Search form

Tim fɔlɔ int

Kunnafoni

Timote tun ye Krista kɔmɔgɔ ye. Kanbelen tun lo. A bamuso tun ye Zuwifu ye, a facɛ tun ye girɛki ye. Pɔli taamaɲɔgɔn tun lo min tun b'a dɛmɛ ka Ala ka baara kɛ.

Pɔli ka bataki fɔlɔ nin na Timote ye, a be koo dɔw ɲafɔ a ye.

A fɔlɔ ye kalan kuntan ye mɔgɔw be na ka min don Krista ka jama kuun na. Bari, Zuwifu ka Alasira ni siya tɔw ta tun gwɛnin tɛ. O kalan nin tun b'a yira ko foyi te diɲɛ na min ka ɲi. Ko kisili be sɔrɔ lɔnniya lo fɛ. Ko dumunifɛn dɔw man kan ka dumu. Ko mɔgɔ man kan ka furu. Nga, Pɔli b'a fɔ a ye k'o si te tiɲɛ ye.

A filanan b'a yira ko Krista ka jama mɔgɔ ka kan ka baara kɛ cogo min na ani ka Ala boɲa cogo min na ani Krista ka jama ɲamɔgɔ ka kan ka kɛ mɔgɔ sugu min ye fana.

Laban yɔrɔ la, Pɔli be ladiliw di ale Timote yɛrɛ ma a ka kan k'a yɛrɛ minɛ cogo min na ani k'a ka baara kɛ cogo min na waasa ka boɲa sɔrɔ.

Bataki nin tilancogo

Daminɛ kuma 1.1-2

Min fɔra Krista ka jama ani ɲɛmɔgɔ kosɔn 1.3—3.16

Min fɔra Timote ye a ka baara kosɔn 4.1—6.21

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index