Search form

Lok 2nan 31

Ezekiyasi be baarako ɲanabɔ

1O bɛɛ bannin kɔ, Isirayɛliden minw tun be yen, olu bɛɛ tagara Zuda mara duguw la ka jokabakuruw ci, ka *Asera jaaw tigɛ k'u ben, ka sɔnnikɛyɔrɔw ni sarakabɔyɔrɔw cɛn fɔɔ k'u bɛɛ tunu ka bɔ Zuda, ni Bɛnzamɛn maraw yɔrɔ bɛɛ la, ani Efarayimu ni Manase maraw la. O kɔ, u kɔsegira u yɛrɛ ka duguw la, u yɛrɛ ka yɔrɔw la.

2Ezekiyasi ye sarakalasebagaw ni Levi kɔmɔgɔ tɔw ka jɛnkuluw sigi tugu k'u kelen kelen bɛɛ ka baara d'u ma. Dɔw be saraka jɛnitaw ni jɛnɲɔgɔnya sarakaw bɔ, dɔw fana be baara wɛrɛ kɛ batoli koo la, ka foli kɛ ka tanuli kɛ Masaba ka sigiyɔrɔ daaw la. 3- Masacɛ ye dɔ bɔ a ka nafolo la k'a di, o ka kɛ ka sɔgɔma ni wulafɛ saraka jɛnitaw musakaw ɲanabɔ, ani lafiɲɛlon taw, ni kalokura ɲanagwɛ taw, ani ɲanagwɛ tɔw taw, ka kɛɲɛ ni min fɔra Masaba ka sariyasɛbɛ kɔnɔ. 4- A y'a fɔ Zeruzalɛmukaw ye ko u ka sarakalasebagaw ni Levi kɔmɔgɔ tɔw niyɔrɔ d'u ma janko u ka se k'u yɛrɛ di Masaba ka sariya koow la. 5O kuma fɔra dɔrɔn, Isirayɛlidenw nana n'u ka sɛnɛfɛn deen fɔlɔw ye, ani duvɛnkɛnɛ, ni tulu, ani lii, ni foro kɔnɔ fɛɛn fɔlɔw bɛɛ ye caaman. U nana n'u ka fɛɛnw bɛɛ jaka ye fɔɔ o cayara. 6Isirayɛli ni Zuda mara mɔgɔ minw tun siginin be Zuda mara duguw kɔnɔ, olu fana nana n'u ka misiw ni begɛnmisɛnw jaka ye, ani boɲafɛn minw tun dira Masaba u ka Ala ma, k'u tonton. 7U y'o daminɛ kalo sabanan na, ka tila a la kalo wolonwulanan na. 8Ezekiyasi n'a ka ɲamɔgɔw tagara o filɛ tuma min na, u ye Masaba tanu k'a ka jama Isirayɛli fo.

9Ezekiyasi ye sarakalasebagaw ni Levi kɔmɔgɔ tɔw ɲininga o fɛɛn tontonnin nunu la. 10Sarakalasebagaw kuntigi Azariyawu ka bɔ Sadɔki ka fadenyabolo la, ale y'a jaabi ko: «Kabini mɔgɔw y'a daminɛ ka na u ka bololafɛnw di Masaba ka soo kɔnɔ, an be dumuni kɛra ka fa. A tɔɔ caaman yɛrɛ be yen. Bari, Masaba y'a ka jama ta ɲa.»

11Ezekiyasi y'a fɔ ko u ka minanmarayɔrɔ dɔw lalaga Masaba ka soo kɔnɔ. U y'o lalaga. 12U ye fɛɛn minw sɔrɔ, u nana n'u ye, ani jakaw, ni fɛɛn dininw. Levi kɔmɔgɔ Konaniyawu tun b'o fɛɛn nunu kunna, a balimacɛ Simeyi ka kɛ a lankan ye. 13Yeyɛli ni Azaziyawu ani Naati ni Azayɛli, ani Yerimɔti ni Yozabadi, ani Eliyɛli ni Yisimakiyawu, ani Maati ni Benayawu, le tun kɛra kɔlɔsilikɛbagaw ye ni Konaniyawu n'a balimacɛ Simeyi b'u kunna, ka kɛɲɛ ni masacɛ Ezekiyasi ni Ala ka soo ɲamɔgɔ Azariyawu ka fɔta ye.

14Levi kɔmɔgɔ Yimuna dencɛ Kore min tun ye kɔrɔn fɛ daa kɔlɔsibaga ye, bololafɛn minw tun be di Ala ma, ale tun b'o koo kunna. Fɛɛn minw dira Masaba ma, a tun be to k'o ni boɲafɛn nunu tilantilan. 15Edɛn ni Miniyamin, ani Yesuwa ni Semayawu, ani Amariyawu ni Sekaniyawu tun be Kore dɛmɛ sarakalasebagaw ka duguw la ka dumunifɛn nunu tilan u balimaw cɛ, mɔgɔkɔrɔba fara denmisɛn kan, ka kɛɲɛ n'u ka jɛnkuluw ye, 16u ma dan cɛdenw ma, minw tɔgɔ tun sɛbɛnna n'u sii be saan saba bɔ, ni ka tɛmɛ o kan. Mɔgɔ minw bɛɛ tun be to ka na baara kɛ loon o loon batoli koo la Masaba ka soo kɔnɔ ka kɛɲɛ n'u ka baaraw, n'u ka jɛnkuluw ye, u ye dɔ di olu ma fana. 17Sarakalasebaga minw tɔgɔ tun sɛbɛnna ka kɛɲɛ n'u ka gwasow ye, ni Levi kɔmɔgɔ tɔɔ minw sii sera saan mugan ma, walima ka tɛmɛ o kan, u tun be dɔ di olu ma ka kɛɲɛ n'u ka baaraw, n'u ka jɛnkuluw ye. 18U ye dɔ di jama bɛɛ lajɛnnin ma, minw tɔgɔ tun sɛbɛnna, u n'u ka musow, n'u dencɛw, ani u denmusow. Bari u y'u yɛrɛ saniya ni tilenninya ye.

19Arɔn kɔmɔgɔw, sarakalasebaga minw tun siginin be kongo la, u ka duguw gɛrɛfɛ, mɔgɔw tun b'o dugu nunu kelen kelen bɛɛ kɔnɔ, minw wolomana u tɔgɔ la ka to ka tilanni kɛ olu ye, ani Levi kɔmɔgɔ tɔw bɛɛ ye minw tɔgɔ tun sɛbɛnna. 20Ezekiyasi y'a kɛ ten Zuda mara bɛɛ kɔnɔ. A ye koɲuman ni kotilennin, ani tiɲɛko kɛ Masaba a ka Ala ɲakɔrɔ. 21A ye baara minw bɛɛ daminɛ Ala ka soo la, ni Ala ka sariya batoli faan fɛ, a y'a ka Ala yɔrɔ ɲini o bɛɛ la n'a dusu bɛɛ ye. A ka koow fana yiriwara.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index