Search form

Lok 2nan 14

Aza ka masaya daminɛko

(Mas fɔlɔ 15.9-11)

1Aza ye koɲuman kɛ Masaba a ka Ala ɲakɔrɔ. 2A ye lonanw ka sarakabɔyɔrɔw ani sɔnnikɛyɔrɔw cɛn, ka jokabakuruw ci, ani ka *Asera jaaw tigɛ k'u ben. 3A y'a fɔ Zuda mara mɔgɔw ye ko u ka Masaba u faaw ka Ala le ɲini, k'a ka sariyaw n'a ka fɔtaw bato. 4A ye sɔnnikɛyɔrɔw ni wusulan jɛniyɔrɔw bɔ Zuda mara duguw bɛɛ la. Jamana tora ɲasuma na ale ka tile la.

5A ye dugu barikamanw lalaga Zuda mara la. Bari hɛrɛ tun be jamana kɔnɔ. Kɛlɛ tun te a ni mɔgɔ si cɛ o saanw kɔnɔ, bari Masaba tun ye lafiya d'a ma. 6A y'a fɔ Zuda mara mɔgɔw ye ko: «An ka dugu nunu lalaga, ka kogow lɔ k'u lamini, ka sangasow lɔ u kan, ka koonw ni sɔgɔnanw don u dondaw la. Jamana nin b'an bolo halibi bari, an ye Masaba an ka Ala ɲini. A ye lafiya di an ma faan bɛɛ la.» U ka boon lɔbaaraw tagara ɲa.

7Kɛlɛden mɔgɔ waa kɛmɛ saba (300 000) tun be Aza fɛ ka bɔ Zuda mara la, nigɛkunbɛnnan belebelebaw ni tamanw tun b'u fɛ, ani mɔgɔ waa kɛmɛ fila ni bi seegi (280 000) ka bɔ Bɛnzamɛn mara la, nigɛkunbɛnnan fitini fitiniw ni kalaw tun be olu fɛ. U bɛɛ tun ye cɛfariw ye. 8Etiyopika Zera wilila ka na u kama ni kɛlɛden miliyɔn kelen (1 000 000) ye, ani kɛlɛkɛwotoro kɛmɛ saba, ka na se fɔɔ Maresa. 9Aza bɔra ka ta'a kunbɛn. U y'u yɛrɛ labɛn kɛlɛ kama Sefata kɔkɛnɛ na, Maresa gɛrɛfɛ. 10Aza ye Masaba a ka Ala daali ko: «Masaba, e bɔɲɔgɔn te yen, min be se ka barikatan dɛmɛ fangatigi ɲa. Masaba an ka Ala, an dɛmɛ! Bari an jigi be ele le kan. An nana i tɔgɔ la jamaba nin kɛlɛyɔrɔ. Masaba, i ye an ka Ala ye, kan'a to adamaden ka se i kɔrɔ.» 11Masaba y'a kɛ Aza ni Zuda mara mɔgɔw sera Etiyopikaw kɔrɔ, u bolila. 12Aza n'a ka kɛlɛdenw tugura u kɔ fɔɔ ka taga se Gerari. Etiyopika caaman sara fɔɔ u ma se k'u yɛrɛ sɔrɔ tugu. Masaba n'a ka jama sera u kɔrɔ. Aza n'a ka mɔgɔw ye fɛɛn caaman cɛ ka taga n'o ye. 13A ye Gerari gɛrɛfɛduguw bɛɛ halaki, bari Masaba ɲasiran tun y'u minɛ. U ye dugu nunu kɔnɔnafɛnw cɛ, bari nafolo caaman tun be yen. 14A ye wɛɛrɛw fana cɛn ka begɛnmisɛn ni ɲɔgɔmɛ caaman minɛ ka taga n'u ye. O kɔ, u segira Zeruzalɛmu.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index