Search form

Lok 2nan 5

1- Solomani ye baara minw bɛɛ kɛ Masaba ka soo kama, o banna tuma min na, a facɛ Dawuda tun ye fɛɛn minw di Ala ma, a ye olu ta ka don n'u ye k'u bila Ala ka soo nafolo marayɔrɔw la, a sanu fara a warigwɛ kan, ani minanw bɛɛ.

Masaba ka layidu taamasiɲɛ kɛsu

(Mas fɔlɔ 8.1-13)

2- Solomani ye Isirayɛli cɛkɔrɔbaw, ni Isirayɛlideen tan ni fila kɔmɔgɔw ka ɲamɔgɔw, ni Isirayɛlidenw ka gwatigiw bɛɛ lajɛn Zeruzalɛmu, janko ka Masaba ka layidu taamasiɲɛ kɛsu ta Dawuda ka ciin kɔnɔ min ye *Siyɔn ye, ka na n'a ye. 3Isirayɛli cɛdenw bɛɛ ye ɲɔgɔn lajɛn masacɛ gɛrɛfɛ, *Gwatakɔrɔsigi ɲanagwɛ la, kalo wolonwulanan na. 4Isirayɛli cɛkɔrɔbaw bɛɛ sera tuma min na, Levi kɔmɔgɔw ye kɛsu nin ta 5ka na n'a ye, ani Ɲɔgɔnkunbɛn fanibugu, ani u tun be to ka baara kɛ Ala ye ni minan minw bɛɛ ye fanibugu nin kɔnɔ. Levi kɔmɔgɔ sarakalasebagaw le y'u ta ka na n'u ye. 6Isirayɛli jama bɛɛ min tun lajɛnna masacɛ Solomani fɛ, olu ni masa Solomani lɔra kɛsu nin ɲafɛ. U ye sagaw ni misi minw kɛ saraka ye, u tun te se ka jati u ka cayakojugu fɛ. 7Sarakalasebagaw ye kɛsu nin ta ka ta'a bila a bilayɔrɔ la Alabatoso boon saniyanin nin kɔnɔ, Ala ka sigiyɔrɔ la, *serubɛn jaa nunu gamanw jukɔrɔ. 8U gamanw tun wilinin lo kɛsu nin bilayɔrɔ sanfɛ, ka kɛsu nin, n'a talɔgɔw datugu. 9O lɔgɔ nunu tun ka janjan kosɔbɛ, fɔɔ u dakunw tun be ye boon saniyanin nin ɲafɛ, nga k'i to kɛnɛma, i tun te se k'u ye. U tora yen fɔɔ ka na se bii. 10- Walaka fila dama le tun be kɛsu nin kɔnɔ, Musa tun ye minw don a kɔnɔ *Orɛbu kulu kɔrɔ, tuma min na Masaba tun bɛnna ni Isirayɛlidenw ye u bɔnin kɔ Ezipiti jamana na.

11Sarakalasebagaw bɔra Yɔrɔ Senuman na. O y'a sɔrɔ sarakalasebaga minw tun be yen, u kɛra jɛnkulu o jɛnkulu mɔgɔw ye, u bɛɛ tun y'u yɛrɛ saniya. 12Levi kɔmɔgɔ minw bɛɛ tun kɛra dɔnkililabagaw ye, Azafu ni Eman ani Yedutun, n'u deenw, n'u balimaw, tun be ni faniɲumanw ye u kaan na. U tun lɔnin be sarakabɔyɔrɔ kɔrɔn fɛ, ni nigɛ gositaw, ni gɔniw, ani kolonjow b'u bolo. Sarakalasebaga kɛmɛ ni mugan tun lɔnin be u gɛrɛfɛ n'u be buru fiyɛra. 13- Buru fiyɛbagaw ani dɔnkililabagaw tun be jɛn ka Masaba tanu ani k'a fo. N'u ye buru fiyɛ, ka nigɛ gosi, ani ka fɔlikɛminan dɔ wɛrɛw fɔ tuma min na, u be Masaba tanu k'a fɔ ko:

«A ka ɲi,

a ka ɲumanya te ban abada.»

O waati la, sankaba ye Masaba ka soo fa. - 14Sarakalasebagaw tun te se ka to yen k'u ka baara kɛ sankaba nin kama, bari Masa Ala ka nɔɔrɔ tun y'a ka soo nin fa.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index