Search form

Lok 2nan 16

Aza be kɛlɛ kɛ ni Bayesa ye

(Mas fɔlɔ 15.16-22)

1Aza ka masaya saan bi saba ni wɔɔrɔnan na, Isirayɛli mara masacɛ Bayesa wilila ka taga Zuda mara kama. A ye Arama dugu kɛ dugu barikaman ye janko a ka se ka Zuda mara masacɛ Aza ka mɔgɔw bali ka don, walima ka bɔ. 2Aza ye warigwɛ ni sanu ta Masaba ka soo nafolo marayɔrɔw la, ani a yɛrɛ ka soo kɔnɔ, k'a ci Siri masacɛ Bɛnadadi ma, min tun siginin be Damasi, 3k'a fɔ a ye ko: «A to an be bɛɛn i n'a fɔ an faaw tun bɛnnin lo cogo min na. A filɛ, ne be warigwɛ ni sanu nin ci e ma. Bɛɛn min be e ni Isirayɛli mara masacɛ Bayesa cɛ, o bɛɛn nin cɛn, janko a kana ne kɛlɛ tugu.»

4Bɛnadadi sɔnna masacɛ Aza ka fɔta ma. A y'a ka kɛlɛkuntigiw ci k'u ka taga Isirayɛli mara duguw kɛlɛ. U ye Iyɔn dugu, ni Dan, ani Abɛlimayimu kɛlɛ ka se u kɔrɔ, ani Nɛfutali mara minanw maraduguw bɛɛ. 5Bayesa y'o mɛn tuma min na, a ye Arama dugu lɔ dabila, k'a ka baaraw lalɔ. 6Masacɛ Aza nana ni Zuda mara mɔgɔw bɛɛ ye. Bayesa tun be kabakuru ni lɔgɔ minw kɛra ka Arama dugu lɔ, u tagara o bɛɛ ta ka taga n'u ye. Aza y'u kɛ ka Geba ni Misipa duguw lalaga.

Aza be kira Anani don kaso la

7O waati la, kira Anani tagara Zuda mara masacɛ Aza fɛ k'a fɔ a ye ko: «E y'i jigi la Siri masacɛ kan minkɛ, i ma i jigi la Masaba i ka Ala kan, o la, Siri masacɛ ka kɛlɛdenw bɔsira i bolo. 8Etiyopikaw ni Libikaw tun te kɛlɛboloba ye wa? Kɛlɛkɛwotorow ni sotigi caaman tun b'u fɛ. O bɛɛ n'a ta, Masaba ye olu don i bolo, bari i tun y'i jigi l'a kan. 9Masaba ɲaa be diɲɛ bɛɛ la, a ka koo be mɔgɔ minw dusu la, a be barika don olu la. I ye nalomanya kɛ dɛ. O la, kabini sisan i bena kɛlɛ sɔrɔ.» 10Aza dimina kira nin kɔrɔ k'a don kaso la, bari a dimininba tun lo koo nin na. O waati kelen na, Aza y'a ka mɔgɔ dɔw tɔɔrɔ.

Aza ka saya

(Mas fɔlɔ 15.23-24)

11K'a ta u daminɛ na fɔɔ ka taga se u laban ma, Aza ka kɛwaliw be sɔrɔ Zuda ni Isirayɛli mara masacɛw ka kitabu kɔnɔ.

12A ka masaya saan bi saba ni kɔnɔntɔnnan na, banajugu dɔ y'a minɛ a seen na. Hali k'a to o bana na, a ma dɛmɛ ɲini Masaba fɛ, fɔɔ furakɛlaw fɛ. 13Aza sar'a ka masaya saan bi naani ni kelennan na. 14A yɛrɛ tun ye kaburu min sogi Dawuda ka ciin kɔnɔ, u y'a suu don o kɔnɔ. U y'a la yɔrɔ dɔ la, tulu kasadiman ɲanaman sifa dɔw tun be min na. U y'o caaman jɛni k'a boɲa.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index