Search form

Kor 2nan 2

1Ne y'a latigɛ ko ne tena kɔsegi aw fɛ k'aw dusu kasi. 2Ni ne y'aw dusu kasi, ne bena nisɔndiya sɔrɔ min, n'aw fɛ tɛ? 3Ne ye bataki ci aw ma waasa ni ne nana se aw fɛ, ne dusu kana kasi aw kosɔn aw minw ka kan ka ne nisɔn diya. Ne fana lanin b'a la ko ne ka nisɔndiya, o le y'aw bɛɛ ka nisɔndiya ye. 4Ne tun b'o bataki cira aw ma tuma min na, ne y'o ci ni hakiliɲagami, ani dusucɛn ye, ne tun kasira kosɔbɛ. O ma kɛ k'aw dusu kasi dɛ, nga waasa aw ka se k'a lɔn ko ne b'aw kanu kosɔbɛ.

Pɔli be yafa koo fɔ

5Ni mɔgɔ dɔ ye dusukasiko dɔ kɛ, a ma ne dusu kasi, a y'aw bɛɛ le dusu kasi, walima aw dɔw. 6Jama ye min kɛ a la ka ban, o b'a bɔ. 7Sisan, aw ka yafa a ma k'a jigi tugu, waasa dusukasi kan'a sɔrɔ fɔɔ a hakili be ɲagami ka dama tɛmɛ. 8O la, ne b'aw daali ko aw ka banba k'a yira a la ko a koo ka d'aw ye. 9Ne y'o koo sɛbɛn k'o ci aw ma, k'a filɛ n'aw be se ka mɔgɔ ka kuma bɛɛ bato. 10N'aw yafara mɔgɔ dɔ ma, ne fana be yafa o tigi ma. N'aw y'a ye ne y'o ɲɔgɔn kɛ, ne y'o kɛ aw le kosɔn, Krista ɲakɔrɔ, 11waasa an kana sira di Sutana ma a ka see an kɔrɔ bari an b'a ka miiriya lɔn.

Pɔli ka hakiliɲagamiko Torowasi

12Ne sera Torowasi tuma min na ko n bena Krista ka kibaru diman fɔ yen, Matigi tun ye cogo di ne ma ka se ka baara kɛ kosɔbɛ. 13- O n'a ta bɛɛ, ne hakili tun ma sigi, bari ne ma n balimacɛ Titi sɔrɔ yen. O la, ne ye sira daali u fɛ ka taga Maseduwani mara la. 14Barika ka la Ala ye ale min b'a to an be niyɔrɔ sɔrɔ Krista ka sesɔrɔko la tuma bɛɛ, ale lo b'an ta ka baara kɛ n'an ye ka Krista yira yɔrɔ bɛɛ, i n'a fɔ wusulan min kasa be taga yɔrɔ bɛɛ. 15Mɔgɔ minw be kisili sira kan, ani minw be halaki sira kan, olu fɛ an kɛra i ko wusulan kasadiman Krista be min di Ala ma. 16Ala ye mɔgɔ minw kisi an kɛra kasadiman ye olu ye min be nii di. Minw be halaki sira kan, an kɛra kasagoma ye min be na ni saya ye. 17Mɔgɔ caaman be Ala ka kuma kɛ jagokun ye. An te i n'a fɔ olu. Ala le y'an ci, o la, an be kuma a ɲakɔrɔ ni kɔnɔgwɛ ye Krista barika la.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index