Search form

Lok 2nan 30

Ezekiyasi ye Hɔrɔnya ɲanagwɛ min kɛ

1Ezekiyasi ye cidenw bila ka taga Isirayɛli ni Zuda mara mɔgɔw bɛɛ wele, ka batakiw ci Efarayimu ni Manase maraw la fana, k'a fɔ u ye ko u ka na Masaba ka soo yɔrɔ la Zeruzalɛmu, ka *Hɔrɔnya ɲanagwɛ kɛ janko ka Masaba, Isirayɛli ka Ala boɲa. 2- O y'a sɔrɔ masacɛ n'a ka ɲamɔgɔw ni jama bɛɛ min be Zeruzalɛmu, olu tun bɛnn'a la ko u bena Hɔrɔnya ɲanagwɛ nin kɛ kalo filanan na. 3U tun ma se k'a kɛ a waati la, bari, sarakalasebaga caaman tun ma u yɛrɛ saniya fɔlɔ, jama fana tun ma lajɛn Zeruzalɛmu. 4Koo nin diyara masacɛ ni jama bɛɛ ye. 5U y'a latigɛ ka wango la Isirayɛlidenw ka mara bɛɛ kɔnɔ, k'a ta Bɛriseba fɔɔ ka taga se Dan mara la, ko jama ka na Zeruzalɛmu ka Hɔrɔnya ɲanagwɛ kɛ ka Masaba, Isirayɛli ka Ala boɲa. Bari mɔgɔ caaman tun t'a kɛ tugu ka kɛɲɛ ni min sɛbɛnn'a koo la. 6Cidenw tagara ni masacɛ n'a ka ɲamɔgɔw ka batakiw ye Isirayɛli ni Zuda mara bɛɛ la. Ka kɛɲɛ ni masacɛ ka fɔta ye, u ko: «Isirayɛlidenw, aw ka kɔsegi ka na Masaba, Ibrayima, ni Isiyaka, ani Isirayɛli ka Ala ma, janko a ka sɔn aw ma tugu, aw tɔɔ minw tora, aw minw bɔsira Asiri masacɛw bolo. 7Aw kana kɛ i n'a fɔ aw facɛw, n'aw balimaw, minw ma tilen Masaba u faaw ka Ala ma, o la, ale y'u kɛ dusukasifɛnw ye, i n'a fɔ aw ɲaa b'a la cogo min na.

8«Aw kana aw tulo gwɛlɛya i n'a fɔ aw faaw, aw ka kolo Masaba ye. Aw ka n'a ka sigiyɔrɔ la, a ye min saniya kudayi. Aw ka baara kɛ Masaba aw ka Ala ye, janko a dimikojugu kana kɛ sababujugu ye aw ma. 9N'aw kɔsegira Masaba ma, aw balimaw n'aw deenw minɛna ka taga jamana min na, o yɔrɔ mɔgɔw bena makari u la, k'u to u be kɔsegi ka na jamana nin na, bari Masaba aw ka Ala be hinɛ, a be makari. N'aw kɔsegir'a ma, a ten'a kɔɔ di aw ma.»

10Ciden nunu ye duguw munumunu Efarayimu ni Manase maraw la fɔɔ ka taga se Zabulɔn mara la. Nga mɔgɔw tora ka yɛlɛ u ma, k'u lɔgɔbɔ. 11O n'a ta bɛɛ, Asɛri kɔmɔgɔ dɔw, ni Manase ta dɔw, ani Zabulɔn ta dɔw y'u yɛrɛ majigi ka taga Zeruzalɛmu. 12Zuda mara la fana, Masaba y'a to jama ka miiriya kɛra kelen ye ka se ka masacɛ n'a ka ɲamɔgɔw ka fɔta kɛ, ka kɛɲɛ ni ale Masaba ka kuma ye.

13Jamaba ye ɲɔgɔn lajɛn Zeruzalɛmu, janko ka *Buru funubali ɲanagwɛ kɛ kalo filanan na, o kɛra jamaba yɛrɛ yɛrɛ ye. 14U ye Zeruzalɛmu sarakabɔyɔrɔw bɔ yen, ka fɛɛn kasadimanw jɛniyɔrɔw bɔ yen fana, k'u ta ka taga u fili Sedirɔn kɔɔ kɛnɛ na.

Ezekiyasi be Hɔrɔnya ɲanagwɛ kɛ

15U ye sagaden faga ka kɛ *Hɔrɔnya ɲanagwɛ saraka ye kalo filanan tile tan ni naaninan loon. Sarakalasebagaw ni Levi kɔmɔgɔw tɔw tun maloyara, u y'u yɛrɛ saniya ka na ni saraka jɛnitaw ye Masaba ka soo kɔnɔ. 16U tora u lɔyɔrɔw la ka kɛɲɛ ni Ala ka mɔgɔ Musa ka sariyasɛbɛ kɔnɔnakuma ye. Sarakalasebagaw tun be joli minɛ Levi kɔmɔgɔw fɛ ka to k'o seriseri sarakabɔyɔrɔ kan. 17Mɔgɔ caaman tun be jama cɛma minw tun ma u yɛrɛ saniya. O la, mɔgɔ minw bɛɛ saniyanin tun tɛ, Levi kɔmɔgɔw tora ka sagadenw faga ka kɛ olu ka Hɔrɔnya ɲanagwɛ sarakaw ye janko k'u saniya Masaba ye. 18Bari mɔgɔ caaman tun ma u yɛrɛ saniya. Mɔgɔ saniyabali nunu caaman tun ye Efarayimu, ni Manase, ani Isakari, ni Zabulɔn mara mɔgɔw ye. Olu ye Hɔrɔnya ɲanagwɛ dumuni kɛ, min ma bɛɛn ni sariyasɛbɛ kɔnɔnakuma ye. Nga Ezekiyasi ye Ala daali u ye ko: «Masaba, e min ka ɲi, i ka yafa 19e ɲinibagasɔbɛw bɛɛ ma, ele Masaba, u faaw ka Ala, hali n'o y'a sɔrɔ u ma saniya i ka koow la.» 20Masaba y'a ka daalilikan mɛn, a ma foyi kɛ jama la.

21Isirayɛliden minw tun be Zeruzalɛmu, olu ye *Buru funubali ɲanagwɛ kɛ tile wolonwula kɔnɔ ni nisɔndiyaba ye. Sarakalasebagaw ni Levi kɔmɔgɔ tɔw tun be Masaba tanura loon o loon n'u ka fɔlikɛminanw barikamaw ye. 22Ezekiyasi kumana Levi kɔmɔgɔw bɛɛ fɛ k'u jaa gwɛlɛya, minw tun be Masaba ka koo faamu kosɔbɛ. U y'u niyɔrɔ dumuni kɛ tile wolonwula kɔnɔ, ka jɛnɲɔgɔnya sarakaw bɔ, ani ka Masaba u faaw ka Ala tanu. 23Jama bɛɛ bɛnn'a la ko u bena ɲanagwɛ nin kɛ tile wolonwula kɔnɔ tugu. O la, u y'a kɛ tile wolonwula tugu ni nisɔndiya ye. 24Zuda masacɛ Ezekiyasi tun ye tura waa kelen, ni saga waa wolonwula d'u ma. A ka ɲamɔgɔw tun ye tura waa kelen d'u ma fana, ani begɛnmisɛn waa tan. Sarakalasebaga caaman y'u yɛrɛ saniya. 25Zuda mara jama bɛɛ nisɔndiyara, ani sarakalasebagaw ni Levi kɔmɔgɔ tɔw, ni mɔgɔ minw bɛɛ bɔra Isirayɛli mara la, ni lonan minw tun siginin be o yɔrɔ la, ani minw tun siginin be Zuda mara la fana. 26Nisɔndiya tun be Zeruzalɛmu kosɔbɛ. Bari kabini Isirayɛli masacɛ Dawuda dencɛ Solomani ka waati tɛmɛna, o ɲɔgɔn tun ma kɛ ka ye Zeruzalɛmu tugu. 27Sarakalasebagaw ni Levi kɔmɔgɔ tɔw wilila ka lɔ ka duba kɛ jama ye. Ala y'u ka duba minɛ, u ka daalili sera fɔɔ a ka sigiyɔrɔ la sankolo la.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index