Search form

Lok 2nan 35

Zoziyasi be Hɔrɔnya ɲanagwɛ kɛ

(Mas 2nan 23.21-23)

1Zoziyasi ye *Hɔrɔnya ɲanagwɛ kɛ ka Masaba boɲa Zeruzalɛmu. U ye sagadenw faga ka kɛ ɲanagwɛ nin sarakaw ye kalo fɔlɔ tile tan ni naaninan loon. 2A ye sarakalasebagaw ka baaraw kalifa u ma, ani k'u jija Masaba ka soo kɔnɔ baara la. 3Levi kɔmɔgɔ minw tun be Isirayɛlidenw bɛɛ kalan, minw tun kɛra Masaba taw ye, Zoziyasi y'a fɔ olu ye ko: «Aw ye Ala ka layidu taamasiɲɛ kɛsu ta ka ta'a bila batoso kɔnɔ, Isirayɛli masacɛ Dawuda dencɛ Solomani tun ye min lɔ. Aw man kan k'a ta aw gaman kan tugu. Sisan, aw ka baara kɛ Masaba aw ka Ala n'a ka jama Isirayɛli ye. 4- Isirayɛli masacɛ Dawuda n'a dencɛ Solomani ye fɛɛn min latigɛ k'a sɛbɛn, aw k'aw yɛrɛ labɛn gwaso gwaso, aw ka baara jɛnkuluw la, ka kɛɲɛ n'o ye. 5Aw ka lɔ Yɔrɔ Senuman na, Isirayɛliden tɔ minw tilantilanna ka kɛɲɛ n'u ka fadenyabolow ye, aw Levi kɔmɔgɔw ka jɛnkulu kelen kelen ka kɛ olu ka jɛnkuluw ka bila la. 6Aw ka kan ka sagadenw faga ka kɛ Hɔrɔnya ɲanagwɛ sarakaw ye. O la, aw k'aw yɛrɛ saniya, ka sagaden nunu labɛn aw balimaw ye janko ka Masaba ka kuma bato, a ye min fɔ Musa ye.»

7Zoziyasi ye sagaden ni baden waa bi saba (30 000) di jama ma, ɲanagwɛ nin saraka kosɔn, ani misi waa saba (3 000). O bɛɛ tun ye masacɛ bololataw ye. 8A ka dakɔrɔsigiw fana ye dɔ di u yɛrɛ ma, jama ni sarakalasebagaw, ani Levi kɔmɔgɔ tɔw tɔgɔ la. Ala ka soo ɲamɔgɔw Ilikiyawu, ni Zakariyawu, ani Yeyɛli ye sagaden waa fila ni kɛmɛ wɔɔrɔ (2 600) di, o ka kɛ Hɔrɔnya ɲanagwɛ sarakaw ye, ani misi kɛmɛ saba. 9Levi kɔmɔgɔw kuntigiw Konaniyawu n'a balimaw Semayawu ni Netanɛli, ani Asabiyawu, ni Yeyɛli, ani Yozabadi ye sagaden ni baden waa duuru (5 000) di, o ka kɛ ɲanagwɛ nin sarakaw ye Levi kɔmɔgɔw tɔgɔ la. U ye misi kɛmɛ duuru di fana. 10Baara ɲanabɔra cogo min na, o filɛ: Sarakalasebagaw lɔra u lɔyɔrɔw la, Levi kɔmɔgɔ tɔw fana lɔra u taw la ka kɛɲɛ ni masacɛ ka fɔta ye. 11Sagadenw fagara ka kɛ Hɔrɔnya ɲanagwɛ sarakaw ye. Sarakalasebagaw ye joli minɛ mɔgɔw fɛ k'o bɔn, Levi kɔmɔgɔ tɔw ye begɛn nunu boso. 12Yɔrɔ minw bena kɛ saraka jɛnitaw ye, u y'o bila danna janko k'u di jama ma gwaso gwaso, olu k'u kɛ saraka ye Masaba ye, ka kɛɲɛ ni Musa ka kitabu kɔnɔnakuma ye. U ye turaw ta fana kɛ ten. 13- U ye Hɔrɔnya saraka begɛnw jɛni ka kɛɲɛ ni min latigɛra o la. Fɛɛn minw dira Ala ma, u ye olu tobi tangow, ni dagaw, ani minan wɛrɛw kɔnɔ, ka teliya k'o di jama bɛɛ ma. 14O kɔ, u ye sarakalasebagaw n'u yɛrɛw taw tobi, bari Arɔn kɔmɔgɔw, sarakalasebagaw bolo tun degunnin lo saraka jɛnitaw ni saraka wɛrɛw tuluyɔrɔw jɛnibaara la fɔɔ ka taga se sufɛ ma. O le y'a to Levi kɔmɔgɔ tɔw tun ye sarakalasebagaw n'u yɛrɛ taw tobi.

15- Azafu kɔmɔgɔ dɔnkililabagaw tora u ka baarakɛyɔrɔ la, ka kɛɲɛ ni Dawuda ani Azafu, ni Eman, ani masacɛ ladibaga Yedutun ka latigɛcogo ye. Dakɔlɔsibagaw tora daaw la, u ma bɔ u ka baarakɛyɔrɔ la, bari, u balimaw Levi kɔmɔgɔw ye tobili kɛ u ye. 16Baara minw tun ka kan ka kɛ ka Masaba boɲa, Hɔrɔnya ɲanagwɛ la, ni sarakaw jɛnitaw bɔko la Masaba ka sarakabɔyɔrɔ kan, o bɛɛ tun kɛra o waati la ka kɛɲɛ ni masacɛ Zoziyasi ka fɔta ye. 17- Isirayɛliden minw tun be yen, olu ye Hɔrɔnya ɲanagwɛ kɛ o waati la, ani ka *Buru funubali ɲanagwɛ kɛ tile wolonwula kɔnɔ. 18K'a ta kira Samuyɛli ka waati la, ka na se o loon ma, Hɔrɔnya ɲanagwɛ si ma kɛ ka ye ten Isirayɛli jamana kɔnɔ. Zoziyasi ni sarakalasebagaw ni Levi kɔmɔgɔ tɔw, ani Zuda ni Isirayɛli mara mɔgɔ minw bɛɛ tun be yen, ni Zeruzalɛmukaw ye hɔrɔnya ɲanagwɛ min kɛ, Isirayɛli masacɛ si ta ma se o ma. 19O ɲanagwɛ nin kɛra Zoziyasi ka masaya saan tan ni seeginan na.

Zoziyasi ka saya

(Mas 2nan 23.28-30)

20O koo nunu bɛɛ kɛnin kɔ, Zoziyasi ye Ala ka soo labɛn ka ban tuma min na, Ezipiti masacɛ Neko wilila ko a be taga Karikɛmisi kɛlɛ Efarati baji daa la. Zoziyasi bɔra ka ta'a kunbɛn. 21Neko ye cira bila ka ta'a fɔ a ye ko: «Zuda mara masacɛ, mun le be an ni ɲɔgɔn cɛ? Bii, ne ma na ele kama. Kɛlɛ be ne ni mɔgɔ minw cɛ, n bɔra olu le kama. Ala y'a fɔ ne ye ko n k'o kɛ joona joona. Ala min be ni ne ye, kana ban o ta ma, n'o tɛ, a bena i halaki.» 22O n'a ta bɛɛ, Zoziyasi ma sɔn ka bɔ a kɔ. Bari, a tun be cogo ɲinina ka kɛlɛ kɛ n'a ye. O la, a ma sɔn Neko ka fɔta ma, min tun bɔra Ala fɛ. A tagara kɛlɛ kɛ n'a ye Megido kɛnɛba la. 23Kalatigiw ye masacɛ Zoziyasi bon, u ka biɲɛ y'a sɔrɔ. A y'a fɔ a ka kɛlɛkuntigiw ye ko: «Aw ye ne ta ka ne bɔ yan, bari ne mandiminin lo kosɔbɛ.» 24U y'a bɔ a ka wotoro kɔnɔ k'a bila a ka wotoro dɔ nin kɔnɔ ka taga n'a ye Zeruzalɛmu. A sara, u y'a suu don a faaw ka kaburuw kɔnɔ. Zeruzalɛmukaw ni Zuda mara mɔgɔ tɔw bɛɛ kasira a kosɔn.

25Kira Zeremi ye dusukasidɔnkili labɛn Zoziyasi ye. Fɔɔ ka na se bii ma, dɔnkililabagaw cɛman ni musomanw bɛɛ be to ka Zoziyasi koo fɔ dusukasidɔnkiliw la. U y'o kɛ landa ye Isirayɛlidenw fɛ, ani k'a sɛbɛn dusukasidɔnkiliw kitabu kɔnɔ.

26Zoziyasi ka kɛwali tɔw, ani a ye baara minw kɛ Alaɲasiran na ka kɛɲɛ ni Masaba ka sariyasɛbɛ ye, 27o kɛwali nunu bɛɛ, k'a ta a daminɛ ma fɔɔ a laban na, o bɛɛ be sɔrɔ Isirayɛli ni Zuda mara masacɛw ka kitabu kɔnɔ.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index