Search form

Tim fɔlɔ 6

Ladili, jɔɔnw ka koo la

1Jɔɔnw k'u kuntigiw boɲa ka ɲa, waasa mɔgɔ si kana sababu sɔrɔ ka Ala tɔgɔ cɛn, ani ka kumajugu fɔ an ka kalan koo la. 2Jɔɔn minw kuntigiw lara Yezu la, olu kana ban k'u boɲa bari u balimaw lo, nga u ka baara kɛ u ye kosɔbɛ, bari mɔgɔ minw b'u ka baara nunu tɔnɔ sɔrɔ, olu kɛra Yezu kɔmɔgɔw ye aw yɛrɛ be minw kanu.

E ka mɔgɔw kalan ni o koo nin ye ani ka u ladi.

Kalanjugu

3Ni mɔgɔ dɔ be mɔgɔw kalan ni koo wɛrɛ ye, n'o tigi ka kuma ni an Matigi Yezu Krista ka kuma ɲanaman ma kɛ kelen ye, ani n'o te bɛn Alasira taamacogo ma, ani kalan min be bɛn ni Alaɲasiran ye, 4o tigi ye yɛrɛboɲala dama ye. A te foyi lɔn. Sɔsɔli ka d'a ye kosɔbɛ ani a be kuma samasama, min be na ni ɲagoya ni kɛlɛ ye, ani tɔgɔ cɛnni, ni ŋaniyajugu. 5A fana be na ni sɔsɔli caaman ye hakilitanw cɛma. O mɔgɔ nunu te tiɲɛ lɔn tugu. U be miiri ko u bena nafolo sɔrɔ Alasira taama barika la, ka kɛ fɛntigiw ye. 6Mɔgɔ min ka sɔrɔ b'a wasa, tiɲɛ na, Alasira taamako kɛra dɛmɛyɔrɔ ye ale fɛ. 7An ma na ni foyi ye diɲɛ na, an tena taga ni foyi ye fana. 8O la, n'an b'an daladumuni sɔrɔ ani ka fani sɔrɔ fana, olu ka kan k'an wasa. 9Nga mɔgɔ minw b'a fɛ ka kɛ fɛntigiw ye, olu nigɛra ka sɔrɔ miirijugu fɛ, minw be mɔgɔw cɛn ani k'u bila halakili la, 10bari wari nigɛ ye kojugu sifa bɛɛ bɔyɔrɔ ye. Mɔgɔ dɔw tugur'a nɔɔ fɛ k'u jigi bɔ Krista kan, ka tɔɔrɔ la u yɛrɛ kan.

Ladili min dira Timote ma a yɛrɛ ka koo la

11Nga e kɔni, Ala ka mɔgɔ, i k'i yɛrɛ tanga o fɛɛnw bɛɛ ma, ka to ka tilenninyakow kɛ, ka siran Ala ɲa, k'i jigi la a kan, k'a kanu, ka muɲuli kɛ, ani ka to ka ɲumanya kɛ mɔgɔw ye. 12I jija lanaya la i ko sɔlidasiɲuman, kɛlɛkɛyɔrɔ la, ka nii banbali sɔrɔ, bari Ala y'i wele o le kama, i n'a fɔ i tun ye seereyaɲuman kɛ cogo min na, seere caaman ɲana. 13- Ala min be nii don fɛɛn bɛɛ la ani Yezu Krista min lɔra Pɔnsi Pilati ɲakɔrɔ ka seereyaɲuman kɛ, n b'a fɔ i ye olu ɲana 14ko baara min dira i ma, i ka jija k'o kɛ, jalakiyɔrɔ kana sɔrɔ i la, fɔɔ ka taga se an Matigi Yezu Krista nalon ma.

15Ala kelenpe min ye setigi ye, ni dubatigi,

masaw ka Masa, matigiw ka Matigi,

bena o kɛ a ka waati latigɛnin na.

16Ale kelen le te sa,

a be kɛnɛ na mɔgɔ si te se ka gwɛrɛ min la.

Mɔgɔ ma Ala ye, mɔgɔ te se k'a ye fana.

Boɲa ni sebagaya ye ale ta ye tuma bɛɛ.

Amiina.

Nafolotigiw ka koo

17A fɔ bii fɛntigiw ye k'u kana u yɛrɛ boɲa, ani u kana u jigi la o fɛɛn tɛmɛta nunu kan, nga u k'u jigi la Ala kan, ale min be fɛɛnw bɛɛ di an ma caaman, waasa an ka nisɔndiya. 18A fɔ u ye k'u ka koɲuman kɛ, kɛwaliɲuman ka kɛ u ka nafolo ye. U k'u tigɛw dayɛlɛ ka mɔgɔ wɛrɛw dɛmɛ. 19O la, u bena nafolo sɔrɔ sini waasa ka nii banbali sɔrɔ.

Ladili laban

20Timote, koo minw kalifara i ma, i ka olu mara kosɔbɛ. I k'i yɛrɛ tanga kuma fufafu ma minw ni Alasira te bɛn, min be jati lɔnniya ye, k'a sɔrɔ lɔnniyasɔbɛ tɛ.

21Mɔgɔ dɔw y'o lɔnniya nin ɲɔgɔn sɔrɔ, o le y'a to u ye Alasira bila.

Ala ka nɛɛma kɛ aw ye.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index