Search form

Lok 2nan 27

Masacɛ Yotamu ka koo

(Mas 2nan 15.32-38)

1Yanni Yotamu ka sigi masaya la, a sii tun ye saan mugan ni duuru ye. A ye saan tan ni wɔɔrɔ kɛ masaya la Zeruzalɛmu. A bamuso tɔgɔ tun ko Yerusa, Sadɔki denmuso tun lo.

2A ye koɲuman kɛ Masaba ɲakɔrɔ i n'a fɔ a facɛ Oziyasi tigitigi. A ma don Masaba batoso kɔnɔ, nga jama tora u ka mɔgɔkolonya la. 3Ale lo ye Masaba ka soo sanfɛla donda lɔ. A ye dugu laminikogo yɔrɔ caaman dilan Ofɛli tintin faan fɛ. 4A ye dugu dɔw sigi Zuda mara kuluyɔrɔw la, ka dugu barikamanw ni sangasow lɔ tuuw kɔnɔ. 5A ye kɛlɛ kɛ ni amoniw ka masacɛ ye ka se a kɔrɔ. O saan na, u ye warigwɛ tɔni saba, ni suman sifa dɔ tɔni waa saba (3 000), ani suman sifa dɔ wɛrɛ tɔni waa saba d'a ma. U y'o ɲɔgɔn le d'a ma saan filanan na fana, n'a saan sabanan na. 6Yotamu kɛra fangatigi ye, bari, a tun be tilen Masaba a ka Ala ɲakɔrɔ.

7Yotamu ka kɛwali tɔw, a ye kɛlɛ minw bɛɛ kɛ n'a ka kɛta tɔw, olu be sɔrɔ Isirayɛli ni Zuda mara masacɛw ka kitabu kɔnɔ. 8Yanni a ka sigi masaya la, a sii tun ye saan mugan ni duuru ye. A ye saan tan ni wɔɔrɔ kɛ masaya la Zeruzalɛmu.

9A sara, u y'a suu don Dawuda ka ciin na. O kɔ, a dencɛ Akazi sigir'a nɔɔ na masaya la.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index