Search form

Sam fɔlɔ 9

Sayuli be faliw yaala

1O waati la, Bɛnzamɛn kɔmɔgɔ dɔ tun be u ka mara la. A tɔgɔ tun ko Kisi, a facɛ tɔgɔ tun ko Abiyɛli, ale fana facɛ tun ye Serɔri ye, Serɔri facɛ tun ye Bekorati ye, Bekorati facɛ fana tun ye Afiya ye. See tun b'a ye kosɔbɛ. 2Deen dɔ tun be ale Kisi fɛ, a tɔgɔ ko Sayuli. Kanbelenɲuman tun lo fɔɔ a ɲɔgɔn tun te sɔrɔ Isirayɛlidenw cɛma. A tun ka jan kosɔbɛ, a kuun tɛmɛna u bɛɛ ta kan. 3Sayuli facɛ Kisi ka faliw tun tununa. A y'a fɔ Sayuli ye ko a ka wili ka taga n'a ka baaraden kelen ye, ka taga fali nunu yɔrɔ yaala. 4A tagara Efarayimu mara kuluyɔrɔ yaala, ka taga Salisa mara yaala, a m'u ye. A tɛmɛna ka taga Salimu mara la, a ma u ye o yɔrɔ la fana. A ye Bɛnzamɛn kɔmɔgɔw ka mara yaala, a ma u ye.

5U tagara se Sufu mara la tuma min na, Sayuli y'a fɔ baaraden ye min tun be n'a ye ko: «Na an be kɔsegi ka taga soo, janko ne faa kana ɲinɛ faliw kɔ ka to ka hami n'an ka koo ye.» 6Baaraden nin y'a fɔ a ye ko: «Ala ka mɔgɔ dɔ be dugu nin kɔnɔ yan, mɔgɔw b'a jati. N'a ye fɛɛn o fɛɛn fɔ, o te to kɛbali. An ka ta'a fɛ, n'a sɔrɔ a bena tɛmɛsira yira an na.» 7Sayuli y'a fɔ baaraden nin ye ko: «N'an tagara, an bena mun le d'a ma? Dumuni si t'an ka bɔɔrɔw kɔnɔ tugu, foyi te yen ka di Ala ka mɔgɔ nin ma. Mun le b'an fɛ?» 8Baaraden nin y'a jaabi ko: «Warigwɛ kurudennin kelen be ne fɛ. N'an sera, ne bena o d'a ma. O la, a bena tɛmɛsira yira an na.» 9Fɔlɔfɔlɔ, Isirayɛlidenw fɛ, n'u tun be taga Ala daali, u tun be to k'a fɔ ko: «An ka taga filɛlikɛla fɛ!» Bari u be mɔgɔ min wele kira bii, o le tun be wele filɛlikɛla, fɔlɔfɔlɔ. 10Sayuli y'a fɔ a ka baaraden ye ko tiɲɛ b'a fɛ, ko a ka na u be taga. Ala ka mɔgɔ tun be dugu min kɔnɔ, u tagara o yɔrɔ la.

11Ka u to n'u be yɛlɛla ka don dugu kɔnɔ, u ye sunguru dɔw kunbɛn ni u be bɔra ka taga jii bɔyɔrɔ la. U y'u ɲininga ko yala ni filɛlikɛla be yan. 12Sunguru nunu y'u jaabi ko: «Ɔnhɔn! A b'aw ɲa. A nana yan sisan sisan, bari dugu mɔgɔw be sɔnni dɔ kɛra sɔnnikɛyɔrɔ la, aw ka banba ka taga. 13Aw dontɔ dugu kɔnɔ, aw ben'a sɔrɔ yen n'a ma taga o saraka dumuni kɛyɔrɔ la fɔlɔ. Bari ale lo bena taga fɔlɔ, jama be sɔrɔ ka dumuni kɛ. Ale lo ka kan ka Ala fo saraka nin kosɔn, mɔgɔweleninw be sɔrɔ ka dumuni kɛ. Aw ka banba ka taga sisan, aw ben'a sɔrɔ yen.»

Sayuli be Samuyɛli kunbɛn

14U tɛmɛna ka taga don dugu kɔnɔ. U ye Samuyɛli kunbɛn n'a be bɔra ka taga sarakabɔyɔrɔ nin na. 15O y'a sɔrɔ kunun ɲɔgɔn, Masaba tun ye Samuyɛli lasɔmi k'a fɔ a ye ko: 16«Sini nin waati nin ɲɔgɔn na, ne bena Bɛnzamɛn kɔmɔgɔw ka mara mɔgɔ dɔ ci i fɛ. I bena tulu mɔn a la, a ka kɛ ne ka jama Isirayɛli kuntigi ye. Ale lo bena ne ka jama bɔsi filisiw bolo. U kasikan sera ne ma, ne makarila u la.» 17Samuyɛli ye Sayuli ye tuma min na dɔrɔn, Masaba y'a fɔ a ye ko ale tun ye cɛɛ min koo fɔ a ye, ko nin lo, ko ale lo bena kuntigiya kɛ ale ka jama cɛma.

18Sayuli gwɛrɛla Samuyɛli la dugu donda la, k'a fɔ a ye ko: «Ɲa ne ma, ka filɛlikɛla ka soo yɔrɔ yira ne la.» 19Samuyɛli y'a fɔ a ye ko: «Ne lo ye filɛlikɛla nin ye. Taga ne ɲa sarakabɔyɔrɔ la, aw bena dumuni kɛ ni ne ye o yɔrɔ la bii. Sini sɔgɔma, ne be sɔrɔ ka sira d'aw ma. Fɛɛn min b'i kɔnɔ na, ne bena o bɛɛ fɔ i ye fana. 20Kana kɔrɔtɔ ni faliw ka koo ye tugu, minw tununa, bii le ye o tile saba ye, u yera ka ban. Fɛɛn ɲanaman min bɛɛ be Isirayɛlidenw cɛma, o ye jɔn ta ye? O te ele n'i facɛ ka soo ta ye wa?» 21Sayuli y'a jaabi ko: «Ne ye Bɛnzamɛn kɔmɔgɔw dɔ ye, olu le ka dɔgɔ Isirayɛlidenw cɛma, ne ka fadenyabolo fana ka dɔgɔ Bɛnzamɛn kɔmɔgɔw ka fadenyabolow bɛɛ cɛma. Mun na i do be nin fɔ ne ye?»

22Samuyɛli ye Sayuli n'a ka baaraden minɛ ka don n'u ye dumunikɛbon kɔnɔ, ka sigiyɔrɔ d'u ma mɔgɔweleninw ɲafɛ. O mɔgɔ nunu tun be se mɔgɔ bi saba ɲɔgɔn ma. 23Samuyɛli y'a fɔ dumunitobibaga ye ko ale ye sogo min d'a ma, ko a k'a bila danna, ko a k'a ta ka na n'a ye. 24Dumunitobibaga ye sogowoto ni kuu ta ka n'a sigi Sayuli kɔrɔ. Samuyɛli y'a fɔ Sayuli ye ko: «Niyɔrɔ min tun bilara i ye, o le ye nin ye. A ta k'a ɲimi, bari an tun y'a mara e le ye mɔgɔw weletuma na.» Sayuli ni Samuyɛli korila ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ ten o loon na. 25U wilila ka bɔ sarakabɔyɔrɔ la ka na dugu kɔnɔ. O kɔ, u ye baro kɛ ɲɔgɔn fɛ sanbon kan.

Samuyɛli be Sayuli kɛ masacɛ ye

26O dugusagwɛ sɔgɔmada joona, ni kɛnɛ ma ci ka ɲa fɔlɔ, u wilila. Samuyɛli ye Sayuli wele sanbon kan ko: «Wili ka na n b'i bila sira.» Sayuli wilila, u korila ka bɔ ɲɔgɔn fɛ.

27U sera dugu daan na tuma min na, Samuyɛli y'a fɔ Sayuli ye ko a k'a fɔ a ka baaraden ye ko a ka tɛmɛ u ɲafɛ. Baaraden nin tɛmɛna ka ban tuma min na, a y'a fɔ a ye tugu ko: «Lɔ yan, ne bena Ala ka kuma fɔ i ye.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index