Search form

Lok 2nan 4

1- A ye sarakabɔyɔrɔ dɔ dilan ni zira ye, a jaɲa ye mɛtɛrɛ tan ye, a kɔnɔ boɲa ye mɛtɛrɛ tan ye, a jaɲa sanfɛ, o ye mɛtɛrɛ duuru ye.

2A ye tasaba dilan ni nigɛ ye, ale kɔnɔ waga ye mɛtɛrɛ duuru ye. A tun koorinin lo. A jaɲa sanfɛ, o tun ye mɛtɛrɛ fila ni tilan ye. K'a daa lamini, o tun ye mɛtɛrɛ tan ni duuru ye. 3Tura jaaw tun dilannin be a daa jukɔrɔla la k'a lamini, mɛtɛrɛ kelen o mɛtɛrɛ kelen, jaa mugan. Tura jaa nunu tun kɛnin be ka tasaba nin lamini siɲɛ fila. U tun dilanna ni tasa nin ye ɲɔgɔn fɛ. 4Tasaba nin tun siginin be tura jaa tan ni fila kan, ka saba ɲaa sin kɔgɔdugu faan na, saba tileben faan fɛ, saba worodugu faan fɛ, saba kɔrɔn fɛ. Tasaba nin tun siginin b'u kan. U kɔfɛla bɛɛ tun be tasaba nin kɔrɔ. 5Tasaba nin dagolo gwiliya tun be mɔgɔ tigɛ bɔ. A dagolo tun be i n'a fɔ minnifilen ta, walima feeren. Litiri waa kɛmɛ ni mugan (120 000) ɲɔgɔn tun b'a fa.

6- A ye daga tan dilan fana, ka duuru bila kinibolo fɛ, ka duuru bila numanbolo fɛ. Olu tun be yen yɛrɛsaniya kama. U ye begɛn minw faga k'o kɛ saraka jɛnitaw ye, u tun be to k'olu sogo ko daga nunu kɔnɔ. Tasaba nin tun bilara sarakalasebagaw ka yɛrɛsaniya kama.

7- A ye fitinɛ tan dilan ni sanu ye ka kɛɲɛ n'u dilancogo ye, k'o bila Alabatoso kɔnɔ. Duuru tun be kinibolo fɛ, duuru tun be numanbolo fɛ. 8- A ye tabali tan fana dilan k'u bila Alabatoso kɔnɔ, duuru kinibolo fɛ, duuru numanbolo fɛ. A ye jifilen sanulaman deen kɛmɛ dilan fana. 9A ye sarakalasebagaw ka luu lɔ, ka luba fana lɔ, k'a donda koonw dilan ka zira mɔ u kan.

10A ye tasaba nin sigi kinibolo fɛ soo nin nɔnkɔn na, min be worodugu ni kɔrɔn furancɛ la. 11Iramu ye dagaw, ni pɛluw, ani jifilenw dilan tuma min na, a tun be baara min kɛra masacɛ Solomani ye Ala ka soo kama, a tilara o la: 12tutunan fila, ni daga fila, minw tun be tutunan nunu sanfɛ, ani masirifɛn dɔ, min tun kɛnin be ka daga nunu masiri tutunan nunu sanfɛ. 13A tun ye gerenadiyiriden jaa kɛmɛ naani dilan fana, masirifɛn fila nunu na. Yiriden sira fila tun b'o kelen kelen na, ka daga nunu masiri, tutunanw sanfɛ. 14A tun ye wotorow n'u dagaw dilan fana, k'o sigi u kɔnɔ, 15ani tasaba, n'a jukɔrɔ tura jaa tan ni fila, 16ani tasaw ni pɛluw, ani sogosɔgɔfɛnw, n'o minan tɔw bɛɛ.

Iramu Abi tun ye minan minw bɛɛ dilan masacɛ Solomani ye Masaba ka soo kama, o bɛɛ tun kɛra ni zira ye min baarala ka ɲa.

17Masacɛ y'a kɛ u ye zira nin yeelen ka minan nunu dilan bɔgɔminanw kɔnɔ Zurudɛn baji kɛnɛ na, Sukɔti ni Seredata furancɛ la.

18Solomani y'o fɛɛn nunu bɛɛ dilan caaman, fɔɔ o zira gwiliya tun ma se ka jati.

19A ye Ala ka soo kɔnɔ minanw fana dilan: sarakabɔyɔrɔ sanulaman, ni tabaliw, buru min be di Ala ma be bila minw kan, 20ni fitinɛ bilafɛn minw dilanna ni sanu yɛrɛ yɛrɛ ye, n'u fitinɛw, minw ka kan ka mana boon saniyanin nin kɔnɔ ka kɛɲɛ n'a latigɛcogo ye, 21ani fitinɛw, kuruyɔrɔ be minw na i ko feerenw, ni fitinɛ daa bɔfɛn sanulamanw, minw dilanna ni sanu yɛrɛ yɛrɛ ye. 22A ye fitinɛ juru tigɛminanw, ni jifilenw, ani minnifilenw ni dagaw fana dilan ni sanu yɛrɛ yɛrɛ ye. A tun ye Alabatoso koon sanulamanw fana dilan: Ala sigiyɔrɔ dalakon, ani bonba ta.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index