Search form

Lok 2nan 1

1Dawuda dencɛ Solomani ka masaya sabatira. Masaba a ka Ala tun be n'a ye, k'a kɛ mɔgɔbaba ye kosɔbɛ.

Solomani be hakilitigiya ɲini Ala fɛ

(Mas fɔlɔ 3.4-15)

2Solomani kumana Isirayɛlidenw bɛɛ fɛ, mɔgɔ waa kelen kelen, ni kɛmɛ kɛmɛ kuntigiw, ani kititigɛlaw ni Isirayɛlidenw ɲamɔgɔw bɛɛ, o kɔrɔ ko gwatigiw fɛ. 3Solomani ni jama bɛɛ tagara batolikɛyɔrɔ la Gabaŋɔn. Masaba ka baarakɛla Musa tun ye Ɲɔgɔnkunbɛn fanibugu min dilan Ala ye kongokolon kɔnɔ, ale tun be o yɔrɔ la. 4- O y'a sɔrɔ Dawuda tun ye fanibugu lɔ Ala ka layidu taamasiɲɛ kɛsu kama. A tun ye kɛsu nin ta Kiriyati Yarimu ka taga n'a ye Zeruzalɛmu k'a bila o yɔrɔ nin na. 5- Huri deen Uri dencɛ Besalɛli tun ye sarakabɔyɔrɔ ziralaman min dilan, o tun bilanin be Masaba ka Ɲɔgɔnkunbɛn fanibugu ɲafɛ Gabaŋɔn. Solomani ni jama tun ye Masaba daali o yɔrɔ la. 6Solomani tagara sarakabɔyɔrɔ nin na Masaba ɲakɔrɔ, fanibugu gɛrɛfɛ, ka begɛn caaman kɛ saraka jɛnita ye o yɔrɔ la.

7O suu la, Ala y'a yɛrɛ yira Solomani na, k'a fɔ a ye ko: «I be fɛɛn min fɛ, o daali, ne ben'a d'i ma.» 8Solomani y'a fɔ a ye ko: «I makarila ne facɛ Dawuda la kosɔbɛ, ka tila ka ne kɛ masa ye a nɔɔ na. 9- Masa Ala, e tun ye kuma min fɔ ne facɛ Dawuda ye, a t'o ka kɛ sisan, bari ele ye ne sigi jama kunna min ka ca i n'a fɔ dugukolo kan cɛncɛn. 10Hakilitigiya ni lɔnniya di ne ma, janko ne ka se ka jama nin maracogo lɔn. Bari jɔn le be se k'i ka jama mara, nin jamaba nin?»

11Ala y'a fɔ Solomani ye ko: «O le b'i kɔnɔ, i ma nafolo ɲini, walima fɛntigiya, walima nɔɔrɔ, walima i juguw ka saya, walima sijan. I ye hakilitigiya ni lɔnniya le daali janko ka se ka ne ka jama mara, ne y'i sigi min kunna. 12O kosɔn, ne bena hakilitigiya ni lɔnniya d'i ma. Ne bena nafolo ni fɛntigiya, ani nɔɔrɔ d'i ma fana. Masa minw tɛmɛna i ɲa, olu si ma o ɲɔgɔn sɔrɔ ka ye, ani minw bena na i kɔ, olu si tena o ɲɔgɔn sɔrɔ tugu.» 13- Solomani bɔra Ɲɔgɔnkunbɛn fanibugu yɔrɔ la, batolikɛyɔrɔ nin na Gabaŋɔn, ka taga Zeruzalɛmu, ka sigi Isirayɛlidenw kunna.

Solomani ka nafolotigiya

(Mas fɔlɔ 10.26-29; Lok 2nan 9.25-28)

14- Solomani ye kɛlɛkɛwotorow ni soow lajɛn. Wotoro waa kelen ni kɛmɛ naani (1 400), ni soo waa tan ni fila (12 000) tun b'a fɛ. A y'u to kɛlɛkɛwotorow maraduguw la, ani Zeruzalɛmu fana, a yɛrɛ kɔrɔ. 15Masacɛ ye warigwɛ ni sanu caya Zeruzalɛmu i n'a fɔ bɛrɛ. Sɛdiriyiri fana cayara i n'a fɔ sikomɔriyiri ka ca kulujukɔrɔ mara la cogo min na. 16- Solomani ka soow tun be bɔ Ezipiti ni Kewe jamana na. Masacɛ ka sannikɛlaw tun be to ka taga u san yen. 17Ka wotoro kelen ta Ezipiti jamana na ka na n'a ye, o sɔngɔ tun ye warigwɛ kuru kɛmɛ wɔɔrɔ ye. Soo kelen tun ye warigwɛ kuru kɛmɛ ni bi duuru ye. Itiw ni Siri masacɛw bɛɛ tun b'u san ten fana o jagokɛla nunu fɛ.

Solomani be Alabatoso lɔko labɛnna

(Mas fɔlɔ 5.15-32)

18Solomani y'a latigɛ ko u ka soo lɔ Masaba ye, ani ka dɔ lɔ ale yɛrɛ ye fana.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index