Search form

Tim fɔlɔ 5

Mɔgɔkɔrɔba minɛcogo

1N'i be cɛkɔrɔba ladi tuma min na, i kana kuma gwɛlɛman fɔ a ye. Nga i k'a ladi i n'a fɔ i faa. I ka kanbelenw ladi i n'a fɔ i kɔrɔw, walima i dɔgɔw. 2Muso minw kɔrɔla, i ka olu ladi i n'a fɔ i bamusow, muso minw ma kɔrɔ, ka olu ladi i n'a fɔ i kɔrɔmusow, walima i dɔgɔmusow, cogo bɛnnin na.

Ladili, firiyamusow ka koo la

3Mɔgɔ te firiyamuso minw fɛ, i ka olu minɛ ni boɲa ye. 4Nga ni deenw, walima mamadenw be firiyamuso min fɛ, o deen nunu le ka kan k'a dɛmɛ u ka Alaɲasiran kosɔn. O la, u ben'a yira u wolobagaw la k'olu le ka kan ka lɔ n'u ka koo ye, bari o le ka di Ala ye. 5Min kɛra firiyamuso ye sɔbɛ la, mɔgɔ te a fɛ ka janto a la, ale b'a jigi bɛɛ la Ala kan. A be Ala daali ka dɛmɛ ɲini suu fara tile kan. 6Nga firiyamuso min be miiri farisogo nisɔndiya dama la, ale sara ka ban hali k'a to nii na. 7I ka kan ka min fɔ u ye waasa u ka se ka to jalakibali ye, o filɛ nin ye. 8Mɔgɔ o mɔgɔ te janto a ka somɔgɔw la, o tigi banna lanaya la. Mɔgɔ min ma la Ala la, ale yɛrɛ ka fisa n'a ye.

9I ka kan ka firiyamuso min jati k'a fara firiyamusow kan k'a tɔgɔ sɛbɛn, ale ka kan ka saan bi wɔɔrɔ ɲɔgɔn sɔrɔ, ani a ka kɛ muso ye min tun furula cɛɛ kelen dama fɛ. 10Ani a tɔgɔɲuman ka fɔ a ka kɛwaliɲuman kosɔn, a ka kɛ muso ye min y'a deenw lamɔ ka ɲa, ka kɛ lonan ladonbaga ye. A ka kɛ Ala ka mɔgɔw dɛmɛbaga ye. A ka kɛ mɔgɔ ye min y'a hakili to dɛsɛbagatɔw la k'u dɛmɛ, ani ka kɛwaliɲuman sifa bɛɛ kɛ. 11Nga firiyamuso minw ma kɔrɔ fɔlɔ, i ka ban olu la, bari ni cɛko y'u minɛ tuma min na, u te Krista ka koo jati tugu, u b'a fɔ k'u be furu. 12Ani u b'u yɛrɛ bila jalaki la, bari u y'u ka dadili fɔlɔ cɛn. 13Ani ka fara o kan, u be kɛ salabagatɔw ye, ka to ka yaalayaala sodaw la. O dama tɛ, u daa ka ca, u daa be don mɔgɔ ka koow la, u man kan k'u daa don minw na. 14O le y'a to, ne b'a fɔ firiyamusow ye, minw ma kɔrɔ, k'u ka furu ka deenw sɔrɔ ani u ka janto u ka somɔgɔw la, waasa u kana yɔrɔ di an jugu ma a ka se ka kumajugu fɔ an koo la, 15bari firiyamuso dɔw ye siraɲuman bila, ka tugu Sutana kɔ. 16Muso min lara Yezu la, n'a kɛra ko firiyamusow be ale ka mɔgɔw cɛma, ale yɛrɛ k'a janto olu la, a kana u to u ka kɛ Krista ka jama kunnadoni ye waasa olu ka se ka firiyamusow dɛmɛ, mɔgɔ te minw fɛ.

Ladili, Krista ka jama ɲamɔgɔw ka koo la

17Krista ka jama ɲamɔgɔ minw b'u ka baara kɛ ka ɲa, olu ka kan ni boɲa ye kosɔbɛ, janko minw be waajuli kɛ ani minw be mɔgɔw kalan. 18- Bari a fɔra Ala ka kuma na ko:

«Ni misi be suman gosira, kan'a daa siri,»

ani

«Baarakɛla ka kan n'a ka sara ye.»

19- I kana sɔn ka Krista ka jama ɲamɔgɔ jalaki, n'i m'a ka koo kɛnin mɛn seere fila, walima mɔgɔ saba daa la.

20Ni mɔgɔ min ye hakɛ kɛ, i k'o tigi jalaki mɔgɔ bɛɛ ɲana waasa ni tɔɔ nunu y'o ye, olu be siran. 21Ne b'i daali Ala ni Yezu Krista ɲana, ani mɛlɛkɛw, ko i ka koo nunu bɛɛ kɛ, i kana mɔgɔ bɔ mɔgɔ la.

22I kana teliya k'i bolo la mɔgɔ si kan, k'o tigi don Ala ka baara la. I kana jɛn ni mɔgɔ si ye ka hakɛ kɛ. Ele ka to k'i yɛrɛ saniya.

23I kana to ka jii dama min tugu, i ka to ka duvɛn min dɔɔni dɔɔni i ka kɔnɔdimimisɛnw n'i ka banamisɛnw kosɔn.

24Mɔgɔ dɔ ka hakɛ be lɔn sanni kiti ka tigɛ, nga dɔw ta be lɔn kɔfɛ le. 25Kɛwaliɲuman fana be ye joona, hali minw yeli ka gwɛlɛ, u si te se ka to dogo la.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index