Search form

Lok 2nan 12

Ezipiti masacɛ be na Zuda kama kɛlɛ la

(Mas fɔlɔ 14.25-28)

1Orobowamu sigira ka ɲa a ka masaya la ka barika sɔrɔ tuma min na, a ma Masaba ka sariya bato tugu, ale ni Isirayɛlidenw bɛɛ. 2A saan duurunan masaya la, Ezipiti masacɛ Sisaki nana Zeruzalɛmu kɛlɛ, bari u tun ma tilen Masaba ɲakɔrɔ. 3Sisaki nana ni kɛlɛkɛwotoro waa kelen ni kɛmɛ fila (1 200) ye, ni sotigi waa bi wɔɔrɔ (60 000), ani jamaba min y'a bila sira ka bɔ Ezipiti jamana na: Libikaw, ni sukiw, ani Etiyopikaw.

4A ye Zuda mara dugu barikamanw minɛ, a sera fɔɔ Zeruzalɛmu. 5O kɔ, kira Semaya nana Orobowamu ni Zuda mara ɲamɔgɔw fɛ, minw tun ye ɲɔgɔn lajɛn Zeruzalɛmu, bari, Sisaki tun be surunyana. A y'a fɔ u ye ko: «Masaba y'a fɔ ko aw y'ale bila. K'o la, ale bena aw bila k'aw don Sisaki bolo.» 6Isirayɛlidenw ka ɲamɔgɔ nunu ni masacɛ y'u yɛrɛ majigi k'a fɔ ko: «Tiɲɛ be Masaba fɛ.» 7Masaba y'a ye ko u y'u yɛrɛ majigi tuma min na, a y'a fɔ Semaya ye ko: «U y'u yɛrɛ majigi minkɛ, ne tena u halaki tugu, yanni dɔɔni, ne bena bɔyɔrɔ di u ma, ne tena Sisaki kɛ ka n dimi bɔ Zeruzalɛmu na tugu. 8O bɛɛ n'a ta, Sisaki bena to u kunna. O la, faranfasi min be ne ka baara, ni jamana wɛrɛ masaw ta cɛ, u ben'o lɔn.»

9- Ezipiti masacɛ Sisaki ye Zeruzalɛmu kɛlɛ ka Masaba ka soo kɔnɔ nafolow, ni masacɛ ka soo kɔnɔ ta cɛ ka taga n'a ye. A y'o bɛɛ ta, hali nigɛkunbɛnnan sanulamanw, Solomani tun ye minw dilan. 10Masacɛ Orobowamu ye dɔ wɛrɛw dilan u nɔɔ na ni zira ye, k'o kalifa masaso donda kɔlɔsibagaw kuntigiw ma. 11Ni masacɛ be taga Masaba ka soo kɔnɔ tuma min na, daa kɔlɔsibaga nunu tun be to k'u ta k'a bila sira. O kɔ, u be kɔsegi ka na u bila daa kɔlɔsibagaw ka soo.

12Orobowamu y'a yɛrɛ majigi minkɛ, Masaba ma dimi a kɔrɔ tugu, a m'a halaki pewu. Koɲuman dɔw tun be sɔrɔ Zuda mara la.

Orobowamu ka masaya laban

(Mas fɔlɔ 14.21-24, 29-31)

13Masacɛ Orobowamu sigira ka ɲa Zeruzalɛmu, a tora masaya la. Yanni a ka kɛ masacɛ ye, a sii tun sera saan bi naani ni kelen ma. A ye saan tan ni wolonwula kɛ masaya la Zeruzalɛmu, Masaba tun ye dugu min woloma Isirayɛlidenw ka duguw bɛɛ cɛma, k'a tɔgɔ la a kan. A bamuso tɔgɔ tun ko Naama, amonimuso tun lo. 14Orobowamu ye kojugu kɛ, bari a tun ma Masaba ɲini n'a sɔbɛ ye. 15A ka kɛwali tɔw, k'a ta a daminɛ ma fɔɔ ka taga se a laban na, o be sɔrɔ kira Semaya ka kɛwaliw kitabu kɔnɔ, ani kira Ido ta la, minw be mɔgɔw burujuw koo fɔ.

Kɛlɛ tun be Orobowamu ni Zerobowamu cɛ tuma bɛɛ. 16Orobowamu sara, u y'a suu don Dawuda ka ciin kɔnɔ. O kɔ, a dencɛ Abiya sigir'a nɔɔ na masaya la.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index