Search form

Lok 2nan 34

Zoziyasi be Ala ka koo lalaga

(Mas 2nan 22.1-2; 23.4-20)

1- Zoziyasi tun ye saan seegi sɔrɔ ka sɔrɔ ka sigi masaya la. A ye saan bi saba ni kelen kɛ masaya la Zeruzalɛmu. 2A ye koɲuman kɛ Masaba ɲakɔrɔ. A y'a bɛma Dawuda ka kɛwaliw ɲɔgɔn kɛ. A ma jɛngɛ kinibolo fɛ, walima numanbolo fɛ.

3A ka masaya saan seeginan na, o y'a sɔrɔ denmisɛn lo halibi, a y'a daminɛ k'a bɛma Dawuda ka Ala ɲini. A saan tan ni filanan na, a y'a daminɛ ka sɔnnikɛyɔrɔw, ni *Asera jaaw, ani joo lɛsɛninw, ni jaa nigɛlamanw bɔ Zeruzalɛmu dugu ni Zuda mara kɔnɔ k'o yɔrɔw saniya. 4- U ye *Baali sɔnyɔrɔw ci a ɲana. Wusulan jɛniyɔrɔ minw tun b'o sanfɛ, a ye olu cɛn, ka Asera jaaw kari, ka joo lɛsɛninw ni jaa nigɛlamanw cɛn k'u kɛ buguri ye, k'o ta ka ta'a seriseri u sɔnbagaw kaburuw kan. 5- A ye murutigiw kolow jɛni u ka sarakabɔyɔrɔ nunu kan, ka Zeruzalɛmu dugu ni Zuda mara saniya ten. 6A tɛmɛna ka taga Manase ni Efarayimu ani Simeyɔn mara duguw la fɔɔ ka taga se Nɛfutali mara la, ani o gɛrɛfɛmaraw la, 7ka sarakabɔyɔrɔw ci, ka Asera jaaw kari, ka joow ci bugubugu, ka wusulan jɛniyɔrɔw bɛɛ tigɛtigɛ Isirayɛli mara yɔrɔ bɛɛ la. O kɔ, a kɔsegira Zeruzalɛmu.

U be sariyasɛbɛ ye

(Mas 2nan 22.3-10)

8Zoziyasi ka masaya saan tan ni seeginan na, o y'a sɔrɔ jamana ni Ala ka soo saniyara ka ban minkɛ, a ye Asaliyawu dencɛ Safan ni dugutigi Maaseyawu ci, ani Yowaazi dencɛ Yowa min be masacɛ ka sɛbɛko kunna, k'u ka taga Masaba a ka Ala ka soo lalaga. 9Olu tagara sarakalasebagaw kuntigi Ilikiyawu fɛ ka wari d'a ma, mɔgɔw tun nana min di Ala ka soo kɔnɔ. Levi kɔmɔgɔ daa kɔlɔsibagaw tun ye min sɔrɔ Manase ni Efarayimu mara mɔgɔw fɛ, ani Isirayɛli mara mɔgɔ tɔw bɛɛ fɛ, ani Zuda ni Bɛnzamɛn mara mɔgɔw bɛɛ, ani Zeruzalɛmukaw fɛ. 10U y'a di baarakuntigiw ma. Olu fana y'a di Masaba ka soo lalagabagaw ma, janko u k'a lalaga k'a labɛn. 11U ye wari di yirilɛsɛbagaw ni solɔbagaw ma fana, janko u ka kabakuru lɛsɛninw san, ani yiriw, k'o kɛ boonw banabiriw ye, Zuda mara masacɛw ye minw to u cɛnna. 12Mɔgɔ nunu ye baara nin kɛ ni tilenninya ye. Levi kɔmɔgɔw Yaati ni Abadiyawu ka bɔ Merari fadenyabolo la, ani Zakariya ni Mesulamu ka bɔ Keyati fadenyabolo la, olu tun be baarakɛla nunu kɔlɔsi. Levi kɔmɔgɔw bɛɛ tun be se fɔli la kosɔbɛ. 13Olu tun be donitabalaw ni baarakɛla sifaw bɛɛ kunna. Levi kɔmɔgɔ dɔw tun ye sɛbɛnnikɛlaw ye, dɔw tun ye sariya karamɔgɔw ni daa kɔlɔsibagaw ye.

14Mɔgɔw tun tagara ni wari min ye Masaba ka soo kɔnɔ, u tun be bɔra n'o ye tuma min na, sarakalasebaga Ilikiyawu ye Masaba ka sariyasɛbɛ ye, Musa tun ye min di. 15A y'a fɔ sɛbɛnnikɛla Safan ye ko: «Ne ye sariyasɛbɛ ye Masaba ka soo kɔnɔ.» A y'a di Safan ma. 16Safan fana tagara ni sɛbɛ nin ye masacɛ fɛ, k'a fɔ a ye ko: «Baara min bɛɛ tun kalifara i ka dakɔrɔsigiw ma, u b'a bɛɛ kɛra. 17Wari min tun be Masaba ka soo kɔnɔ, u y'a di baaraɲamɔgɔw ni baarakɛlaw ma.» 18O kɔ, sɛbɛnnikɛla Safan y'a fɔ masacɛ ye ko: «Sarakalasebaga Ilikiyawu ye sɛbɛ dɔ di ne ma.» A ye sɛbɛ nin yɔrɔ dɔ kalan masacɛ ɲana.

Zoziyasi be taga kiramuso ɲininga

(Mas 2nan 22.11-20)

19Masacɛ ye sariyasɛbɛ kɔnɔnakuma mɛn tuma min na, a y'a ka faniw faran dusukasi bolo. 20A ye Ilikiyawu ci, ani Safan dencɛ Ayikamu, ni Mika dencɛ Abidɔn, ani sɛbɛnnikɛla Safan, ni masacɛ ka dakɔrɔsigi Azaya k'a fɔ u ye ko: 21«Aw ye taga Masaba ɲininga ne, ni Isirayɛli ni Zuda mara mɔgɔ tɔw ye, sɛbɛ nin kɔnɔnakuma koo la u ye min ye. Bari Masaba diminin be an kɔrɔ kosɔbɛ, sabu an faaw ma Masaba ka kuma bato, min be sɔrɔ sɛbɛ nin kɔnɔ, u ma taama ka kɛɲɛ n'o ye.»

22Masacɛ tun ye Ilikiyawu ni mɔgɔ minw woloma k'u ci, olu tagara kiramuso Ulida fɛ. Asira deen Tokati dencɛ Salumu ka muso tun lo. Salumu tun ye faniw kɔlɔsibaga ye Ala ka soo kɔnɔ. Muso nin tun be Zeruzalɛmu cinkura la. Masacɛ ye min fɔ u ye, u y'o fɔ a ye. 23Muso nin y'a fɔ u ye ko: «Masaba, Isirayɛli ka Ala y'a fɔ ko: Mɔgɔ min y'aw ci ne fɛ, aw k'a fɔ a ye ko: 24‹Masaba y'a fɔ ko: Danga minw bɛɛ koo fɔra sɛbɛ nin kɔnɔ Zuda masacɛ ɲana, ne ben'a kɛ o bɔnɛ be se yɔrɔ nin, n'a kɔnɔ mɔgɔw ma 25U banna ne la ka taga wusulan jɛni batofɛn wɛrɛw ye, ka ne dusu dimi n'u ka dilanfɛnw bɛɛ ye minkɛ, ne ka dimi bena se yan yɔrɔ nin na, dimi nin tena ban.› 26Zuda mara masacɛ min y'aw ci ka na Masaba ɲininga, aw k'a fɔ a ye ko: ‹I ye kuma min mɛn, Masaba, Isirayɛli ka Ala ko: 27Ne Ala kumana yan yɔrɔ nin n'a kɔnɔ mɔgɔw kama ka min fɔ, i y'o mɛn tuma min na, i dusu kasira, i y'i yɛrɛ majigi ne ɲakɔrɔ. I y'i yɛrɛ majigi ne ɲakɔrɔ k'i ka faniw faran, ani ka kasi ne ɲakɔrɔ minkɛ, ne ye mɛnni kɛ. Ne Masaba le ko ten. 28O la, ne ben'a to i be sa fɔlɔ, i suu ka don hɛrɛ la. Ne bena bɔnɛ min bɛɛ lase yan yɔrɔ nin, n'a sigibagaw ma, i ɲaa tena la o kan.› »

Cidenw segira ka taga o jaabili fɔ masacɛ ye.

Zoziyasi be layidu ta Ala ye tugu

(Mas 2nan 23.1-3)

29Masacɛ ye cira bila ka Zuda mara cɛkɔrɔbaw, ni Zeruzalɛmu taw bɛɛ lajɛn a fɛ. 30O kɔ, a tagara Masaba ka soo ni Zuda mara mɔgɔw bɛɛ ye, ani Zeruzalɛmukaw bɛɛ, ni sarakalasebagaw, ani Levi kɔmɔgɔw, ni jama bɛɛ, denmisɛn fara mɔgɔkɔrɔba kan. U tun ye Layidusɛbɛ min sɔrɔ Masaba ka soo kɔnɔ, a y'o kalan u ye. 31Masacɛ lɔr'a ka tutunan gɛrɛfɛ min be Masaba ka soo daa la ka layidu ta Masaba ɲakɔrɔ, ko ale bena tugu Masaba kɔ, k'a ka fɔta, n'a ka sariya, n'a ka koo latigɛninw bato n'a dusu bɛɛ ye, ani ka sɛbɛ nin kɔnɔnakuma bato.

32O kɔ, mɔgɔ minw bɛɛ tun be Zeruzalɛmu, ani Bɛnzamɛn mara la, a ye olu niin don o layidu nin na. Zeruzalɛmukaw y'o kɛ ka kɛɲɛ ni Ala u faaw ka Ala ka layidu ye. 33Zoziyasi ye joow bɛɛ bɔ Isirayɛlidenw ka jamana yɔrɔ bɛɛ la, k'a kɛ Isirayɛlidenw bɛɛ ye Masaba u ka Ala bato. Ka Zoziyasi to sii la, u ma u kɔɔ sin Masaba u faaw ka Ala ma.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index