Search form

Lok 2nan 9

Saba masamuso be taga Solomani fɛ

(Mas fɔlɔ 10.1-13)

1- Saba masamuso ye Solomani koo mɛn, a wilila ka na Zeruzalɛmu, ko a bena o sɛgɛsɛgɛ ni ɲiningali gwɛlɛmanw ye. Mɔgɔ caaman tun y'a bila sira, u tun nana ni ɲɔgɔmɛw ye, tulu kasadimanw tun ɲunni be u kan, ani sanu caaman, ani kabakuru sɔngɔgwɛlɛnw. A nana Solomani fɛ, k'a kɔnɔnakow bɛɛ fɔ a ye. 2Solomani sera k'a ka ɲiningaliw bɛɛ jaabi, koo si ma to ni Solomani ma se ka min gwɛya a ye. 3Saba masamuso y'a ye ko Solomani be koo lɔn. A ye soo min lɔ, a y'o ye fana. 4Dumuni min be kɛ masacɛ ka soo kɔnɔ, n'a ka baarakɛlaw ka layɔrɔw, n'u kannafaniw n'u ka baaraw, masacɛ ka minnifɛn dibagaw n'u kannafaniw, ani yɛlɛyɔrɔw ka taga Masaba ka soo, a y'o fana ye, a dabari banna. 5A y'a fɔ masacɛ ye ko: «Ne ye fɛɛn min mɛn ka n to n ka jamana na, i ka lɔnniya n'i ka koo la, o ye tiɲɛ ye. 6O tun be fɛɛn min fɔ, ne tun te se ka la o la, ni ne tun ma na se yan k'a ye ni n ɲaa ye. U tun ma i ka lɔnniya tilancɛ yɛrɛ koo fɔ ne ye. Ne ye fɛɛn min mɛn i ka koo la, i tɛmɛna o kan pewu. 7Mɔgɔw ni baarakɛla minw b'i ɲakɔrɔ tuma bɛɛ ka to k'i ka lɔnniyakuma nunu lamɛn, olu dagamunin lo. 8Masaba i ka Ala min sɔnna k'i kɛ masa ye janko ka baara kɛ ale ye, ale ka tanu! Isirayɛlidenw koo ka di i ka Ala ye, ani a b'a fɛ k'u to nii na tuma bɛɛ minkɛ, o la, a y'i kɛ u ka masacɛ ye, janko i ka to ka jama ka koow ɲanabɔ ni tilenninya ye.»

9O kɔ, a ye sanu tɔni saba ni tilancɛ ɲɔgɔn, ni tulu kasadiman caaman, ani kabakuru sɔngɔgwɛlɛnw di masacɛ ma. Saba masamuso ye tulu kasadiman minw di masacɛ Solomani ma, olu ɲɔgɔn tun ma ye ka ye.

10Iramu ka baarakɛlaw ni Solomani ta minw tun tagara Ofiri, olu tun kɔsegira ni sanu ye, ani santalilɔgɔw, ni kabakuru sɔngɔgwɛlɛnw. 11Masacɛ ye santalilɔgɔ nunu kɛ ka yɛlɛyɛlɛnanw lalaga Masaba ka soo, ani masaso kɔnɔ. A ye gɔniw ni kolonjow lalaga n'u ye fana, k'u di dɔnkililabagaw ma, minw ɲɔgɔn tun ma ye ka ye Zuda mara la fɔlɔ.

12Saba masamuso mako tun be fɛɛn o fɛɛn na, a ye fɛɛn o fɛɛn daali, masacɛ Solomani y'o bɛɛ d'a ma. Masamuso nin tun nana ni fɛɛn min ye k'a di Solomani ma, Solomani ye fɛɛn min d'a ma, o tun tɛmɛna o kan. O kɔ, a segira ka ta'a ka jamana na n'a ka baarakɛlaw ye.

Solomani ka nafolo

(Mas fɔlɔ 10.14-29)

13Solomani tun be to ka sanu min sɔrɔ saan o saan, o tun ye tɔni mugan ye. 14A tun be to ka min minɛ jagokɛlaw fɛ, o be danna. Arabu jamana masacɛw bɛɛ, ni jamana ka lasigidenw fana tun be na ni sanu ani warigwɛ ye k'o d'a ma.

15Masacɛ Solomani ye nigɛkunbɛnnan belebele kɛmɛ fila dilan ni sanu faganin ye. U kelen kelen bɛɛ dilanna ni sanu kilo wɔɔrɔ wɔɔrɔ ye. 16A ye fitinifitini kɛmɛ saba dilan fana ni sanu faganin ye. U kelen kelen bɛɛ dilanna ni sanu kilo saba saba ye. A ka soo min be wele ko Liban tuu, a tagara u bila yen. 17O kɔ, masacɛ ye masasigilan belebeleba dilan ni samaɲin ye, ka sanu yɛrɛ yɛrɛ kɛ k'a yɔrɔ bɛɛ mɔ. 18Yɛlɛyɛlɛnan seen layɔrɔ wɔɔrɔ le tun be masasigilan nin ɲafɛ, seen bilayɔrɔ sanulaman tun b'a la. Bolo layɔrɔ tun be sigilan nin faan fila nunu na. Jara jaa fila tun dilannin be ka lɔ bolo layɔrɔ nunu gɛrɛfɛ. 19Jara jaa tan ni fila tun dilanna ka lɔ yɛlɛyɛlɛnan nin seen layɔrɔ gɛrɛ fila nunu na kelen kelen. O ɲɔgɔn tun ma kɛ ka ye masa si ka yɔrɔ la. 20Masacɛ Solomani ka filenw bɛɛ tun ye sanu ye. A ka soo min be wele ko Liban tuu, o kɔnɔnaminanw bɛɛ tun ye sanu yɛrɛ yɛrɛ ye. Minan si tun te yen min dilanna ni warigwɛ ye, bari warigwɛ tun te jati Solomani ka tile la.

21Kurunbabaw tun be masacɛ Iramu fɛ, a ka mɔgɔw tun be minw baara kɛ. Saan saba o saan saba, o kurun nunu tun be to ka na ni sanu ye, ni warigwɛ, ani samaɲin, ni sulaw ani kɔnɔ sifa dɔw ye.

22Masacɛ Solomani tun tɛmɛna dugukolo kan masacɛw bɛɛ kan nafolotigiya, ni lɔnniya la. 23Dugukolo kan masacɛw bɛɛ tun b'a fɛ ka Solomani ye, ani k'a ka lɔnniyakuma lamɛn, Ala tun ye min d'a ma. 24U kelen kelen bɛɛ tun be to ka na n'u ka boɲafɛnw ye u bolo, warigwɛ, ni sanu, ani faniw, ni kɛlɛkɛminanw, ni tulu kasadimanw, ani soow ni sofaliw. A tun be kɛ ten saan o saan. 25- Soow ni wotorow marayɔrɔ waa naani (4 000), ani soo waa tan ni fila (12 000) tun be Solomani fɛ. A y'u bila a ka kɛlɛkɛwotorow biladuguw la, ani Zeruzalɛmu fana, a yɛrɛ gɛrɛfɛ. 26- K'a ta Efarati baji la, fɔɔ ka taga se filisiw ka mara daan na, ka taga fɔɔ Ezipiti jamana daan na, a tun be o yɔrɔ masacɛw bɛɛ mara. 27Masacɛ ye warigwɛ caya Zeruzalɛmu. A cayara i n'a fɔ kabakuruw, sɛdiriyiri fana cayara i n'a fɔ sikomɔriyiriw ka ca kulujukɔrɔ mara la cogo min na. 28- Solomani ka soow tun be bɔ Ezipiti jamana na, ani jamana tɔw bɛɛ la.

Solomani ka saya

(Mas fɔlɔ 11.41-43)

29Solomani ka kɛwali tɔw, k'a ta a daminɛ na fɔɔ a laban na, o be sɔrɔ kira Natan ka kɛwaliw kitabu kɔnɔ, ani Siloka kira Aya ka kitabu kɔnɔ, ni kira Yedo ka yelifɛnw kitabu kɔnɔ. Min be Nebati dencɛ Zerobowamu ka koo fɔ.

30Solomani ye masaya kɛ Isirayɛlidenw bɛɛ kunna Zeruzalɛmu saan bi naani kɔnɔ. 31O kɔ, a sara, u y'a suu don a faa Dawuda ka ciin kɔnɔ. A dencɛ Orobowamu sigir'a nɔɔ na masaya la.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index