Search form

Lok 2nan 28

Masacɛ Akazi ka koo

(Mas 2nan 16.1-6)

1Yanni Akazi ka kɛ masacɛ ye, a sii tun ye saan mugan ye. A ye saan tan ni wɔɔrɔ kɛ masaya la Zeruzalɛmu. A ma koɲuman kɛ Masaba ɲakɔrɔ i n'a fɔ a bɛma Dawuda tun y'a kɛ cogo min na. 2A ye Isirayɛli mara masacɛw ka kɛwaliw ɲɔgɔn kɛ. A fana ye joo nigɛlamanw dilan *Baali ye. 3A ye fɛɛn kasadimanw jɛni Bɛninɔn kɔkɛnɛ na, ani k'a dencɛw jɛni tasuma na ka kɛɲɛ ni siya wɛrɛw ka landajuguw ye, Masaba tun ye minw gwɛn ka bɔ Isirayɛlidenw ɲa. 4A tun be to ka sɔnni kɛ ani ka wusulan jɛni sɔnnikɛyɔrɔw la, tintinw kan, ni yiribabaw bɛɛ kɔrɔ.

5- Masaba a ka Ala y'a don Siri masacɛ bolo. Sirikaw ser'a kɔrɔ k'a ka mɔgɔ caaman minɛ ka taga n'u ye Damasi. Masaba y'a don Isirayɛli mara masacɛ bolo fana, ale ser'a kɔrɔ k'a ka mɔgɔ caaman faga. 6Loon kelen kɔnɔ, Eremaliyawu dencɛ Peka ye Zuda mara kɛlɛden waa kɛmɛ ni mugan (120 000) faga, bari u tun banna Masaba u faaw ka Ala ma. 7Efarayimu kɔmɔgɔ cɛfari Zikiri ye masacɛ dencɛ Maaseyawu faga, ni masaso ɲamɔgɔ Azirikamu, ani masacɛ lankan Ɛlikana. 8Isirayɛli mara mɔgɔw ye mɔgɔ waa kɛmɛ fila (200 000) minɛ u balima Zuda mara mɔgɔw cɛma, musow fara cɛdenw ani denmusow kan. U ye nafolo caaman ta ka kɔsegi n'a ye Samari.

9Masaba ka kira dɔ tun be o yɔrɔ la, min tɔgɔ ko Odɛdi. Kɛlɛdenw kɔsegitɔ Samari, Odɛdi bɔra k'u kunbɛn k'a fɔ u ye ko: «Masaba aw faaw ka Ala dimina Zuda mara mɔgɔw kɔrɔ minkɛ, a y'u don aw bolo. Nga aw y'u halaki ni dimiba ye fɔɔ o mankan mɛnna sankolo kɔnɔ. 10Sisan a b'aw kɔnɔ k'aw balima Zeruzalɛmukaw ni Zuda mara mɔgɔ tɔw kɛ aw ka jɔɔnw ye! Yala aw fana jalakinin tɛ Masaba aw ka Ala ɲakɔrɔ wa? 11Aw ka mɛnni kɛ ne fɛ sisan! Aw ye mɔgɔ minw minɛ aw balimaw cɛma, aw ka sira d'u ma u ka taga, bari Masaba diminin be aw kɔrɔ kosɔbɛ.»

12Efarayimu kɔmɔgɔ dɔw, Yoyanan dencɛ Azariyawu, ni Mesilemɔti dencɛ Berekiyawu, ani Salumu dencɛ Yeyizikiyawu, ni Adilayi dencɛ Amaza, wilila mɔgɔw kama minw kɔsegitɔ tun lo ka bɔ kɛlɛ kɛyɔrɔ la. 13U y'a fɔ u ye ko: «Aw ye mɔgɔ minw minɛ, aw kana don n'o ye yan, o ka kɛ koo ye an kunna Masaba ɲakɔrɔ. Aw b'a fɛ ka dɔ fara an ka hakɛ n'an kunko kan Masaba ɲakɔrɔ wa? K'a sɔrɔ an kunko ka bon. Masaba diminin be Isirayɛlidenw kɔrɔ do.»

14O la, kɛlɛden nunu ye mɔgɔ nunu ni nafolo nin to yen ɲamɔgɔw ni jama bɛɛ ɲana. 15U ye mɔgɔ dɔw tɔgɔ wele. Kɛlɛdenw tun ye mɔgɔ minw minɛ ni fani t'u fɛ, nafolo min tun sɔrɔla kɛlɛkɛyɔrɔ la, o mɔgɔ nunu y'o dɔ ta k'olu bɛɛ fɛɛrɛbɔ n'a ye. U ye faniw ni sanbara, ani dumuni ni jii, ani fura mɔnta d'u ma. Minw tun te se ka taama, u ye olu bɛɛ yɛlɛ faliw kan ka taga n'u ye u balimaw fɛ Tamarosundugu la, min ye Zeriko ye. O kɔ, u kɔsegira Samari.

Akazi be dɛmɛ ɲini

(Mas 2nan 16.7-20)

16O waati la, masacɛ Akazi ye cidenw bila ka taga dɛmɛ ɲini Asiri masacɛ fɛ. 17Edɔmuw tun nana Zuda mara mɔgɔw kɛlɛ tugu ka se u kɔrɔ, ka mɔgɔ dɔw minɛ ka taga n'u ye. 18Filisiw tun bɔra ka taga don dugu dɔw la fanga la kulujukɔrɔ, ani Zuda mara worodugu ɲafan fɛ. U ye Bɛtisɛmɛsi ni Ayalɔn, ani Gederɔti minɛ ka fara Soko ni Timuna, ani Gimuzo n'u laminiduguw kan, ka sigi yen. 19Masaba tun ye Zuda mara mɔgɔw dɔgɔya Isirayɛlidenwe ka masacɛ Akazi kosɔn. Bari a tun ye Zuda mara mɔgɔw jaa gwɛlɛya ka kojugu kɛ, ani a ma tilen Masaba ma fewu fewu.

20Asiri masacɛ Tiligati Pilezɛri nan'a kama. Nga yanni a k'a dɛmɛ, a y'a minɛ i n'a fɔ a jugu. 21Akazi tun ye Masaba ka soo, ni masacɛ ka soo, ani ɲamɔgɔw ka soo kɔnɔ minan dɔw ta k'o di Asiri masacɛ ma, nga o m'a dɛmɛ. 22Ka masacɛ Akazi to o gwɛlɛya la, a tora ka dɔ fara a ka tilenbaliya kan Masaba ma. 23A ye Damasi joow sɔn, minw tun kɛra sababu ye Damasikaw ser'a kɔrɔ. A ko: «Siri masacɛw ka joow y'u dɛmɛ minkɛ, o la, ne bena u sɔn janko u ka ne fana dɛmɛ.» Nga olu kɛr'a ma sababujugu ye, ani Isirayɛlidenw bɛɛ ma. 24Akazi ye Ala ka soo kɔnɔ minanw lajɛn k'o cɛn. A ye Masaba ka soo daaw tugu, ka tila ka sarakabɔyɔrɔw lɔ Zeruzalɛmu dugu sirakunbɛnyɔrɔw bɛɛ la. 25A fana ye sɔnnikɛyɔrɔw lɔ Zuda mara dugu kelen kelen bɛɛ kɔnɔ, janko u ka fɛɛn kasadimanw jɛni siya wɛrɛw ka joow ye, k'a kɛ Masaba a faaw ka Ala dimin'a kɔrɔ.

26A ka kɛwali tɔw, a ka kokɛtaw bɛɛ, k'a ta u daminɛ na ka na se u laban na, olu be sɔrɔ Zuda ni Isirayɛli mara masacɛw ka kitabu kɔnɔ.

27- Akazi sara, u y'a suu don Zeruzalɛmu, nga u m'a suu don Isirayɛlidenw ka masacɛw ka kaburu kɔnɔ. O kɔ, a dencɛ Ezekiyasi sigir'a nɔɔ na masaya la.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index