Search form

Kor 2nan 11

Pɔli ye ciden dafanin ye

1Ayiwa, n'aw tun be se ka ne ka fatɔyakuma muɲu dɔɔni tugu. Aw be se k'o muɲu. 2Ne be keliya aw kosɔn, o keliya nin bɔra Ala fɛ, bari aw kɛra i n'a fɔ sungurusɔbɛ, ne ye min maminɛ cɛɛ kelen ye, o ye Krista ye. 3- Nga ne be siran ko aw hakili kana ɲagami, k'aw yɔrɔ jaɲa Krista ka kɔnɔgwɛ la, i n'a fɔ saa ye Awa namara n'a ka cekuya ye cogo min na. 4Mɔgɔ wɛrɛ be na ka Yezu wɛrɛ koo fɔ aw ye, a ka fɔta be danna an ta la, aw be sɔn o ma, ka sɔn nii wɛrɛ ma, min be danna Nii Senuman na, ka sɔn kibaru diman wɛrɛ ma, min be danna ni aw tun sɔnna min na.

5Ne ka miiri la, ne k'o cidenbaba nunu man fisa ni ne ye foyi si la. 6Hali ni ne te se kuma na, lɔnniya faan fɛ kɔni, ne be se, an y'o bɛɛ yira aw la ka gwɛ tuma bɛɛ, koo bɛɛ la.

7Ne tun ye n yɛrɛ majigi ka kibaru diman fɔ aw ye gwansan waasa aw mako ka ɲa, o tuma na ne ye hakɛ kɛ wa? 8Ne ye Krista ka jama dɔw bololafɛnw le minɛ ka sɔrɔ ka baara kɛ aw cɛma. 9- Tuma min na ne tun b'aw fɛ yen, ni fɛɛn dɔ makoya tun be ne la, ne tun t'o minɛ aw si fɛ, bari an balima minw bɔra Maseduwani mara la ka na, olu le lɔra ni ne ka koo ye. Ne banbana janko ne kana kɛ aw si ka doni ye koo si la, a fana tena kɛ aw ta ye. 10Krista ka tiɲɛ kosɔn, ne b'a fɔ ko boɲa min be ne kan, o tena bɔ ne kan Akayi mara la fewu. 11Mun na ne y'o fɔ aw ye? Bari ne t'aw kanu wa? Ayi, Ala yɛrɛ b'o lɔn.

12Ne ye baara min kɛ, ne bena o ɲɔgɔn kɛ tugu, janko minw be cogoya ɲini k'u yɛrɛ boɲa k'a fɔ k'olu b'an ka baara ɲɔgɔn le kɛra, u kana se k'o kɛ. 13O mɔgɔ nunu be galon tigɛ k'olu ye cidenw ye, u kɛra galontigɛlaw ye, k'u yɛrɛ kɛ Krista ka cidenw ye. 14O te kabako ye, bari, hali Sutana b'a yɛrɛ kɛ i n'a fɔ mɛlɛkɛɲuman.a 15O la, n'a ka baaradenw fana b'u yɛrɛ kɛ i n'a fɔ koɲumankɛlaw, o te kabako ye. Nga u ka koo bɛɛ bena laban ka kɛɲɛ n'u ka baara ye.

Pɔli ye tɔɔrɔ min sɔrɔ

16Ne b'a fɔ tugu ko mɔgɔ si kana miiri ko ne ye fatɔ ye. Nga n'o be dɔ kɔnɔ, o tuma na, aw ka ne kɛ fatɔ ye, ne ka se ka n yɛrɛ boɲa dɔɔni fana. 17Ne be kuma min fɔra sisan, o te Matigi sago ye, nga sababu le y'a to, ne be n yɛrɛ boɲa, o la, ne be kuma i n'a fɔ fatɔ. 18Mɔgɔ dɔw b'u yɛrɛ boɲa ka kɛɲɛ ni adamadenya ye minkɛ, o la, ne fana be n yɛrɛ boɲa. 19Aw minw ɲamalɔnin bɛ, aw be sɔn ka fatɔw ka koo muɲu! 20Aw be sɔn u b'aw minɛ i n'a fɔ jɔɔnw, ani u ka ben aw kan k'aw tɔɲɔ, ani k'aw dɔgɔya, hali n'u b'aw tulo ci, aw b'o bɛɛ muɲu. 21Ne yɛrɛ be maloya ka kuma nin fɔ, a kɛra i n'a fɔ an ye barikatanw ye.

Ni mɔgɔ wɛrɛw b'u jaa gwɛlɛya k'u yɛrɛ boɲa, ne fana be sɔn k'o ɲɔgɔn kɛ, ne be kumana i n'a fɔ fatɔ. 22Olu ye eburu ye kɛ? Ne fana ye dɔ ye. Olu ye Isirayɛlidenw ye wa? Ne fana ye dɔ ye! U ye Ibrayima ka deenw ye. Ne fana ye dɔ ye! 23- U ye Krista ka baarakɛlaw ye. Ne bena kuma i n'a fɔ ne fatɔyara le. Ne tɛmɛna olu kan o baara la yɛrɛ, ne donna kaso la ka tɛmɛ olu kan, u ye ne bugɔ ka tɛmɛ olu kan fana. Waati caaman na ne tun be ɲini ka sa, 24- Zuwifuw ye ne minɛ ka golokami ɲaa bi saba ni kɔnɔntɔn bɔ ne la, siɲɛ duuru bɛɛ. 25- U ye ne bugɔ ni bere ye siɲɛ saba, ka ne bon ni kabakuruw ye siɲɛ kelen, kurun cɛnna ni ne ye siɲɛ saba. Ne ye suu kelen ni tile kelen kɛ jii kɔnɔ. 26- Ne ye n ka taama caaman kɛ seen na. Ka ne to taama na, waati caaman na gwɛlɛya sera ne ma, baji tun be ɲini ka n ta, benkannikɛlaw fana fɛ, gwɛlɛya sera ne ma, ne ka siya yɛrɛ ye gwɛlɛya lase ne ma, ani siya wɛrɛw fana, ne ye gwɛlɛya sɔrɔ dugubabaw kɔnɔ, ani kongo kɔnɔ fana, gwɛlɛya fana sera ne ma kɔgɔji kan, ani ne balimajuguw y'a kɛ gwɛlɛya sera ne ma fana. 27Ne sigɛnna baara gwɛlɛman bolo, ne ma sinɔgɔ siɲɛ caaman, ne tɔɔrɔla kɔngɔ ni minnɔgɔ bolo, tuma caaman ne tun te dumuni sɔrɔ, ne tɔɔrɔla nɛnɛ bolo kosɔbɛ, ne tun te fani sɔrɔ k'a don fana. 28Ka fara o bɛɛ kan, loon o loon ne be hami ni Krista ka jamakuluw bɛɛ ka koo ye. 29Ni mɔgɔ dɔ dɛsɛra, a be kɛ ne kɔnɔ i n'a fɔ ne yɛrɛ le dɛsɛra. Ni dɔ ye kojugu kɛ, ne hakili bɛɛ be cɛn.

30Ni ne ka kan ka n yɛrɛ boɲa, ne bena n yɛrɛ boɲa ne ka dɛsɛyɔrɔ le la. 31Ala min ye an Matigi Yezu Faa ye, ale min tɔgɔ ka kan ka boɲa tuma bɛɛ, ale b'a lɔn ko ne te galon tigɛra. 32Ka ne to Damasi dugu kɔnɔ, masacɛ Aretasi ka lasigiden ye sira di k'u ka dugu dondaw bɛɛ kɔlɔsi, waasa u ka ne minɛ. 33- Nga n balimaw ye n dɛmɛ ka n jigi ni kogo woo ye dugu kɔfɛ sinsin kɔnɔ. A kɛra ten, ne kisira u ma.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index