Search form

Lok 2nan int

Kunnafoni

Masaw ka loon o loon kibaru kitabu filanan be taga ɲa ka Isirayɛlidenw ka koo fɔ, min tun daminɛna a fɔlɔ la. Koo minw be sɔrɔ Masacɛw ka kitabuw kɔnɔ, a be segi o caaman kan. A sɛbɛnna ka di zuwifuw ma minw kɔsegira Zeruzalɛmu u minɛnin kɔ. A be Zuda mara masacɛw le koo fɔ kosɔbɛ.

Kitabu nin be daminɛ ni masacɛ Solomani ka koo ye fɔɔ ka taga se a ka saya ma (1—9). Solomani bɔɲɔgɔnko masa te yen. A ye Alabatoso lɔ Zeruzalɛmu, ka Ala batoli dabɔ o yɔrɔ la.

Isirayɛlidenw ka jamana tilanko be sɔrɔ kitabu yɔrɔ tɔɔ kɔnɔ (10—36). Isirayɛliden minw be jamana kɔgɔdugu ɲafan fɛ, olu murutira. O le nana ni jamana tilanko ye. Minw be worodugu ɲafan fɛ, o ye Zuda mara ye, kɔgɔdugu ɲafan ka kɛ Isirayɛli mara ye. O mara mɔgɔw nana ban Masaba la. O kama, o mara nin ka koo te fɔ tugu kitabu nin tɔɔ kɔnɔ. Nga Zuda mara masaw kɔni ka koo bɛɛ fɔra. Masacɛ Ezekiyasi ni Zoziyasi sɔnna Masaba ma kosɔbɛ, u ye jama dɛmɛ fana ka Masaba bato. Kitabu nin labanyɔrɔ la, Zeruzalɛmu ciko fɔnin be yen, ani Zuda mara mɔgɔw minɛko ka taga saan 586 sanni Yezu Krista ka wolo. Nga kitabu nin banyɔrɔ la, an b'a ye ko masacɛ Sirusi nana Babilɔni dugu minɛ, saan 539 sanni Yezu Krista ka wolo. Masacɛ Sirusi y'a fɔ ko Zuda mara mɔgɔw bɛɛ ka kɔsegi ka taga Zeruzalɛmu.

Kitabu nin tilancogo

Masacɛ Solomani be kɛ hakilitigi ni nafolotigi ye 1.1-17

Solomani be Alabatoso lɔ 1.18—7.22

Solomani tɔgɔ be bɔ 8.1—9.31

Kɔgɔdugu ɲafan fɛ mɔgɔw be muruti 10.1-19

Zuda mara masacɛw ka koo 11.1—36.16

Zeruzalɛmu ciko 36.17-21

Masacɛ Sirusi be zuwifuw labila ka kɔsegi 36.22-23

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index