Search form

Lok 2nan 13

Masacɛ Abiya ka koo

(Mas fɔlɔ 15.1-8)

1Zerobowamu ka masaya saan tan ni seeginan na, Abiya kɛra masacɛ ye Zuda mara kunna. 2A ye saan saba kɛ masaya la Zeruzalɛmu. A bamuso tɔgɔ tun ko Mikayawu, Uriyɛli denmuso tun lo ka bɔ Gibeya. Kɛlɛ tun be a ni Zerobowamu cɛ.

3Abiya tagara kɛlɛ la ni kɛlɛden waa kɛmɛ naani (400 000) ye minw be se kɛlɛ la kosɔbɛ. Zerobowamu y'a yɛrɛ labɛn a kɛlɛ kama, ni kɛlɛden waa kɛmɛ seegi (800 000) ye minw fana be se kɛlɛ la kosɔbɛ. 4Abiya tagara lɔ Semarayimu kulu kan, Efarayimu mara kuluyɔrɔ la, k'a fɔ ko: «Zerobowamu ni Isirayɛlidenw bɛɛ, aw ka mɛnni kɛ! 5Aw m'a lɔn ko Masaba, Isirayɛli ka Ala ye Isirayɛlidenw ka kuntigiya di Dawuda n'a deenw ma wa, u ka to a la kudayi? O ye layidu ye min te se ka cɛn. 6Nga Nebati dencɛ Zerobowamu min tun ye Dawuda dencɛ Solomani ka dakɔrɔsigi dɔ ye, ale wilila ka muruti a kuntigi ma. 7Mɔgɔ fufafu ni mɔgɔkolon dɔw wilila ka tugu a kɔ. U banna Solomani dencɛ Orobowamu na. Ale tun ye kanbelen ye, a tun be sigasiga, a ma se ka lɔ u ɲa. 8Sisan aw ko aw bena ban Masaba ka masaya ma, min be Dawuda kɔmɔgɔw bolo. Aw kɔni ka ca kosɔbɛ, Zerobowamu ye misiden jaa sanulaman minw dilan aw ye k'o kɛ aw ka batofɛnw ye, u b'aw fɛ fana. 9Aw ma Masaba ka sarakalasebagaw, Arɔn deenw, ni Levi kɔmɔgɔ tɔw gwɛn wa? Aw ma sarakalasebaga dɔ wɛrɛw sigi aw yɛrɛ ma i n'a fɔ jamana tɔw siyaw wa? Mɔgɔ min mana na ni turamisɛn kelen ni sagajigi wolonwula ye ko a be kɛ sarakalasebaga ye, o tigi be don sarakalasebaara la. A be baara kɛ batofɛn minw ye, o te batofɛnsɔbɛw ye. 10Anw kɔni, Masaba le ye an ka Ala ye, an ma ban a ma. Sarakalasebaga minw be baara kɛ Masaba ye, o ye Arɔn deenw le ye, Levi kɔmɔgɔ tɔw b'u dɛmɛ. 11Loon o loon sɔgɔma ni wulafɛ, u be saraka jɛnitaw bɔ, ka wusulan kasadiman jɛni Masaba ye. U fana be Ala ka buru bila tabali saniyanin nin kan. Wulafɛ o wulafɛ, u be fitinɛ sanulamanw mana u bilayɔrɔ la. Bari an be Masaba an ka Ala ka fɔta batora. Nga aw banna ale ma. 12Ala le be ni anw ye, an kuntigi lo. A ka sarakalasebagaw be n'anw ye, buru fiyɛtaw b'anw fɛ, u bena minw fiyɛ aw kama. Isirayɛlidenw, aw kana kɛlɛ kɛ ni Masaba aw faaw ka Ala ye, bari kɛlɛ nin tena diya aw la!»

13O y'a sɔrɔ Zerobowamu tun ye kɛlɛden dɔw bila ka taga dogo kɔfɛ. Isirayɛli mara kɛlɛden tɔ nunu tun be Zuda mara kɛlɛdenw ɲa, dɔw dogonin b'u kɔfɛ. 14Zuda mara mɔgɔw y'u ɲaa yɛlɛma, u y'a ye ko kɛlɛ b'u ɲafɛ n'u kɔfɛ fana. U kulera Masaba nɔɔ fɛ. Sarakalasebagaw ye buruw fiyɛ. 15Zuda mara mɔgɔw ye kɛlɛpɛrɛnkan bɔ. U pɛrɛnkan bɔra dɔrɔn, Ala ye Zerobowamu ni Isirayɛli mara mɔgɔw bɛɛ gwɛn Abiya ni Zuda mara mɔgɔw ɲa. 16Isirayɛli mara mɔgɔw bolila Zuda mara taw ɲa. Ala y'u don Zuda mara mɔgɔw bolo. 17Abiya n'a ka mɔgɔw sera u kɔrɔ kosɔbɛ. Mɔgɔ waa kɛmɛ duuru (500 000) sara Isirayɛli mara kɛlɛdenŋanaw cɛma. 18Isirayɛli mara mɔgɔw ye dɔgɔya sɔrɔ o waati la. Zuda mara mɔgɔw ye see sɔrɔ, bari olu tun y'u jigi la Masaba u faaw ka Ala kan. 19Abiya tugura Zerobowamu kɔ k'a ka dugu dɔw minɛ: Betɛli, ni Yesana, ani Efurɔn, n'u lamini duguw.

20Zerobowamu ma fanga sɔrɔ tugu Abiya ka tile la. O kɔ, Masaba bolo ser'a ma, a sara. 21Nga Abiya tagara ɲa ka dɔ fara a ka fanga kan. A ye muso tan ni naani furu, ka dencɛ mugan ni fila, ani denmuso tan ni wɔɔrɔ sɔrɔ.

22Abiya ka kɛwali tɔw, a ye min kɛ ani ka min fɔ, o be sɔrɔ kira Ido ka kibaru sɛbɛ kɔnɔ.

23Abiya sara. U y'a suu don Dawuda ka ciin na. A dencɛ Aza sigir'a nɔɔ na masaya la.

Jamana tora ɲasuma na saan tan kɔnɔ a ka tile la.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index