Search form

Lok 2nan 11

1Orobowamu sera Zeruzalɛmu tuma min na, a ye Zuda kɔmɔgɔw ni Bɛnzamɛn taw lajɛn. U tun kɛra cɛfari waa kɛmɛ ni bi seegi (180 000) ye. A tun b'a fɛ ka taga Isirayɛli mara mɔgɔw kɛlɛ, ka mara nin minɛ ka kɛ Orobowamu ta ye tugu. 2Nga Masa Ala kuman'a ka mɔgɔ Semaya fɛ ko: 3«A fɔ Zuda mara masacɛ, Solomani dencɛ Orobowamu, ani Isirayɛliden minw bɛɛ be Zuda ni Bɛnzamɛn maraw la ko: 4Masaba ko: Aw man kan ka taga aw badenw kɛlɛ. Aw kelen kelen bɛɛ ka kɔsegi aw ka soo, bari koo nin bɔra ne lo la.» U ye Masaba ka kuma bato ka kɔsegi, u ma taga Zerobowamu kɛlɛ tugu.

Orobowamu be duguw lɔ

5Orobowamu sigira Zeruzalɛmu, a ye Zuda mara dugu dɔw lalaga k'u sigi ka kɛ dugu barikamanw ye. 6A ye Bɛtilehɛmu lalaga, ni Etamu, ni Tekowa, 7ani Bɛtisuri ni Soko ni Adulamu, 8ani Gati ni Maresa ni Zifu, 9ani Adorayimu ni Lakisi ni Azeka, 10ani Soreya ni Ayalɔn ani Eburɔn. Olu le kɛra dugu barikamanw ye Zuda ni Bɛnzamɛn mara la. 11A y'u laminikogow lalaga ka kɛlɛkuntigiw sigi yen, ani ka dumuni, ni tulu, ni duvɛn mara yen. 12A ye nigɛkunbɛnnanw ni tamanw bila o dugu nunu bɛɛ kɔnɔ, ka barika don u la kosɔbɛ. Zuda ni Bɛnzamɛn maraw tun ye a ta ye.

Orobowamu kɔmɔgɔw

13Sarakalasebagaw ni Levi kɔmɔgɔ minw tun siginin be faan bɛɛ Isirayɛli mara la, olu wilila ka na to Orobowamu kɔrɔ. 14Levi kɔmɔgɔw y'u ka dugukolow n'u ka soow to yen ka na Zeruzalɛmu dugu kɔnɔ, ani Zuda mara la, bari Zerobowamu n'a deenw tun y'u bali ka Masaba ka sarakalasebaara kɛ. 15- A y'a yɛrɛ ka sarakalasebagaw sigi sɔnnikɛyɔrɔw, ani joow kunna, a tun ye minw dilan bakɔrɔnin ni misiden jaa la. 16Isirayɛliden minw bɛɛ tun b'a fɛ ka Masaba, Isirayɛli ka Ala ɲini, olu tugura Levi kɔmɔgɔw kɔ ka taga Zeruzalɛmu ka sarakaw bɔ Masaba u faaw ka Ala ye. 17U ye barika don Zuda mara masaya la, ka Solomani dencɛ Orobowamu ka fanga sabati saan saba kɔnɔ, bari a tun be Dawuda ni Solomani ka sira le taama o waati la.

Orobowamu ka somɔgɔw

18Orobowamu ye Dawuda dencɛ Yerimɔti denmuso Maalati furu. A bamuso tun ye Zese dencɛ Eliyabu denmuso Abiyayili ye. 19Maalati ye dencɛw wolo a ye: Yewusi ni Semariya ani Zaamu. 20Ale kɔ, a ye Abisalɔn denmuso Maaka furu. Ale fana ye deenw wolo a ye: Abiya ni Atayi ani Ziza ni Selomiti. 21Abisalɔn denmuso Maaka koo tun ka di Orobowamu ye ka tɛmɛ a ka muso tɔw n'a ka gɛrɛfɛmusow kan. Muso tan ni seegi ni gɛrɛfɛmuso bi wɔɔrɔ le tun b'a fɛ. A ye dencɛ mugan ni seegi sɔrɔ, ani denmuso bi wɔɔrɔ. 22Orobowamu ye ɲafɛla di Maaka dencɛ Abiya ma, a ka kɛ a badenw ɲamɔgɔ ye, bari a tun b'a fɛ k'a sigi masaya la. 23A tun ye hakili sɔrɔ k'a deenw bɛɛ jɛnsɛn yɔrɔ dɔw la Zuda ni Bɛnzamɛn maraw kɔnɔ, ani dugu barikamanw bɛɛ kɔnɔ. A ye dumunifɛn caaman di u ma, ani ka muso caaman ɲini u ye fana.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index