Search form

Lok 2nan 26

Masacɛ Oziyasi ka koo

(Mas 2nan 14.21-22; 15.1-3)

1Zuda mara mɔgɔw bɛɛ ye Oziyasid minɛ k'a sigi masaya la a facɛ Amaziyasi nɔɔ na. O y'a sɔrɔ a sii tun ye saan tan ni wɔɔrɔ ye. 2Ale lo ye Ɛlati dugu lalaga k'a lɔ, ani k'a kɛ Zuda mara ta ye a facɛ sanin kɔ. 3Oziyasi sigiwaati la masaya la, o y'a sɔrɔ a sii tun ye saan tan ni wɔɔrɔ ye. A ye saan bi duuru ni fila kɛ masaya la Zeruzalɛmu. A bamuso tɔgɔ tun ko Yekoliya ka bɔ Zeruzalɛmu. 4A ye koɲuman kɛ Masaba ɲakɔrɔ cogo bɛɛ la i n'a fɔ a facɛ Amaziyasi tigitigi.

Oziyasi be fili Ala ma

5Ka Zakariyawu to sii la, min tun be to k'a ladi Alaɲasiran la, Oziyasi tun be Ala ɲini. K'a to Masa Ala ɲini la, ale tun b'a ka koo yiriwa. 6A tagara filisiw kɛlɛ, ka Gati dugu laminikogo yɔrɔ dɔ ci, ani Yabune ni Asidɔdi taw fana. O kɔ, a ye duguw sigi kura ye Asidɔdi masurun na, ani yɔrɔ wɛrɛw, filisiw fɛ. 7Arabu minw be Guribaali, Ala y'a dɛmɛ olu, ni filisiw ani mewuniw kɛlɛ la. 8Amoniw tun be to ka na boɲafɛnw di Oziyasi ma. A tɔgɔ bɔra fɔɔ ka taga se Ezipiti jamana daan na, bari see tun b'a ye kosɔbɛ. 9A ye sangasow lɔ Zeruzalɛmu dugu dondaw la: Nɔnkɔn donda, ani daa min be kɔkɛnɛ faan fɛ, ni dugu laminikogo gɔngɔrɔyɔrɔ donda. A y'u lɔ k'o kɛ yɔrɔ barikamanw ye. 10A ye sangasow lɔ kongokolon kɔnɔ fana, ka jimarayɔrɔ caaman sogi, bari begɛn caaman tun b'a fɛ kulujukɔrɔ mara la ni kɛnɛba yɔrɔ la. Sɛnɛkɛlaw ni *ɛrɛzɛnforo baarakɛlaw tun b'a fɛ kuluyɔrɔw la ni dugukoloɲumanw na, bari sɛnɛ tun ka d'a ye.

11Kɛlɛdenw tun b'a fɛ minw be se kɛlɛ la, n'u labɛnnin be ka taga kɛlɛkɛyɔrɔ la jɛnkulu jɛnkulu ka kɛɲɛ ni sɛbɛnnikɛla Yeyɛli ni masacɛ ka ɲamɔgɔ Maaseyawu ka jaticogo ye. Masacɛ ka kuntigiw dɔ, Ananiyawu tun be kɛlɛden nunu kunna. 12Gwatigi gwatigi minw tun be kɛlɛdenw ɲafɛ, olu tun ye mɔgɔ waa fila ni kɛmɛ wɔɔrɔ (2 600) ye. 13Olu tun be kɛlɛden waa kɛmɛ saba ni waa wolonwula ani kɛmɛ duuru (307 500) kunna. U tun be se ka kɛlɛ kɛ ni barika, ani jagwɛlɛya ye. Olu tun be to ka masacɛ dɛmɛ k'a juguw kɛlɛ. 14Oziyasi ye nigɛkunbɛnnanw ni tamanw di kɛlɛden nunu bɛɛ ma, ani nigɛfugulanw ni nigɛkunbɛnnanw, ani kalaw, ni bɛrɛbonnanw. 15Baaralɔnbagaw tun ye dilancogo min yira, a y'a to u ye kɛlɛkɛwotorow dilan Zeruzalɛmu ka kɛɲɛ n'o ye. Mansin nunu ka sigi sangasow kan, ani dugu laminikogo nɔnkɔnw na ka biɲɛ ni kabakurubabaw bon. A tɔgɔ bɔra fɔɔ ka se yɔrɔjan na, bari a tun ye dɛmɛ sɔrɔ Ala fɛ kosɔbɛ fɔɔ ka fanga sɔrɔ.

16Nga a ye fanga sɔrɔ tuma min na, yɛrɛboɲa donn'a la, o nana n'a ka bɔnɛ ye. A ma tilen Masaba a ka Ala ma, a tagara don Masaba batoso kɔnɔ wusulan jɛniyɔrɔ la ko ale be wusulan jɛni. 17Sarakalasebaga Azariyawu ni Masaba ka sarakalasebaga mɔgɔ bi seegi minw jaa ka gwɛlɛ, olu tugur'a kɔ ka don soo kɔnɔ. 18- U y'a fɔ a ye ko: «Ka wusulan jɛni Masaba ye, o te i ka baara ye, Oziyasi. O ye Arɔn kɔmɔgɔw, sarakalasebagaw ta ye, minw bilara Masaba ye o baara kama. Bɔ yan, bari i ye tilenbaliko kɛ, o tena kɛ tɔgɔɲuman ye i fɛ Masa Ala ɲakɔrɔ.»

19O y'a sɔrɔ wusulandaga tun be Oziyasi bolo, a dimina. K'a to a ka dimi na sarakalasebagaw kɔrɔ, wusulan jɛniyɔrɔ ɲafɛ Masaba ka soo kɔnɔ, farisogobana bɔr'a teen na. 20Sarakalasebagaw kuntigi Azariyawu ni sarakalasebaga tɔw bɛɛ y'a filɛ, u y'a ye ko bana nin b'a teen na. U y'a bɔ yen joona. Ale yɛrɛ banbana ka bɔ kɛnɛma bari Masaba tun ye tɔɔrɔ la a kan.

Oziyasi ka saya

(Mas 2nan 15.5-7)

21Masacɛ Oziyasi tor'a ka farisogobana na fɔɔ ka taga se a salon ma. O la, a tora soo dɔ kɔnɔ a kelen, a tun te se ka don Masaba ka soo kɔnɔ tugu. A dencɛ Yotamu min tun ye masacɛ ka soo kuntigi ye, ale lo tun be jamana kɔnɔ mɔgɔw kunna.

22Oziyasi ka kɛwali tɔw, k'a ta u daminɛ ma fɔɔ u laban na, olu be sɔrɔ Amɔsi dencɛ kira Ezayi ka kitabu kɔnɔ.

23- Oziyasi sara, u y'a suu don a faaw kɔrɔ, masacɛw sudonyɔrɔ la, bari mɔgɔw tun ko farisogobanatigi lo. O kɔ, a deen Yotamu sigir'a nɔɔ na masaya la.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index