Search form

Lok 2nan 23

Zowasi be sigi masaya la

(Mas 2nan 11.4-20)

1A saan wolonwulanan na, sarakalasebaga Yoyada y'a jaa gwɛlɛya, ka bɛn ni kɛlɛden mɔgɔ kɛmɛ kɛmɛ kuntigiw ye. Olu tun ye Yowamu dencɛ Azariyawu ye, ni Yoyana dencɛ Yisimayɛli ni Obɛdi dencɛ Azariyawu, ani Adayawu dencɛ Maaseyawu ni Zikiri dencɛ Elisafati ye. 2U bɔra ka Zuda mara yaala ka Levi kɔmɔgɔw ni Isirayɛlidenw ka gwatigiw lajɛn ka bɔ u ka duguw bɛɛ la. U nana Zeruzalɛmu tuma min na, 3- jama bɛɛ ni masacɛ ye layidu ta ɲɔgɔn ye Ala ka soo kɔnɔ. Yoyada y'a fɔ u ye ko: «Masacɛ deen le ye nin ye. Ale lo bena kɛ masacɛ ye ka kɛɲɛ ni Masaba ka fɔta ye Dawuda kɔmɔgɔw kosɔn. 4Aw ka kan ka koo min kɛ, o filɛ. Aw sarakalasebagaw ni Levi kɔmɔgɔ tɔw minw bena baara kɛ lafiɲɛlon na, aw tilan sabanan ka daaw kɔlɔsi. 5Tilan sabanan kelen fana ka to masacɛ ka soo la, ani kelen fana ka to Bonju daa la. Tɔw bɛɛ bena to Masaba ka soo luuw kɔnɔ. 6Mɔgɔ si man kan ka don Masaba ka soo kɔnɔ, fɔɔ sarakalasebagaw ni Levi kɔmɔgɔ tɔw minw be baara la. Olu kɔni be se ka don, bari u saniyanin lo. Tɔw bɛɛ bena kɔlɔsili kɛ Masaba ye. 7Levi kɔmɔgɔw bena lɔ ka masacɛ lamini, u kelen kelen bɛɛ ka kɛlɛkɛminan ka sɔrɔ u bolo. Mɔgɔ o mɔgɔ mana don Masaba ka soo nin kɔnɔ, o tigi ka kan ka faga. Aw ka to masacɛ gɛrɛfɛ a taayɔrɔw bɛɛ la.»

8Sarakalasebaga Yoyada ye min fɔ, Levi kɔmɔgɔw ni Zuda mara mɔgɔw bɛɛ y'o bɛɛ kɛ. U kelen kelen bɛɛ y'u ka mɔgɔw minɛ, minw tun be baara daminɛ lafiɲɛlon na, ani minw tun be jigira, bari sarakalasebaga Yoyada tun ma sira di baarakɛjɛnkulu nunu si ma ka taga soo. 9Tamanw ni nigɛkunbɛnnan belebelebaw ni fitini minw tun kɛra masacɛ Dawuda ta ye, n'u tun be Ala ka soo kɔnɔ, sarakalasebaga Yoyada ye olu di kɛlɛden kɛmɛ kɛmɛ kuntigiw ma. 10A ye jama bɛɛ lɔ ka masacɛ lamini, u kelen kelen bɛɛ be n'u ka kɛlɛkɛminan ye a bolo, k'a ta soo nin worodugu faan fɛ fɔɔ ka ta'a bila kɔgɔdugu faan fɛ, soo nin sarakabɔyɔrɔ gɛrɛfɛ. 11U ye masacɛ dencɛ minɛ ka na n'a ye, ka masafugulan biri a kuun na, ani ka layidu sɛbɛ don a bolo, k'a kɛ masacɛ ye. Yoyada n'a deenw ye tulu kɛ a kunna k'u kaan kɔrɔta k'a fɔ ko: «Masacɛ ka sii sɔrɔ!»

12Jama tun be boliboli ka masacɛ tanu minkɛ, Atali y'o mɛn. A tagara u fɛ Masaba ka soo kɔnɔ 13ka filɛli kɛ. A ye masacɛ lɔnin ye a ka tutunan gɛrɛfɛ soda la. Kɛlɛkuntigiw ni burufiyɛbagaw lɔnin tun be masacɛ gɛrɛfɛ. Jamana kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ tun be nisɔndiyara, n'u be buruw fiyɛra, dɔnkililabagaw tun b'u ka fɔlikɛminanw fɔra ka jama ɲaminɛ Ala tanuli la. Atila y'a ka faniw faran ka kule ko: «Janfa lo, janfa lo!» 14Sarakalasebaga Yoyada ye kɛlɛden kɛmɛ kɛmɛ kuntigi nunu ci ko u k'a minɛ ka bɔ n'a ye kɛlɛdenw cɛma, ko mɔgɔ o mɔgɔ mana tugu a kɔ, k'u k'o faga ni murujan ye. Bari a tun y'a fɔ ko u kan'a faga Masaba ka soo kɔnɔ. 15U y'a minɛ ka taga n'a ye masacɛ ka soo faan fɛ. U sera Soow ka donda la tuma min na, u y'a faga o yɔrɔ la.

16Yoyada ye layidu ta ko ale ni jama, ani masacɛ bena kɛ Masaba ta ye. 17O kɔ, jamana kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ tagara don *Baali ka soo kɔnɔ k'a ci, k'a sɔnnikɛyɔrɔw n'a jaaw ci k'u mugumugu, ka Baali murutigi Matan faga sɔnnikɛyɔrɔw gɛrɛfɛ. 18Levi kɔmɔgɔ minw tun ye sarakalasebagaw ye, Yoyada ye Masaba ka soo kɔlɔsiko don olu le bolo. U ka kan ka baara minw kɛ Alabatoso kɔnɔ, Dawuda tun y'o yira u la, ko u ka saraka jɛnitaw bɔ Masaba ye nisɔndiya la ka kɛɲɛ ni Musa ka sariyasɛbɛ kɔnɔnakuma ye, ni dɔnkili lali ye ka kɛɲɛ ni ale Dawuda ka fɔta ye. 19A fana ye daa kɔlɔsibagaw sigi Masaba ka soo dondaw la janko mɔgɔ o mɔgɔ nɔgɔnin lo, o si kana don yen sababu si la. 20A ye kɛlɛden kɛmɛ kɛmɛ kuntigiw, ni mɔgɔbabaw, ani jama ɲamɔgɔw, ni jamana kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ minɛ, ka masacɛ bila sira ka bɔ Masaba ka soo kɔnɔ. U tagara don masaso kɔnɔ ni Sanfɛ daa ye ka masacɛ sigi masasigilan kan. 21Jamana kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ nisɔndiyara. Hɛrɛ donna dugu kɔnɔ Atali faganin kɔ ni murujan ye.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index