Search form

Lok 2nan 24

Zowasi be Masaba ka soo lalaga

(Mas 2nan 12.1-17)

1Zowasi sii tun ye saan wolonwula ye sanni a ka kɛ masacɛ ye. A ye saan bi naani kɛ masaya la Zeruzalɛmu. A bamuso tɔgɔ tun ko Sibiya ka bɔ Bɛriseba. 2Ka sarakalasebaga Yoyada to sii la, Zowasi ye koɲuman kɛ Masaba ɲakɔrɔ.

3Yoyada ye muso fila ɲini k'o di Zowasi ma, a ye dencɛw ni denmusow sɔrɔ.

4O kɔ, Zowasi y'a latigɛ ko ale bena Masaba ka soo lalaga. 5A ye sarakalasebagaw ni Levi kɔmɔgɔ tɔw lajɛn k'a fɔ u ye ko u ka taga Zuda mara duguw la, Isirayɛlidenw ka kan ka wari min di saan o saan u ka Ala ka soo lalagako la, k'o wari minɛ u bɛɛ fɛ. A tun ko u ka teliya o baara la. Nga Levi kɔmɔgɔw ma teliya. 6- Masacɛ ye sarakalasebagaw kuntigi Yoyada wele k'a fɔ a ye ko: «Masaba ka baarakɛla Musa tun ye bolomafara min koo wajibiya Isirayɛli jama ye ɲɔgɔnye fanibugu kosɔn, mun na i m'a gwɛlɛya Levi kɔmɔgɔw ye ko u k'o minɛ Zeruzalɛmukaw ni Zuda mara mɔgɔ tɔw fɛ ka na n'a ye? 7Bari Atali, musojugu nin, n'a deenw ye Ala ka soo cɛn. Minan minw tun dira Ala ma, u y'o ta k'u kɛ *Baali sɔntaw ye.»

8Masacɛ ko u ka kɛsu dɔ dilan k'a bila Masaba ka soo donda la kɛnɛma. 9O kɔ, u ye wango la Zeruzalɛmu dugu kɔnɔ, ani Zuda mara la k'a fɔ ko Ala ka baarakɛla Musa tun ye bolomafara min latigɛ Isirayɛlidenw ye kongokolon kɔnɔ, ko mɔgɔw ka na n'o ye k'o di Masaba ma. 10Jama bɛɛ n'u kuntigiw nana n'o ye nisɔndiya la k'a don kɛsu nin kɔnɔ fɔɔ a fara. 11Ni Levi kɔmɔgɔw nana ni kɛsu nin ye masacɛ ka dakɔrɔsigiw fɛ tuma min na, n'u y'a ye ko wari buguyara a kɔnɔ, masacɛ ka sɛbɛnnikɛla ni sarakalasebagaw kuntigi ka lasigiden be wari nin yɛlɛma ka taga kɛsu nin bila a nɔɔ na. U tun be to k'o kɛ loon o loon. U ye wari caaman sɔrɔ yen. 12Masacɛ ni Yoyada tun be to ka wari nin di baaraɲamɔgɔw ma minw tun be Masaba ka soo lalagara. Olu tun be to ka kabakurulɛsɛbagaw ani yirilɛsɛlaw, ni nigɛ baarakɛlaw, ani zira taw sara n'o ye Masaba ka soo lalaga kama. 13Mɔgɔ minw tun be baara nin kɛra, olu y'u sɔbɛ don a la, baara tagara ɲa u bolo. U ye Ala ka soo nin dilan a cogokɔrɔ la, ka barika don a la. 14U tilara tuma min na, u nana ni wari nin tɔɔ ye masacɛ ni Yoyada fɛ. U y'o kɛ ka minan dɔw dilan Masaba ka soo kama: u tun be baara kɛ ni minw ye, ni saraka jɛnita minanw, ani daganinw, ni minan wɛrɛ minw dilanna ni sanu ni warigwɛ ye. Ka Yoyada to sii la, u tun be to ka saraka jɛnitaw bɔ Masaba ka soo kɔnɔ tuma bɛɛ.

15Yoyada kɔrɔla kosɔbɛ ka sɔrɔ ka sa. Sanni a ka sa, a sii tun ye saan kɛmɛ ni bi saba ye. 16U y'a suu don Dawuda ka ciin na, masacɛw sudonyɔrɔ la, bari a tun ye baaraɲuman kɛ Isirayɛlidenw cɛma, ka boɲa la Ala n'a batoso kan.

Zowasi te tilen Masaba ma tugu

17Yoyada sara tuma min na, Zuda mara ɲamɔgɔw nana masacɛ boɲa, masacɛ ye mɛnni kɛ u fɛ. 18U ye Masaba u faaw ka Ala ka soo to yen ka taga *Asera jaaw ni joo wɛrɛw sɔn. Ala dimina Zeruzalɛmukaw ni Zuda mara mɔgɔ tɔw kɔrɔ u ka kojugu nin kosɔn. 19Masaba ye kiraw ci jama fɛ janko u ka kɔsegi ale ma, kiraw y'u lasɔmi, nga u ma mɛnni kɛ. 20- O kɔ, Ala ka Nii jigira sarakalasebaga Yoyada dencɛ Zakari kan. Ale lɔra jama ɲa k'a fɔ ko: «Ala ko mun na aw te ale Masaba ka kuma bato? Ko aw tena taga ɲa. Ko aw banna ale la minkɛ, ale fana banna aw la.»

21U ye janfa siri a la, ani k'a bon ni kabakuru ye k'a faga Masaba ka soo luu kɔnɔ ka kɛɲɛ ni masacɛ ka fɔta ye. 22Zakari facɛ Yoyada tun ye ɲumanya min kɛ masacɛ Zowasi ye, a ma miiri o la, fɔɔ a ye Yoyada dencɛ Zakari faga. Zakari satuma na, a y'a fɔ ko: «I be min kɛra, Masaba k'o ye, ani k'i ɲininga a la.»

Zowasi ka saya

(Mas 2nan 12.18-22)

23Saan dafanin kɔ, Sirikaw ka kɛlɛdenw nana Zowasi kɛlɛ kama. U donna Zuda mara la, ani Zeruzalɛmu, ka jama ɲamɔgɔw bɛɛ faga, k'u ka nafolo bɛɛ cɛ k'a ci u ka masacɛ ma Damasi. 24Sirikaw ka kɛlɛden minw tun nana, olu tun ma ca, nga Masaba ye kɛlɛden caaman don u bolo. Bari Zuda mara mɔgɔw tun banna Masaba u faaw ka Ala la. Sirikaw ye Zowasi ɲaa gwan. 25U tagara tuma min na, u y'a to sigɛnba la. A ka dakɔrɔsigiw ye janfa siri a la sarakalasebaga Yoyada deen fagako kama k'a faga a ka dilan kan. U y'a suu don Dawuda ka ciin na, nga u m'a don masacɛw ka kaburu kɔnɔ.

26Mɔgɔ minw tun ye janfa siri a la, olu tun ye amonimuso Simeyati dencɛ Zabadi, ani mowabumuso Simiriti dencɛ Yozabadi ye.

27A deenw tɔgɔ, ani kirayakuma caaman minw fɔr'a kosɔn, ani Ala ka soo lalagako, o bɛɛ be sɔrɔ masacɛw ka kitabu kɔnɔ. A dencɛ Amaziyasi sigir'a nɔɔ na masaya la.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index