Search form

Lok 2nan 32

Senakeribu be na Zuda mara kɛlɛyɔrɔ

(Mas 2nan 18.13; Eza 36.1)

1O koow tɛmɛnin ani o baara tilennin kɛnin kɔ, Asiri masacɛ Senakeribu nana don Zuda mara la. A ye dugu barikamanw datugu k'a fɔ ko a bena don u kɔnɔ fanga la k'u minɛ. 2Ezekiyasi y'a ye ko Senakeribu nana, ko a b'a fɛ ka Zeruzalɛmu kɛlɛ minkɛ, 3a n'a ka ɲamɔgɔw ni kɛlɛkuntigiw ye ɲɔgɔn ye, a ye hakili ɲini u fɛ, janko ka dugu kɔfɛ jii bɔyɔrɔw datugu. Olu y'a dɛmɛ. 4Jamaba ye ɲɔgɔn lajɛn, u ye jii bɔyɔrɔw bɛɛ datugu, ani kɔɔ min be woyo mara nin kɔnɔ. U tun ko Asiri masacɛ man kan ka na jii sɔrɔ caaman.

5Ezekiyasi jijara ka dugu laminikogo yɔrɔ benninw bɛɛ lalaga, k'a lɔ ka wili fɔɔ ka taga se sangasow ma. A fana ye kogo wɛrɛ lɔ kogo fɔlɔ nin kɔfɛ. U tun ye yɔrɔ min fa ni bɔgɔ ye k'a wili Dawuda ka ciin kɔnɔ, u y'o yɔrɔ lalaga. A ye kɛlɛkɛminan ni nigɛkunbɛnnan caaman lalaga fana. 6A ye kɛlɛkuntigiw sigi jama kunna k'u lajɛn a yɛrɛ kɔrɔ forobayɔrɔ la dugu donda la, k'u jaa gwɛlɛya ni kuma nunu ye ko: 7«Aw ka barika don aw yɛrɛ la k'aw jaa gwɛlɛya. Aw jaa kana tigɛ, aw kana siran Asiri masacɛ n'a ka jamaba ɲa, bari min be ni anw ye, ale fanga ka bon n'a ta ye. 8Adamadenw le be n'ale ye, nga Masaba an ka Ala le be ni anw ye, ale lo bena an dɛmɛ, ani ka barika don an na an ka kɛlɛw la.» Zuda mara masacɛ Ezekiyasi ka kuma ye jama jaa gwɛlɛya.

Senakeribu be Zeruzalɛmukaw nigɛ

(Mas 2nan 18.17-37; 19.9-19; Eza 36.2-22; 37.9-20)

9O kɔ, ka masacɛ Senakeribu n'a ka kɛlɛdenw bɛɛ to Lakisi kɔrɔ ka dugu nin datugu, a y'a ka kɛlɛkuntigiw ci Zeruzalɛmu, Zuda mara masacɛ Ezekiyasi fɛ, ani Zuda mara mɔgɔ minw bɛɛ tun be o yɔrɔ la, k'a fɔ u ye ko: 10«Asiri masacɛ Senakeribu ko aw jigi be mun le kan, n'aw tonin be Zeruzalɛmu datugunin kɔnɔ? 11Ezekiyasi b'aw nigɛra n'a b'a fɔ ko Masaba aw ka Ala bena aw bɔsi ale Asiri masacɛ bolo. A ben'a to kɔngɔ ni minnɔgɔ b'aw faga! 12Ale Ezekiyasi le m'a kɛ aw ka sɔnnikɛyɔrɔw ni sarakabɔyɔrɔw tununa wa? Ka sɔrɔ k'a fɔ Zeruzalɛmukaw ni Zuda mara mɔgɔ tɔw ye ko aw k'aw ka batoli kɛ sarakabɔyɔrɔ kelen le kɔrɔ, ani ka fɛɛn kasadimanw jɛni o kan wa? 13Ayiwa, ne ni n faaw ye fɛɛn min kɛ jamana tɔw kɔnɔ siyaw bɛɛ la, aw ma o mɛn wa? Siya nunu ka batofɛnw sera k'u ka jamana bɔsi ne bolo tiɲɛ na wa? 14Ne faaw ye siya minw halaki, olu ka batofɛnw cɛma, jumɛn le sera k'u bɔsi ne bolo? Aw ka Ala bena se k'aw bɔsi ne bolo cogo di? 15Sisan aw kan'a to Ezekiyasi k'aw nigɛ k'aw fili ten. Aw kana l'a la. Bari, a batofɛn te siya si fɛ, walima jamana si fɛ, min sera k'a ka mɔgɔw bɔsi ne, walima ne faaw bolo, sankofɛrɛ aw bololafɛnw lo bena aw bɔsi ne bolo!»

16Senakeribu ka kɛlɛkuntigiw tora ka kumajugu fɔ Masa Ala n'a ka baarakɛla Ezekiyasi ma. 17A fana ye batakiw sɛbɛn ka Masaba, Isirayɛli ka Ala nɛni. A y'a fɔ ko: «Jamana tɔw kɔnɔ siyaw ka batofɛnw ma u bɔsi ne bolo cogo min na, o cogo kelen na, Ezekiyasi ka batofɛn ten'a ka jama bɔsi ne bolo.» 18U tun b'u kaan kɔrɔtara ka kuma eburukan na Zeruzalɛmukaw fɛ minw tun lɔnin be kogo kan, janko k'u jaa tigɛ ka siranya bila u la, u ka se ka dugu minɛ. 19U ye Zeruzalɛmu ka Ala koo fɔ i n'a fɔ u be to ka siya wɛrɛw ka batofɛnw koo fɔ cogo min na, mɔgɔ bolo ye minw dilan.

Ala be Zeruzalɛmu kisi

(Mas 2nan 19.1, 35-37; Eza 37.1, 36-38)

20Masacɛ Ezekiyasi ni Amɔsi dencɛ kira Ezayi tora ka kule Sankolotigi nɔɔ fɛ o kama. 21Masaba ye mɛlɛkɛ dɔ ci, ale nana kɛlɛdenŋanaw, ni ɲamɔgɔw ani kɛlɛkuntigiw bɛɛ faga Asiri masacɛ ka kɛlɛdenw ka sigiyɔrɔ la. O la, masacɛ kɔsegir'a ka jamana na ni maloya ye. A donn'a ka joso kɔnɔ, a yɛrɛ deenw y'a faga ni murujan ye. 22Masaba ye Ezekiyasi ni Zeruzalɛmukaw kisi Asiri masacɛ Senakeribu n'u jugu tɔw bɛɛ ma ten. O kɔ, a ye hɛrɛ d'u ma faan bɛɛ la. 23Mɔgɔ caaman nana Zeruzalɛmu ni boɲafɛnw ye k'o di Masaba ma, ani ka boɲafɛn sɔngɔgwɛlɛnw di Zuda mara masacɛ Ezekiyasi ma. Kabini o waati la, a kɛra mɔgɔbaba ye siyaw bɛɛ ɲana.

Ezekiyasi ka saya

(Mas 2nan 20.1-21; Eza 38.1-8; 39)

24O waati la, Ezekiyasi banana fɔɔ a tun be ɲini ka sa. A ye Masaba daali, ale y'a jaabi.

Masaba ye kabako dɔ kɛ a ye. 25Nga Ezekiyasi ma o ɲumanya nin lɔn, min tun kɛr'a ye, bari a far'a yɛrɛ la. O la, Masaba dimina ale, ni Zeruzalɛmukaw ani Zuda mara mɔgɔ tɔw kɔrɔ. 26Ezekiyasi ni Zeruzalɛmukaw y'u jalakiyɔrɔ ye, k'u yɛrɛ majigi. O la, Masaba ka dimi ma kɛ sababujugu ye u ma Ezekiyasi sii la.

27Ezekiyasi kɛra nafolobatigi ye, a ye boɲa sɔrɔ kosɔbɛ fana. A ye nafolo marayɔrɔ dɔw lɔ a ka warigwɛ ni sanu, ani kabakuru sɔngɔgwɛlɛnw, ni tulu kasadimanw, ani nigɛkunbɛnnanw, ni fɛɛn sɔngɔgwɛlɛnw sifa bɛɛ kama. 28A fana ye sumanw, ni duvɛnkɛnɛ ani tulu marabonw lɔ, ka misi sifa bɛɛ ka layɔrɔw, ni begɛnmisɛnw ka wɛɛrɛw labɛn. 29A ye duguw sigi, misiw ni saga ni baa caaman tun b'a fɛ, bari Ala tun ye nafolo caaman d'a ma. 30Ale lo ye Giyɔn kɔɔ daminɛyɔrɔ sanfɛ jibɔyɔrɔ tugu k'a jisira yɛlɛma k'o sin dugumala la Dawuda ka ciin kɔnɔ tileben fɛ. A ka baara bɛɛ tun ɲan'a bolo.

31Kabako min tun kɛra jamana kɔnɔ, Babilɔni ɲamɔgɔw y'u kuntigi dɔw ci Ezekiyasi fɛ ka ɲiningali kɛ o la tuma min na, Ala y'a to a yɛrɛ ma k'a kɔrɔbɔ ka se k'a kɔnɔnako bɛɛ lɔn.

32Ezekiyasi ka kɛwali tɔw, n'a ye baara minw kɛ Alaɲasiran na, olu be sɔrɔ Amɔsi dencɛ kira Ezayi ka yelifɛn kitabu kɔnɔ, ani Zuda ni Isirayɛli mara masacɛw ka kitabu kɔnɔ. 33A sara, u y'a suu don kulu dɔ kan, Dawuda kɔmɔgɔw ka kaburuw yɔrɔ la. Zeruzalɛmukaw ni Zuda mara mɔgɔ tɔw bɛɛ y'a boɲa a sanin kɔ.

O kɔ, a dencɛ Manase sigir'a nɔɔ na masaya la.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index