Search form

Lok 2nan 15

Aza b'a fɛ Ala ka koo ka sabati

(Mas fɔlɔ 15.12-15)

1Ala ka Nii jigira Odɛdi dencɛ Azariya kan. 2A bɔra ka taga Aza kunbɛn k'a fɔ a ye ko: «Aza, e ni Zuda kɔmɔgɔw, ani Bɛnzamɛn taw bɛɛ, aw ka mɛnni kɛ ne fɛ. N'aw tora Masaba fɛ, a be to n'aw ye. N'aw y'a ɲini, aw ben'a ye. Nga ni aw bann'a la, a bena ban aw la fana. 3Waatijan kɔnɔ, Ala yɛrɛ yɛrɛ tun te Isirayɛlidenw fɛ, sarakalasebaga tun t'u fɛ min bena u kalan, sariya tun t'u fɛ. 4Nga k'u to sigɛn na, u segira ka na Masaba, Isirayɛli ka Ala fɛ, k'a ɲini, a fana y'a to u y'a ye. 5O waati la, mɔgɔ tun te se ka taama hɛrɛ la, bari sigɛnba tun be jamanaw bɛɛ mɔgɔw kan. 6Siyaw tun be ɲɔgɔn kɛlɛla, duguw fana tun be ɲɔgɔn kɛlɛla, bari Ala le tun y'u sigɛn ni tɔɔrɔ sifa bɛɛ sababu ye. 7Nga aw kɔni, aw ka jija, aw kan'a to aw fari be faga, bari aw bena aw ka baara tɔnɔ sɔrɔ.»

8Aza ye Odɛdi dencɛ kira Azariya, ka kirayakuma nin mɛn tuma min na, a ye jagwɛlɛya sɔrɔ. A ye joow bɔ yɔrɔ bɛɛ Zuda ni Bɛnzamɛn maraw la, n'a tun ye dugu minw minɛ Efarayimu kuluyɔrɔ la. Masaba ka sarakabɔyɔrɔ min tun be Masaba ka bulonda ɲafɛ, a y'o lalaga. 9Isirayɛliden minw tun bolila ka na sigi u cɛma ka bɔ Efarayimu ni Manase ani Simeyɔn maraw la, a ye olu ni Zuda ni Bɛnzamɛn mara mɔgɔw bɛɛ lajɛn. Bari, Isirayɛli mara mɔgɔw y'a ye ko Masaba a ka Ala be n'a ye tuma min na, u caaman tun nana fara a kan. 10U ye ɲɔgɔn lajɛn Zeruzalɛmu, Aza ka masaya saan tan ni duurunan kalo sabanan na. 11O waati la, u tun ye fɛɛn minw sɔrɔ kɛlɛkɛyɔrɔ la, u ye misi kɛmɛ wolonwula ni begɛnmisɛn waa wolonwula (7 000) bɔ o la k'o bɔ saraka ye Masaba ye. 12U ye layidu ta ko u bena Masaba u faaw ka Ala ɲini n'u kɔnɔ bɛɛ, an'u dusu bɛɛ ye. 13Ko ni mɔgɔ min banna ka Masaba, Isirayɛli ka Ala ɲini, k'o tigi bena faga, denmisɛn fara mɔgɔkɔrɔba kan, cɛɛ ni musow. 14U kalila k'u daa di Masaba ma ni mankanba, ni pɛrɛnkan, ani buru fiyɛkan ni filew kaan ye. 15Zuda mara mɔgɔw bɛɛ nisɔndiyara o kalili nin kosɔn, bari u tun y'a kɛ n'u dusu bɛɛ ye. U tun ye Masa Ala ɲini n'u sɔbɛ ye, a y'a to u y'a ye. O la, a ye lafiɲɛyɔrɔ d'u ma yɔrɔ bɛɛ.

16Masacɛ mamamuso Maaka tun ka kan ni boɲa min ye, masacɛ Aza y'o bali, bari ale tun ye *Asera jaa dɔ dilan, min ma ɲi fewu. Aza ye lɔgɔ nin tigɛ k'a karikari, k'a jɛni Sedirɔn kɔkɛnɛ na. 17A ma sɔnnikɛyɔrɔw bɛɛ bɔ yen, nga Masaba koo tun b'a dusu la a sii bɛɛ la. 18Ale n'a facɛ tun ye sanu ni warigwɛ, ani minan minw di Ala ma, a y'o ta ka na n'u ye Ala ka soo kɔnɔ. 19Kɛlɛ tun te yen tugu fɔɔ ka taga se Aza ka masaya saan bi saba ni duurunan ma.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index