Search form

Lok 2nan 17

Zozafati ka koo

(Mas fɔlɔ 15.24; 22.41-45)

1Aza dencɛ Zozafati sigir'a nɔɔ na masaya la. A tun y'a ka fanga boɲa ka tɛmɛ Isirayɛli mara ta kan. 2A ye kɛlɛdenw sigi Zuda mara dugu barikamanw bɛɛ kɔnɔ, ka kɛlɛdenw ka jɛnkuluw sigi Zuda mara la, ani Efarayimu mara duguw la a facɛ Aza tun ye o minw minɛ.

3Masaba tora Zozafati fɛ, bari a tun tugur'a bɛma Dawuda kɔ k'a ka sirakɔrɔw ta. A ma *Baali ɲininga. 4A y'a facɛ ka Ala le ɲini k'a ka sariyaw bato, a ma Isirayɛli mara mɔgɔw ka kɛwaliw ɲɔgɔn kɛ. 5Masaba ye masaya sabati a bolo. Zuda mara mɔgɔw bɛɛ tun be to ka na ni boɲafɛnw ye k'o d'a ma fɔɔ a ye nafolo ni boɲa sɔrɔ kosɔbɛ. 6Masaba ka koo jiidir'a kɔnɔ kosɔbɛ. A ye sɔnnikɛyɔrɔw ani *Asera jaaw bɔ Zuda mara la. 7A ka masaya saan sabanan na, a y'a ka mɔgɔbabaw Bɛnayili, ni Obadiya, ni Zakari, ani Netanɛli ni Mikayawu ci Zuda mara duguw la ka mɔgɔw kalan. 8Levi kɔmɔgɔ dɔw farala u kan: Semayawu ni Netaniyawu, ani Zebadiyawu ni Azayɛli, ani Semiramɔti ni Yonatan, ani Adoniyawu, ni Tobiyawu, ani Tobadoniya, ani sarakalasebagaw Elisama ni Zoramu. 9U ye Zuda mara mɔgɔw kalan ni Masaba ka sariyasɛbɛ b'u bolo. U ye Zuda mara duguw bɛɛ munumunu ka jama kalan.

Zozafati ka fanga

10Masaba ɲasiran ye Zuda mara lamini jamanaw bɛɛ minɛ. U ma sɔn ka kɛlɛ kɛ ni Zozafati ye tugu. 11Filisi dɔw nana boɲafɛnw di Zozafati ma, ka warigwɛ d'a ma k'u ka lɛnpo sara. Arabuw nana begɛnmisɛnw d'a ma: sagajigi waa wolonwula ni kɛmɛ wolonwula (7 700), ani bakɔrɔnin waa wolonwula ni kɛmɛ wolonwula.

12Zozafati tun be fanga sɔrɔla ka taga ɲa tuma bɛɛ. A ye kɛlɛdenw sigiyɔrɔw lɔ, ka minanw maraduguw sigi Zuda mara la. 13Fɛɛn caaman maranin tun b'a fɛ Zuda mara duguw kɔnɔ. Cɛfari ɲanamanw fana tun b'a fɛ Zeruzalɛmu. 14U mɔgɔda filɛ ka kɛɲɛ n'u ka gwasow ye: Minw ye kɛlɛden mɔgɔ waa kelen kelen kuntigiw ye Zuda kɔmɔgɔw cɛma, olu filɛ: Adina tun ye cɛfari mɔgɔ waa kɛmɛ saba (300 000) kuntigi ye. 15Yowana tun be ale gɛrɛfɛ, a tun be mɔgɔ waa kɛmɛ fila ni bi seegi (280 000) kunna, 16Zikiri dencɛ Amasiya tun be ale gɛrɛfɛ. A y'a yɛrɛ di Masaba ma. A tun be mɔgɔ waa kɛmɛ fila (200 000) kunna. 17Bɛnzamɛn kɔmɔgɔw cɛma, cɛfari Eliyada tun be yen. Ale tun be mɔgɔ waa kɛmɛ fila kunna, kalaw ni nigɛkunbɛnnanw tun b'u fɛ. 18Yozabadi tun be ale gɛrɛfɛ. A tun be mɔgɔ waa kɛmɛ ni bi seegi (180 000) kunna, minw labɛnnin lo kɛlɛ kama. 19Mɔgɔ minw tun be masacɛ Zozafati ka baara la, olu le ye nunu ye. U be danna ni a ye minw bila Zuda mara dugu barikamanw kɔnɔ.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index