Search form

Tes fɔlɔ int

Kunnafoni

Tesaloniki dugu ye Ɔrɔmukaw ka maraba Maseduwani duguba ye. Pɔli bɔnin kɔ Filipi, a tagara a ka baara daminɛ yen. Dɔɔni o kɔ, Zuwifuw wilila a kama. A tun jijanin be ka Ala ka kuma fɔ siya tɔw ye minkɛ, o le tun y'a dimi don Zuwifuw la. Pɔli banbana ka bɔ dugu nin kɔnɔ ka taga Bere. O kɔ, a tagara Korɛnti. O tuma na, Timote ye bataki ci a ma. Krista ka jama min be Tesaloniki, a y'olu ka kibaruya fɔ a ye.

O tuma lo Pɔli y'a ka bataki fɔlɔ ci Tesalonikaw ma, k'u jaa gwɛlɛya ani k'u hakili sigi. A ye barika la Ala ye u ka kanuya n'u ka lanaya kosɔn. A tun be min kɛ tuma min na a be u fɛ, a y'u hakili jigi n'o ye.

O kɔ, Krista ka jama ye ɲinigali min kɛ a fɛ ko ni Ala ka mɔgɔ dɔ sara ka sɔrɔ Krista ma kɔsegi ka na fɔlɔ, k'o tigi be se ka nii banbali sɔrɔ wa? Ko tuma jumɛn lo Krista bena segi ka na? Pɔli ye olu bɛɛ jaabi k'a gwɛya ani k'a yira u la k'u ka banba ka to lanaya la ka Krista makɔnɔ.

Bataki nin tilancogo

Daminɛ kuma 1.1

Pɔli be Tesalonikaw fo ani k'u tanu 1.2—3.13

Pɔli be ladiliw di Alasira kama 4.1-12

Krista kɔsegiko 4.13—5.11

Ladili laban 5.12-22

Kuma laban 5.22-28

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index