Search form

Kor 2nan 13

Pɔli ka ladili laban ni foli Korɛntikaw ma

1- Nin taama nin bena kɛ ne taako sabanan ye aw fɛ. «Koo o koo minw be yen, u bena latigɛ, ka kɛɲɛ ni mɔgɔ fila, walima mɔgɔ saba ka seereya ye» i ko a fɔra Ala ka kuma na cogo min na. 2Mɔgɔ minw ye hakɛ kɛ fɔlɔfɔlɔ, ne be olu ni tɔɔ nunu lasɔmina, ne tun y'a fɔ olu ye ka kɔrɔ ne tɛmɛko filanan na aw fɛ, ne be tila k'a fɔ u ye tugu, hali ni ne t'aw cɛma yen. Ni ne sera aw fɛ tuma min na, ne tena makari mɔgɔ si la tugu, 3bari aw ko aw mako b'a la ka koo ye min b'a yira ko ne be kuma Krista le barika la. See be Krista ye aw cɛma. A b'a ka sebagaya le kɛra aw cɛma. 4Hali ni Krista sara lɔgɔ kan barikatanya la, a ɲanaman lo Ala ka sebagaya barika la bii. An fana, halibi, an ye barikatanw ye i n'a fɔ ale tun be cogo min na, nga Ala barika la k'an to n'ale ye, Ala b'an kɛ setigiw ye aw faan fɛ.

5Aw k'aw yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ k'a filɛ yala n'aw lanin be Yezu Krista la sɔbɛ la. Walima aw t'a lɔn ko Krista be n'aw ye wa? N'o tɛ, sigasigako nin b'aw le la. 6Ne lanin b'a la ko aw b'a lɔn ko sigasiga te an ka koo la. 7An be Ala daali ko aw kana kojugu si kɛ, an t'o kɛra janko k'a yira ko see b'an ye. An b'o kɛ janko an k'aw ye n'aw be koɲuman le kɛ, hali n'a be kɛ i n'a fɔ anw dɛsɛra. 8Bari an te se ka tiɲɛ bali, an b'a kɔ le. 9Ni an be dɛsɛ, aw be fanga sɔrɔ, o tuma na an be nisɔndiya. An be Ala daali ko aw ka se ka taga ɲa ka kɛ mɔgɔdafaninw ye. 10O le y'a to ne be to yɔrɔjan na, ka sɛbɛ ci aw ma, waasa ni ne sera aw fɛ, ne kana fariya aw ma ni kuntigiya ye Matigi ye min di ne ma. A y'o di waasa ne k'aw dɛmɛ ka taga ɲa, a m'o di ne ma k'aw mako sa.

11Sisan n balimaw, aw ka to nisɔndiya la, ka jija ka kɛ mɔgɔdafaninw ye, ka ɲɔgɔn jaa gwɛlɛya, ka bɛn kosɔbɛ, ani ka to hɛrɛ la ɲɔgɔn fɛ. N'o kɛra, kanuyatigi Ala, min ye hɛrɛtigi ye, ale bena to n'aw ye. 12Aw ka ɲɔgɔn fo kosɔbɛ ni kɔnɔgwɛ ye. Ala ka mɔgɔ bɛɛ b'aw fora.

13An Matigi Yezu Krista ka nɛɛma ni Ala ka kanuya, ani Nii Senuman ka jɛnɲɔgɔnya ka kɛ aw bɛɛ fɛ.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index