Search form

Tim fɔlɔ 2

Ala daaliko

1Ne fɛ, ne be fɛɛn fɔlɔ min ɲini mɔgɔw fɛ, o ye nin ye: ko u ka Ala daali ni daalili sifa bɛɛ ye, ani ka barika la Ala ye mɔgɔ bɛɛ kosɔn, 2ka daalili kɛ masaw ni fangatigiw ye, waasa an ka se ka to ɲasuma ni hɛrɛ la, ka se ka kɛ mɔgɔsɔbɛw ye Ala ni mɔgɔw ɲana. 3O le ka ɲi, an'a ka di an Kisibaga Ala ye, 4ale min b'a fɛ mɔgɔ bɛɛ ka kisi ani ka se ka tiɲɛ lɔn.

5Bari

Ala kelen le be yen,

ani soronanikɛla kelen dama le be yen

Ala ni mɔgɔw cɛ.

O ye Yezu Krista ye, min ye mɔgɔ ye.

6A y'a yɛrɛ saraka mɔgɔ bɛɛ kunmabɔli kosɔn.

Ala y'o yira waati latigɛnin na. 7- O le kosɔn, ne welela ka kɛ ciden ani waajulikɛla ye, ka siya wɛrɛw kalan u ka la Yezu la, ani ka tiɲɛ lɔn. Ne be tiɲɛ le fɔra, ne te galon tigɛra.

Pɔli be cɛɛ ni musow ladi

8O la, ne b'a fɛ cɛɛw ka Ala daali yɔrɔ bɛɛ, k'u bolo kɔrɔta sanfɛ ka Ala daali ni dusugwɛ ye, dimi ni sɔsɔli kana sɔrɔ u kɔnɔ.

9- O cogo kelen na fana, ne b'a ɲini musow fɛ ko u k'u yɛrɛ masiri cogo bɛnnin na, ka fani don minw b'u sutura. O ɲaji kana caya u ka masirifɛnw la, i n'a fɔ u kunsigi labɛncogo, walima ka sanu don, ani kɔnɔkisɛ ani fani sɔngɔgwɛlɛnw. 10Nga u ka masirifɛnw ka kɛ koɲuman kɛli ye, i n'a fɔ a bɛnnin be musow fɛ cogo min na olu minw ko u be siran Ala ɲa.

11Musow ka kan k'u yɛrɛ majigi ka je ka mɛnni kɛ kalan na. 12Ne te sira di muso ma ka mɔgɔw kalan, walima ka kuntigiya kɛ cɛɛ kan, a ka kan ka je, 13- bari Adama le kɔnna ka dan fɔlɔ, o kɔfɛ, Awa sɔrɔla ka dan. 14- Adama fana ma kɔn ka sɔn nigɛli ma, nga muso le kɔnna ka sɔn a ma ka ban Ala ka fɔta ma. 15O bɛɛ n'a ta, muso bena kisi a ka denwolo kosɔn, n'a jigi tora Ala kan, ka to kanuya la, ani k'a taamacogo bɛn Ala sago ma.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index