Search form

Sam fɔlɔ 8

Isirayɛlidenw be masacɛ daali Ala fɛ

1Samuyɛli kɔrɔla tuma min na, a y'a deenw sigi Isirayɛlidenw kunna k'u kɛ u ka ɲamɔgɔw ye. 2A deen fɔlɔ tɔgɔ tun ko Yowɛli, filanan tɔgɔ ko Abiya. U tun kɛra ɲamɔgɔw ye Bɛriseba. 3Nga u ma sɔn k'u facɛ sɔɔn ta, u donna namara la ka to ka fɛɛnw minɛ mɔgɔw fɛ, u tun te kititilennin tigɛ tugu.

4Isirayɛli cɛkɔrɔbaw bɛɛ ye ɲɔgɔn lajɛn ka na Samuyɛli fɛ Arama. 5- U y'a fɔ a ye ko: «I sigɛnna sisan, i deenw fana, olu ma sɔn k'i sɔɔn ta. O la, i ka masacɛ woloma k'a sigi an kunna ale ka to k'an mara, i n'a fɔ a be kɛ siya tɔw bɛɛ fɛ cogo min na.»

6U ka masacɛ daaliko ma diya Samuyɛli ye, o la, a ye Masaba ɲininga. 7Masaba y'a fɔ a ye ko: «Jama be fɛɛn min bɛɛ fɔra i ye, i ka sɔn o ma, bari a ma kɛ ko u be banna ele la dɛ, u be banna ne le la. U t'a fɛ ne ka kɛ u kuntigi ye tugu. 8Kabini ne y'u bɔ Ezipiti jamana na fɔɔ ka na se bii ma, u tun banna ne la, ka to ka joow sɔn, u b'o ɲɔgɔn le kɛra ele la fana. 9Ayiwa, sisan i ka sɔn u ka fɔta ma, nga i k'u lasɔmi fana. Masacɛ min bena sigi u kunna, i k'ale ka kɛtaw fɔ u ye.»

10Masaba ye kuma min fɔ Samuyɛli ye, Samuyɛli y'o bɛɛ fɔ jama ye fana, minw tun be masacɛ ɲinin'a fɛ. 11A y'a fɔ ko: «Masacɛ min bena sigi aw kunna, ale bena fɛɛn min kɛ, o le ye nin ye. A bena aw dencɛw minɛ k'u kɛ a ka wotorow bolibagaw n'a ka soow bolibagaw ye, u bena to ka bila a ka wotorow ɲafɛ ka to ka boli. 12A bena u dɔw kɛ mɔgɔ waa kelen kelen ani mɔgɔ bi duuru duuru kuntigiw ye. U dɔw bena to k'a ka forobaara kɛ, dɔw ben'a ka kɛlɛkɛminanw dilan n'a ka wotorow minanw. 13A fana bena aw denmusow minɛ k'u kɛ wusulandilanbagaw ye ani ka dɔw kɛ tobilikɛlaw ni burujɛnilaw ye. 14A bena aw ka foroɲumanw n'aw ka *ɛrɛzɛnforow, ni olivuforow minɛ k'u di a ka baaradenw ma. 15A bena aw ka suman, n'aw ka *ɛrɛzɛnw jaka minɛ k'o di a ka soo kɔnɔ baaradenw n'a ka baaraden tɔw ma fana. 16A bena aw ka baaraden cɛmanw ni musomanw, n'aw ka misiw, n'aw ka fali ɲumamanw minɛ k'o bila a ka baara la. 17A bena aw ka begɛnw jaka minɛ, aw yɛrɛ bena tila ka kɛ a ka jɔɔnw ye. 18O loon na, aw ye masacɛ min ɲini, aw bena kule ale bolo, nga Masaba tena mɛnni kɛ aw fɛ.»

19Jama banna ka mɛnni kɛ Samuyɛli fɛ. U y'a fɔ ko ayi, k'olu mako be masacɛ la a ka sigi olu kunna, 20k'olu fana bena kɛ i n'a fɔ siya tɔw bɛɛ. U ka masacɛ le bena u mara, ale lo bena bila u ɲa ka taga u ka kɛlɛ kɛyɔrɔw la. 21Samuyɛli y'u ka kuma bɛɛ mɛn ka ban tuma min na, a y'o fɔ Masaba ye. 22Masaba y'a fɔ a ye ko: «Sɔn u ka fɔta ma, masacɛ woloma k'a sigi u kunna.» O kɔ, Samuyɛli y'a fɔ Isirayɛlidenw ye ko u ka kɔsegi ka taga u ka duguw la.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index