Search form

Lok 2nan 22

Masacɛ Akaziyasi ka koo

(Mas 2nan 8.25-29; 9.27-29)

1Zeruzalɛmukaw ye Zoramu dencɛ fitini Akaziyasi sigi a nɔɔ na masaya la, bari jama min tun farala arabuw kan ka na Zuda mara kɛlɛdenw ka sigiyɔrɔ kama, olu tun y'a denkɔrɔbaw bɛɛ faga. A kɛra ten, Zuda mara masacɛ Zoramu dencɛ Akaziyasi sigira masaya la. 2Akaziyasi tun ye saan mugan ni fila sɔrɔ sanni a ka kɛ masacɛ ye. A ye saan kelen kɛ masaya la Zeruzalɛmu. A bamuso tɔgɔ tun ko Atali, Omuri mamamuso tun lo. 3Ale fana ye Akabu ka somɔgɔw ka kɛwaliw ɲɔgɔn kɛ, bari a bamuso tun be to k'a jaa gwɛlɛya kojugu la. 4A ye kojugu kɛ Masaba ɲakɔrɔ i n'a fɔ Akabu ka somɔgɔw. Bari, a facɛ sanin kɔ, olu le tun be to k'a ladi, o la, a filila. 5A sɔnna u ka ladili ma ka taga ni Isirayɛli mara masacɛ Akabu deen Zoramu ye, ka kɛlɛ kɛ ni Siri masacɛ Azayɛli ye Aramɔti, Galaadi mara la. Sirikaw ye Zoramu mandimi. 6O la, a kɔsegira ka n'a yɛrɛ furakɛ Zizireyɛli. Zuda mara masacɛ Zoramu dencɛ Akaziyasi tagar'a filɛ, bari a tun mandiminin lo.

7Ala tun b'a fɛ ka Akaziyasi mako sa o taama nin seen fɛ. A sera tuma min na, ale ni Zoramu bɔra ko u be taga Nimusi dencɛ Zewu kunbɛn. Masaba tun ye Zewu le woloma janko a ka Akabu ka somɔgɔw halaki. 8Ala tun ye min latigɛ a ka kiti kɔnɔ Akabu ka somɔgɔw kosɔn, Zewu tun b'a la k'o kɛ. A ye Zuda mara ɲamɔgɔw ni Akaziyasi balimaw deenw kunbɛn, k'u faga. Olu minw tun be baara kɛ masacɛ ye. 9O kɔ, a y'a ka mɔgɔw bila ka taga Akaziyasi yaala. U tagar'a minɛ a ka dogoyɔrɔ la Samari, ka na n'a ye Zewu fɛ k'a faga. U y'a suu don, bari u tun y'a fɔ ko: «Zozafati deen lo, Zozafati tun be Masaba ɲini n'a dusu bɛɛ ye.» Mɔgɔ si ma sɔrɔ Akaziyasi ka soo min tun be se ka kɛ masacɛ ye.

Atali be kɛ masamuso ye

(Mas 2nan 11.1-3)

10Tuma min na Akaziyasi bamuso Atali y'a ye ko a deen sara, a y'a latigɛ ko a be Zuda mara masacɛ kɔmɔgɔw bɛɛ faga. 11Nga u tun b'a fɛ ka masacɛ dencɛw faga tuma min na, masacɛ Zoramu denmuso Yosabati ye Akaziyasi dencɛ Zowasi ta ka ta'a dogo Masaba ka soo kɔnɔ layɔrɔ la, ale n'a lamɔbaga. Masacɛ Zoramu denmuso Yosabati min ye sarakalasebaga Yoyada ka muso ye, ale ye deen nin dogo Atali la, bari Akaziyasi balimamuso tun lo. Atali ma se k'a faga. 12A dogonin tora u fɛ Ala ka soo kɔnɔ fɔɔ saan wɔɔrɔ. O waati nin na, Atali le tun be masaya la jamana kunna.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index