Search form

Tes fɔlɔ 4

Pɔli ka ladili Ala sago kɛko la

1Ayiwa n balimaw, aw ka kan ka taama cogo min na aw koo ka sɔrɔ ka diya Ala ye, an y'o yira aw la ka ban. Aw yɛrɛ b'o kɛra ka ban, nga an b'aw daali kosɔbɛ tugu an Matigi Yezu tɔgɔ la ko aw ka taga ɲa ka dɔ fara o kan.

2An y'aw ladi koo minw na Matigi Yezu barika la, aw be olu lɔn. 3Ala be min fɛ, o ye aw dusu saniyako ye, aw kana kakalaya kɛ. 4Aw kelen kelen bɛɛ ka to n'aw muso ye cogo bɛnnin na Ala ɲakɔrɔ ani ka kɛ mɔgɔsɔbɛw ye. 5Aw kana aw yɛrɛ to nigɛjugu bolo i n'a fɔ Alalɔnbaliw b'a kɛ cogo min na. 6Mɔgɔ si kan'a tɔɲɔgɔn namara o koo la k'a hakɛ ta fana. Bari Matigi b'o koo sifa nunu juru sara, i n'a fɔ an delila k'a fɔ ka gwɛlɛya aw ye cogo min na. 7Ala m'an wele kakalaya kama, nga a y'an wele ka kɛ mɔgɔ senumanw le ye. 8O le y'a to ni mɔgɔ min ma sɔn o ladili ma, o tigi ma ban mɔgɔ ka kuma na, nga a banna Ala le la, min b'a ka Nii Senuman d'aw ma.

9Kuun t'a la tugu ka sɛbɛ ci aw ma ɲɔgɔnkanuko la, bari aw y'o dege ka ban Ala barika la. 10Aw b'o la aw balimaw faan fɛ, minw be Maseduwani mara bɛɛ la. Nga an b'a ɲini aw fɛ ko aw ka dɔ fara a kan tugu. 11Aw ka jija ka hɛrɛ ɲini, aw ka janto aw yɛrɛ ka koow la, ani ka baara kɛ aw yɛrɛ ma, i n'a fɔ an tun y'a ɲini aw fɛ cogo min na, 12janko aw taamacogo ka bɛn mɔgɔ wɛrɛw cɛma waasa olu k'aw tɔgɔɲuman fɔ. O la, aw tena kɛ mɔgɔ si ka doni ye.

Suuw ka kununko

13N balimaw, mɔgɔ minw sara, an t'a fɛ aw ka to olu ka koo lɔnbaliya la, waasa aw dusu kana kasi i n'a fɔ mɔgɔ tɔw, jigi te minw fɛ. 14N'an lanin b'a la tiɲɛ na ko Yezu sara ka kunun, o cogo la mɔgɔ minw sara k'u jigi lanin to Yezu kan, Ala bena olu kunun fana u ka to ni Yezu ye. 15An be min fɔ aw ye, an y'o sɔrɔ Matigi ka kuma na. An minw bena to na fɔɔ ka taga se Matigi ka kɔsegi ma, mɔgɔ minw sara, an tena kɔn ka taga olu ɲa. 16Ni sira dira, mɛlɛkɛ kuntigi ka pɛrɛnkan fɛ ani Ala ka buru kaan fɛ, Matigi yɛrɛ bena bɔ sankolo la ka jigi. O tuma na, mɔgɔ minw tun lara Krista la ka sɔrɔ ka sa, olu be kunun fɔlɔ. 17- O kɔ, an minw tora nii na, an bena kori ka kɔrɔta ɲɔgɔn fɛ ni olu ye sankaba kan ka taga Matigi kunbɛn. An bena to n'a ye tuma bɛɛ. 18Aw ka to ka ɲɔgɔn jigi tugu n'o kuma ye.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index