Search form

Lok 2nan 21

1Zozafati sara, u y'a suu don a faaw kɔrɔ Dawuda ka ciin na. O kɔ, a dencɛ Zoramu sigir'a nɔɔ na masaya la.

Masacɛ Zoramu ka koo

(Mas 2nan 8.16-24)

2Zoramu balimaw, Zozafati dencɛw filɛ: Azariya ni Yeyɛli, ani Zakariyawu ni Azariyawu, ani Mikayɛli ni Sefatiya. U bɛɛ tun ye Isirayɛli mara masacɛ Zozafati deenw ye. 3U facɛ tun ye warigwɛ ni sanu, ani minan sɔngɔgwɛlɛnw d'u ma siɲɛ caaman, ka dugu barikamanw d'u ma fana Zuda mara la. Nga a ye masaya to Zoramu bolo, bari ale y'a deen fɔlɔ ye. 4Zoramu sigira ka ɲa masaya la a facɛ nɔɔ na tuma min na, a y'a balimaw bɛɛ, ni Isirayɛlidenw ka ɲamɔgɔ dɔw faga ni murujan ye.

5Sanni Zoramu ka sigi masaya la, a tun ye saan bi saba ni fila sɔrɔ. A ye saan seegi kɛ masaya la Zeruzalɛmu. 6A ye Isirayɛli mara masacɛw ka kɛwaliw ɲɔgɔn kɛ, i n'a fɔ Akabu ka somɔgɔw tun y'a kɛ cogo min na, bari a tun ye Akabu denmuso dɔ le furu. A ye kojugu kɛ Masaba ɲakɔrɔ. 7- Nga Masaba tun ye layidu ta Dawuda ye, o le kosɔn, a ma sɔn ka Dawuda ka soo halaki. A tun y'a fɔ ko a tena masaya bɔsi a n'a kɔmɔgɔw bolo pewu.

8- Edɔmuw murutira Zuda mara ka fanga ma ale Zoramu ka tile la, ka masacɛ wɛrɛ sigi u yɛrɛ ye. 9O la, Zoramu tagara Edɔmu mara la n'a ka ɲamɔgɔw, n'a ka kɛlɛkɛwotorow bɛɛ ye. A wilila sufɛ ka edɔmuw kɛlɛ. Edɔmuw tun y'ale ni wotorow kuntigiw lamini. 10Edɔmuw tora u ka murutili la Zuda mara ka fanga ma fɔɔ ka na se bii ma. Libinakaw fana murutira o waati kelen le la, bari Zoramu tun banna Masaba a faaw ka Ala la. 11A tun ye sɔnnikɛyɔrɔw dilan fana Zuda mara kuluw kan. A ye Zeruzalɛmukaw ni Zuda mara mɔgɔ tɔw bila kakalaya la.

12Loon dɔ, kira Eli ye bataki ci Zoramu ma. A tun fɔr'a kɔnɔ ko: «Masaba, i bɛma Dawuda ka Ala y'a fɔ ko: ‹I ma i facɛ Zozafati ka kɛwaliw ɲɔgɔn kɛ, walima Zuda mara masacɛ Aza taw. 13I ye Isirayɛli mara masacɛw ka kɛwaliw le ɲɔgɔn kɛ, k'a kɛ Zeruzalɛmukaw ni Zuda mara mɔgɔw donna josɔn na i n'a fɔ Akabu ka somɔgɔw. E fana y'i yɛrɛ balimaw faga, i fadenw, minw tun ka fisa n'i ye. 14Sisan Masaba ben'a kɛ tɔɔrɔba be se i ka jama n'i dencɛw n'i musow ma, ani k'i bololafɛnw bɛɛ cɛn. 15Banajugu bena ele minɛ, kɔnɔdimi, min bena to ka juguya ka taga loon o loon, fɔɔ i nugu bena bɔ.› »

16Filisiw, ni Arabu minw tun siginin be Etiyopikaw masurun na, masaba y'a kɛ olu wilil'a kama. 17U nana Zuda mara kama ka don jamana nin kɔnɔ ka masacɛ ka soo kɔnɔ nafolo bɛɛ cɛ, n'a dencɛw, n'a musow, fɔɔ dencɛ si ma to a fɛ tugu n'u dɔgɔcɛ Yowakazib tɛ. 18O bɛɛ kɔ, Masaba ye kɔnɔdimi bila a la min tun te se ka furakɛ. 19Waati dɔ nana se, saan fila tɛmɛnin kɔ, a nugu bɔra bana nin bolo. A sara tɔɔrɔjugu bolo. A ka jama ma fɛɛn kasadiman jɛni a ye k'a boɲa i n'a fɔ u tun y'a kɛ a faaw ye cogo min na. 20Sanni a ka sigi masaya la, a sii tun ye saan bi saba ni fila ye. A ye saan seegi kɛ masaya la Zeruzalɛmu. A ka saya ma digi mɔgɔ si la. U y'a suu don Dawuda ka ciin na, nga u m'a don masacɛw ka kaburuw kɔnɔ.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index