Search form

Tes fɔlɔ 3

1- Tuma min na an tun te se ka muɲuli kɛ tugu, an y'a miiri ko ni an tora an kelen Atɛni, o ka fisa. 2O le y'a to, an ye an balimacɛ Timote ci aw fɛ, ale ye Ala ka baarakɛla ye Krista ka kibaru diman fɔli kosɔn, an y'a ci waasa ale ka taga aw dɛmɛ, ani k'aw ladi aw jigi koo la, 3waasa aw, mɔgɔ si fari kana faga tɔɔrɔ kosɔn minw y'aw sɔrɔ sisan, bari aw yɛrɛ b'o lɔn ka ban ko wajibi lo, o k'an sɔrɔ. 4An tun b'aw cɛma tuma min na, an tun b'a fɔra aw ye ko an ka kan ka tɔɔrɔ. O le kɛra, aw yɛrɛ b'o lɔn. 5Ne tun te se ka muɲuli kɛ tugu, o la ne ye Timote ci, waasa ale ka taga aw filɛ yala n'aw jigi be Ala kan tugu, janko a ka kɔsegi ka na n'o kibaruya ye. Ne tun be siran ko Sutana kana aw nigɛ k'an ka baara kɛ fu ye.

Pɔli be nisɔndiya Tesalonikaw kosɔn

6- Sisan, Timote bɔra aw fɛ ka na se yan an fɛ. A ye kibaruɲuman fɔ aw koo la. A ko jigiɲuman be aw fɛ, ko aw be ɲɔgɔn kanu. An ka koo be aw kɔnɔ cogo min na, a y'o fɔ, ko aw b'a fɛ k'an ye kosɔbɛ, i n'a fɔ an fana b'a fɛ k'aw ye cogo min na. 7O le y'a to, n balimaw, k'an to an ka sigɛn n'an ka tɔɔrɔ la, an y'a ye tuma min na ko aw jigi lanin be Matigi kan halibi, an ye nisɔndiya sɔrɔ. 8Sisan an be se ka ninakili ka ɲa bari aw jijanin lo ka to Matigi ka jɛnɲɔgɔnya la. 9An ye nisɔndiya min sɔrɔ aw kosɔn, an m'a lɔn an bena Ala fo o la cogo min na. 10N'an be Ala daali tuma min na, suu fara tile kan, an b'a ɲini a fɛ kosɔbɛ ko a ka sira di an ma, waasa an ka se ka taga aw filɛ ani k'aw dɛmɛ tugu k'aw jigi sabati.

11An b'a ɲini ale an Faa Ala fɛ ani an Matigi Yezu fɛ, u ka sira di an ma loon dɔ waasa ka taga aw fɛ. 12Kanuya min be aw ni ɲɔgɔn cɛ, ani mɔgɔ wɛrɛw faan fɛ, Matigi k'o sabati kosɔbɛ i n'a fɔ an b'aw kanu cogo min na. 13A ka barika don aw la, aw ka kɛ mɔgɔɲumanw ni jalakibaliw ye an Faa Ala ɲakɔrɔ, an Matigi Yezu kɔsegituma na n'a ka mɔgɔw bɛɛ ye.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index