Search form

Lok 2nan 3

Masaba ka soo lɔko

(Mas fɔlɔ 6.1-38)

1- Solomani y'a daminɛ ka Masaba ka soo lɔ Zeruzalɛmu, Moriya kulu kan. Masaba tun y'a yɛrɛ yira a facɛ Dawuda la yɔrɔ min la, zebuzicɛ Ɔrinan ka sumangosikɛnɛ kan. Dawuda tun y'o yɔrɔ labɛn. 2A ye lɔli daminɛ a ka masaya saan naaninan, kalo filanan tile filan loon.

3Solomani ye Ala ka boon nin juu jaɲa kɛ mɛtɛrɛ bi saba ye k'a kɔnɔ boɲa kɛ mɛtɛrɛ tan ye. 4Soo nin bulonda jaɲa tun ye mɛtɛrɛ tan ye. O ni boon nin kɔnɔ boɲa tun ye kelen ye. Bulonda nin jaɲa sanfɛ tun ye mɛtɛrɛ bi wɔɔrɔ ye. Solomani tun ye sanu yɛrɛ yɛrɛ kɛ k'a kɔnɔna mɔ. 5A ye sipɛrɛyiri kɛ ka bonba nin kogo datugu, ka sɔrɔ ka sanu yɛrɛ yɛrɛ la o kan, ka tamarofuraburuw ni jɔrɔkɔw taamasiɲɛw lɛsɛ a kan. 6A ye kabakuru sɔngɔgwɛlɛnw kɛ ka soo nin masiri. Sanu nin tun bɔra Pariwayimu. 7A ye boon nin mɔ ni sanu ye: a banabiriw fara a bonda lɔgɔ kan, ni kogow ani koonw. A ye *serubɛn jaaw lɛsɛ kogow kan. 8- O kɔ, sodennin min tun kɛra Ala ka sigiyɔrɔ ye, a y'o lɔ. Ale jaɲa kɛra mɛtɛrɛ tan ye. O ni boon nin kɔnɔ boɲa tun ye kelen ye. Sodennin nin kɔnɔ boɲa tun ye mɛtɛrɛ tan ye. A ye sanu yɛrɛ yɛrɛ tɔni mugan kɛ k'ale kɔnɔ mɔ. 9U tun ye puwɛnti sanulaman minw kɛ ka baara kɛ, olu gwiliya tun sera kilo tilancɛ ma. A ye sanu kɛ ka sanfɛbonw fana kɔnɔ mɔ.

10- A fana ye lɛsɛli kɛ ka serubɛn jaa fila dilan k'o bila Ala ka sigiyɔrɔ la, k'u mɔ ni sanu ye. 11Serubɛn nunu gaman jaɲa tun ye mɛtɛrɛ tan ye. Serubɛn fɔlɔ gaman kelen tun ye mɛtɛrɛ fila ni tilan ye. Ale tun be maga soo nin kogo la. A gaman dɔ nin fana tun ye mɛtɛrɛ fila ni tilan ye. Ale tun be maga serubɛn filanan gaman kelen na faan dɔ nin na. 12Serubɛn filanan fana gaman kelen tun ye mɛtɛrɛ fila ni tilan ye, o tun be maga soo nin kogo faan dɔ la. A gaman dɔ nin fana tun be maga serubɛn fɔlɔ ta la. 13Serubɛn nunu gaman jaɲa tun ye mɛtɛrɛ tan ye. U lɔnin tun be u seenw kan, k'u ɲaa sin bonba ma. 14- A ye jese ɲanaman kɔlɔbolaman, ni wuleman, ani wuleman cɔncɔn kɛ ka bugu cɛtigɛfani dan, ka serubɛn jaaw kɛ a kan.

Alabatoso kɔnɔ minanw

(Mas fɔlɔ 7.13-51)

15A ye tutunan fila dilan, minw jaɲa tun ye mɛtɛrɛ tan ni wolonwula ye, k'u lɔ Ala ka soo ɲafɛ. Fɛɛn minw tun be u sanfɛ, olu jaɲa sanfɛ tun ye mɛtɛrɛ fila ni tilan ye. 16A ye jɔrɔkɔw dilan i n'a fɔ minw tun be Ala ka sigiyɔrɔ la, k'o kɛ tutunanw kan. A ye gerenadiyiriden jaa kɛmɛ dilan k'o dulon jɔrɔkɔw la. 17A ye tutunan nunu tutu Alabatoso ɲafɛla la, kelen tun be kinibolo fɛ, kelen be numanbolo fɛ. Min tun be kinibolo fɛ, a y'ale tɔgɔ la ko Yakin, ka numanbolo ta tɔgɔ la ko Bowazi.a

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index