Search form

Lok 2nan 8

Solomani ka baara dɔ wɛrɛw

(Mas fɔlɔ 9.10-28)

1Masacɛ Solomani tun sera ka Masaba ka soo, n'a yɛrɛ ka soo lɔ saan mugan kɔnɔ. O kɔ, 2Iramu tun ye dugu minw d'a ma, a ye olu fana lɔ kura ye ka Isirayɛlidenw sigi u kɔnɔ. 3O kɔ, a wilila ka taga Amatisoba dugu kɛlɛ k'a minɛ. 4A ye barika don Tadimɔri dugu la fana kongokolon kɔnɔ, ani a tun ye dugu minw bɛɛ lɔ k'o kɛ minanw bilayɔrɔw ye Amati mara la. 5A ye Sanfɛ Bɛtorɔn ni Duguma ta lɔ kura ye, k'u kɛ dugu barikamanw ye, k'u lamini ni kogo ye, ani ka koonw don u dondaw la, ni sɔgɔnanw. 6A ye Baalati lɔ kura ye fana, ani dugu minw bɛɛ tun kɛr'a ka minanw, n'a ka wotorow, ni soow maraduguw ye. Fɛɛn o fɛɛn lɔko tun ka d'a ye Zeruzalɛmu dugu kɔnɔ, ani Liban jamana na, ani a ka mara bɛɛ kɔnɔ, a ye olu bɛɛ lɔ. 7Siya dɔw tɔɔ tun tora jamana kɔnɔ minw tun te Isirayɛlidenw ye. Olu tun ye itiw ye, ni amoriw, ni periziw, ni iviw ani zebuziw ye. 8U kɔmɔgɔ minw tun tora jamana kɔnɔ, ni Isirayɛlidenw tun ma u halaki, Solomani ye olu kɛ jɔɔnw ye k'u bila fasobaara la. U tora o la fɔɔ ka na se bii ma. 9Nga Solomani ma Isirayɛlidenw si bila o jɔnyabaara la. Olu tun y'a ka kɛlɛdenw ye, dɔw tun kɛra kɛlɛdenw ɲamɔgɔbabaw ye, dɔw ka kɛ a ka kɛlɛkɛwotorow bolibagaw ni sotigiw ye. 10A tun ye kuntigi minw sigi, u tun ye mɔgɔ kɛmɛ fila ni bi duuru ye, olu le tun be jama kunna.

11A tun ye Ezipiti masacɛ denmuso min furu, a y'ale minɛ ka bɔ Dawuda ka ciin kɔnɔ ka taga n'a ye soo kɔnɔ ale Solomani tun ye min lɔ a ye. Bari a ko: «Ne ka muso man kan ka to Isirayɛli masacɛ Dawuda ka soo kɔnɔ, bari Masaba ka layidu taamasiɲɛ kɛsu donna yɔrɔ minw na, olu kɛra Ala ta ye.»

12Solomani tun ye Masaba ka sarakabɔyɔrɔ min lɔ bulonda ɲafɛ, a ye saraka jɛnitaw bɔ Masaba ye o kan. 13- Musa tun ye min fɔ loon o loon sarakaw koo la, a tun b'o kɛ: lafiɲɛlon ta, ni kalokura ɲanagwɛ ta, ani saan o saan ɲanagwɛ saba nunu taw: *Buru funubali ɲanagwɛ, ni Sumanladon ta, ani *Gwatakɔrɔsigi ta. 14Ka kɛɲɛ n'a facɛ Dawuda ka kolatigɛnin ye, a ye sarakalasebagaw ka jɛnkuluw ka baara d'u ma, ka Levi kɔmɔgɔw sigi, u ka to ka Masaba tanu ani ka sarakalasebagaw dɛmɛ u ka baara la loon o loon. A ye daaw kɔlɔsibagaw tilantilan fana jɛnkulu jɛnkulu, u ka baara kama, bari Ala ka mɔgɔ Dawuda tun y'a latigɛ ten. 15Masacɛ tun ye min fɔ sarakalasebagaw ni Levi kɔmɔgɔw ye koo o koo la, u y'o bɛɛ bato, hali nafolo marayɔrɔw koo la.

16Ayiwa, Solomani ka baaraw bɛɛ kɛra ten, k'a daminɛ Masaba ka soo juu donlon ma fɔɔ ka na se a laban loon ma. Masaba ka soo lɔli banna ten.

17O kɔ, Solomani tagara Ɛsiyɔngɛbɛri ni Ɛlati, kɔgɔjida la Edɔmu mara la. 18Iramu ye kurunbabaw ci a ma, a yɛrɛ ka kurunbolibaga ɲanamanw tun b'u kunna. Olu ni Solomani ka mɔgɔw tagara Ofiri, ka kɔsegi ni sanu tɔni tan ni saba ni kɔ ye ka na o di masacɛ Solomani ma.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index