Search form

Lok 2nan 29

Masacɛ Ezekiyasi ka koo

(Mas 2nan 18.1-4)

1Ezekiyasi tun ye saan mugan ni duuru sɔrɔ, ka sɔrɔ ka kɛ masacɛ ye. A ye saan mugan ni kɔnɔntɔn kɛ masaya la Zeruzalɛmu. A bamuso tɔgɔ tun ko Abiya, ale tun ye Zakari denmuso ye. 2A ye koɲuman kɛ Masaba ɲakɔrɔ i n'a fɔ a bɛma Dawuda tigitigi.

3A ka masaya saan fɔlɔ la, o kalo fɔlɔ, a ye Masaba ka soo daaw yɛlɛ k'u lalaga. 4A ye sarakalasebagaw ni Levi kɔmɔgɔ tɔw wele ka na. A y'u lajɛn forobayɔrɔ la min be kɔrɔn fɛ, 5k'a fɔ u ye ko: «Levi kɔmɔgɔw, aw ye mɛnni kɛ ne fɛ! Aw k'aw yɛrɛ, ani Masaba aw faaw ka Ala ka soo saniya. Fɛɛn nɔgɔnin minw be Yɔrɔ Senuman na, aw k'olu bɛɛ ta ka bɔ n'u ye kɛnɛma. 6An faaw tilennin tun tɛ, u ye kojugu kɛ Masaba an ka Ala ɲakɔrɔ ka ban a ma. U ma janto Masaba ka sigiyɔrɔ la, k'u kɔɔ sin Masaba ma. 7U ye bulon daaw tugu, ka fitinɛw faga. U ma wusulan jɛni, walima ka saraka jɛnitaw bɔ Isirayɛli ka Ala ye, a ka yɔrɔ la. 8O le y'a to Masaba dimina Zeruzalɛmukaw ni Zuda mara mɔgɔw kɔrɔ. A y'u kɛ siranfɛnw ni dusukasifɛnw ye, ani k'a kɛ mɔgɔw be yɛlɛ u ma, i n'a fɔ aw ɲaa b'a la cogo min na. 9O le kosɔn, an faaw fagara ni murujan ye, an dencɛw n'an denmusow, ani an ka musow minɛna ka taga jɔnya la. 10Sisan ne b'a fɛ ka bɛn ni Masaba, Isirayɛli ka Ala ye janko a dimikojugu kana kɛ sababujugu ye an ma. 11Ne deenw, aw ye faratiko dabila, bari Masaba y'aw woloma janko aw ka to ka lɔ a ɲakɔrɔ ka baara kɛ a ye, ka kɛ a ka baaradenw ye, ani ka wusulan jɛni a ye.»

12Levi kɔmɔgɔ minw wilila ka baara daminɛ, olu ye: Amazayi dencɛ Maati ni Azariyawu dencɛ Yowɛli ye ka bɔ Keyati ka fadenyabolo la, ani Abidi dencɛ Kisi ni Yeyalelɛli dencɛ Azariyawu ka bɔ Merari ta la, ani Zima dencɛ Yowa ni Yowa dencɛ Edɛn ka bɔ Gɛrisɔn ta la, 13ani Simuri ni Yeyɛli ka bɔ Elisafan ta la, ani Zakari ni Mataniya ka bɔ Azafu ta la, 14ani Yeyɛli ni Simeyi ka bɔ Eman ta la, ani Semaya ni Uziyɛli ka bɔ Yedutun ta la. 15U y'u balimaw lajɛn fadenyabolo la, k'u yɛrɛ saniya, ka sɔrɔ ka don ka Masaba ka soo saniya, i n'a fɔ masacɛ y'a ɲini u fɛ cogo min na ka kɛɲɛ ni Masaba ka kuma ye. 16Sarakalasebagaw donna Masaba ka soo kɔnɔ janko k'a saniya. Minan nɔgɔnin minw bɛɛ tun be Masaba ka soo nin kɔnɔ, u y'o bɛɛ ta ka bɔ n'u ye soo nin luu kɔnɔ. Levi kɔmɔgɔw sɔrɔla k'u ta ka taga n'u ye Sedirɔn kɔɔ kɛnɛ na. 17U ye saniyali nin daminɛ kalo fɔlɔ tile fɔlɔ loon. Kalo nin tile seeginan loon, u donna Masaba ka bulonda la, ka tile seegi wɛrɛ kɛ Masaba ka soo yɛrɛ saniyali la. U tilara o baara la kalo fɔlɔ tile tan ni wɔɔrɔnan loon.

18O kɔ, u tagara don masacɛ Ezekiyasi fɛ k'a fɔ a ye ko: «An ye Masaba ka soo yɔrɔ bɛɛ saniya, ni saraka jɛnita bɔyɔrɔ n'a minanw bɛɛ, ani buru min be di Ala ma, o be bila tabali min kan, n'a minanw bɛɛ. 19Ka masacɛ Akazi to a ka masaya la, n'a ka tilenbaliya la Ala ma, a tun ye minan minw bɛɛ nɔgɔ, an y'o bɛɛ labɛn k'u saniya. U ye Masaba ka sarakabɔyɔrɔ ɲafɛ.»

Ezekiyasi be Ala bato bila seen kan tugu

20O dugusagwɛ sɔgɔmada joona, masacɛ Ezekiyasi ye dugu ɲamɔgɔw lajɛn ka taga Masaba ka soo kɔnɔ. 21U nana ni tura wolonwula, ani sagajigi wolonwula, ni sagaden wolonwula, ani bakɔrɔnin wolonwula ye, o ka kɛ hakɛ yafa saraka ye jamana, ni Ala ka sigiyɔrɔ, ani Zuda mara tɔgɔ la. Masacɛ y'a fɔ Arɔn kɔmɔgɔw, sarakalasebagaw ye ko u k'o bɔ saraka ye Masaba ka sarakabɔyɔrɔ kan. 22Sarakalasebagaw ye tura nunu kaan tigɛ k'o joli kɛ k'a seriseri sarakabɔyɔrɔ kan. O kɔ, u ye sagajigiw kaan tigɛ k'olu fana joli kɛ ten. O kɔ tugu, u ye sagadenw kaan tigɛ fana, k'olu fana joli kɛ ten. 23Bakɔrɔnin minw be kɛ hakɛ yafa saraka ye, u nana ni olu ye masacɛ ni jama ɲafɛ, olu y'u bolow la u kan. 24Sarakalasebagaw ye bakɔrɔninw kaan tigɛ k'u joli kɛ sarakabɔyɔrɔ kan, hakɛ yafa saraka ye, Isirayɛlidenw bɛɛ kosɔn. Bari masacɛ tun y'a fɔ ko saraka jɛnita, ni hakɛ yafa saraka ka bɔ Isirayɛlidenw bɛɛ kosɔn.

25Masacɛ ye Levi kɔmɔgɔw bila Masaba ka soo kɔnɔ ni nigɛ gositaw, ani gɔniw, ni kolonjow ye, i n'a fɔ Dawuda, ni masacɛ ka kira Gadi, ani kira Natan tun y'a latigɛ cogo min na. Bari, Masaba le tun y'a fɔ ten a ka kiraw daa fɛ. 26Levi kɔmɔgɔw lɔra ni fɔlikɛminanw ye, Dawuda tun ye minw dilan. Sarakalasebagaw fana tun be ni buru fiyɛtaw ye. 27Ezekiyasi y'a fɔ ko u ka saraka jɛnita bɔ sarakabɔyɔrɔ kan. U y'o daminɛ dɔrɔn, u y'a daminɛ ka dɔnkili la Masaba ye, ani ka buruw fiyɛ, ka Isirayɛli masacɛ Dawuda ka fɔlikɛminanw fɔ. 28Jama bɛɛ birila, dɔnkililabagaw tun be dɔnkili la, burufiyabagaw tun be buruw fiyɛ. U tora o bɛɛ la fɔɔ u tilara saraka jɛnita bɔli la. 29U tilara saraka nunu na tuma min na, masacɛ n'a kɔfɛmɔgɔw bɛɛ y'u kunbiri gwan k'u ɲaa biri duguma. 30O kɔ, Dawuda ni kira Azafu tun be Masaba tanu ni kuma minw ye, masacɛ Ezekiyasi n'a ka dakɔrɔsigiw y'a fɔ Levi kɔmɔgɔw ye k'u k'a tanu n'o kuma nunu ye. U y'a tanu ni dusudiya ye, ka sɔrɔ k'u kunbiri gwan k'u ɲaa biri duguma.

31Ezekiyasi ye kuma ta k'a fɔ ko: «Aw y'aw yɛrɛ di Masaba ma sisan minkɛ, aw ye gwɛrɛ ka na ni begɛnw ye ka foli sarakaw bɔ Masaba ka soo kɔnɔ.» O la, jama nana ni begɛnw ye ka foli sarakaw bɔ. Mɔgɔ o mɔgɔ dusu tun ka di, olu ye saraka jɛnitaw bɔ. 32Jama nana ni saraka jɛnita minw ye, olu tun ye tura bi wolonwula, ni sagajigi kɛmɛ, ani sagaden kɛmɛ fila ye. U y'o bɛɛ bɔ saraka jɛnita ye Masaba ye. 33U ye saraka dɔ wɛrɛw fana bɔ, olu kɛra misi kɛmɛ wɔɔrɔ, ni saga ni baa waa saba (3 000) ye. 34Sarakalasebagaw tun man ca. U tun te se ka saraka jɛnita begɛn nunu bɛɛ boso minkɛ, u balima Levi kɔmɔgɔ tɔw y'u dɛmɛ fɔɔ ka taga baara ban, ani fɔɔ ka taga se sarakalasebaga tɔw ka yɛrɛsaniya waati ma. Levi kɔmɔgɔ tɔw tun jijara k'u yɛrɛ saniya ka tɛmɛ sarakalasebagaw kan. 35Saraka jɛnita begɛn caaman n'u jii tun be yen, ani jɛnɲɔgɔnya sarakaw tuluyɔrɔw. A kɛra ten, Masaba ka soo kɔnɔ batoli daminɛna kura ye. 36Ala tun ye fɛɛn min kɛ a ka jama ye, Ezekiyasi ni jama bɛɛ nisɔn diyara o la, bari koo nin sera ka kɛ teliman na.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index