Search form

Kor 2nan 7

1Ne teriw, dadili nin kɛra an ye minkɛ, o kama, an k'an yɛrɛ saniya ka bɔ nɔgɔ sifa bɛɛ la, farisogo ta, ni dusu ta. An ka kɛ mɔgɔdafaninw ye Ala ɲasiran barika la.

Pɔli ka nisɔndiya

2Aw k'aw dusu yɛlɛ an ye. An ma mɔgɔ si hakɛ ta, an ma mɔgɔ si mako sa, an fana ma mɔgɔ si ka fɛɛn namara. 3Ne t'o kuma fɔ k'aw jalaki, bari ne tun y'o fɔ ka tɛmɛ ko an be nii na o, an sara o, aw ko ka d'an ye. 4Ne jigi b'aw kan kosɔbɛ, ne fana be n yɛrɛ boɲa aw kosɔn kosɔbɛ, k'an to tɔɔrɔ la ne jigi tugunin lo, ne fana be nisɔndiya kosɔbɛ.

5- An sera Maseduwani mara la tuma min na, an ma lafiɲɛyɔrɔ sɔrɔ tɔɔrɔ sifa bɛɛ bolo. An tun be kɛlɛ kɛ ni dɔw ye, ani siranya tun be anw na. 6Nga Ala min be sigɛnbagatɔw jigi tugu, ale lo y'an jigi tugu Titi ka nali kosɔn. 7A ma kɛ ko an jigi tugura Titi ka nali dama kosɔn, nga ale yɛrɛ ye jigitugu min sɔrɔ aw fɛ, o kosɔn lo fana. Ne ɲanafin b'aw la cogo min na, n'aw ka hami, a y'o le fɔ an ye, ani ne koo b'aw dusu la cogo min na, fɔɔ ne nisɔn diyara kosɔbɛ tugu.

8Ne ye bataki min ci aw ma, n'o ye aw dusu cɛn, a ma kɛ ko ne be nimisara o la dɛ. Ne kɔni tun nimisara, o kɛra bari ne y'a ye ko bataki nin y'aw ɲanasisi waati dɔɔni kɔnɔ. 9Sisan ne be nisɔndiya, ne te nisɔndiya aw ka dusukasi kosɔn dɛ. Nga aw ka dusukasi nin y'aw dɛmɛ ka nimisa, k'aw sɔɔn yɛlɛma, bari aw ka dusukasi nin kɛra Ala sago ye. O la, an ma kojugu si kɛ mɔgɔ si la. 10Bari dusukasi min be bɔ Ala fɛ, ale be mɔgɔ dɛmɛ ka nimisa ka kisi, «tun ka lɔn» te ale kɔfɛ. Dusukasi min kɛra diɲɛ ta ye, ale be na ni saya ye. 11Dusukasi min y'aw sɔrɔ ka bɔ Ala fɛ. Ale ye baara min kɛ, aw y'o ye, o le y'a to aw siranna Ala ɲa. Ka sin ka koo nin ta ni sɔbɛ ye, k'a yira ko a tun man d'aw ye fana, fɔɔ aw dimina. Ne koo donna aw kɔnɔ kosɔbɛ, ani aw banbana kosɔbɛ ka kojugukɛla nin jalaki. Aw y'a yira cogo bɛɛ la ko aw seen tun te o koo la fana.

12Ni ne y'o sɛbɛ ci aw ma, mɔgɔ min ye kojugu nin kɛ, ne m'a ci ale kosɔn, a y'a kɛ min na, ne m'a ci ale fana kosɔn, nga ne y'o ci waasa aw k'a lɔn Ala ɲakɔrɔ ko aw jijanin be anw ka koo la. 13O le y'an jigi tugu, ka fara o kan, an nisɔn diyara kosɔbɛ Titi ka nisɔndiya kosɔn, aw ye ale min hakili sigi kosɔbɛ. 14Ne ye n yɛrɛ boɲa aw kosɔn ale ɲana ka ye, ne kɔni ma maloya sɔrɔ o la. An delila ka tiɲɛ fɔ aw ye tuma bɛɛ cogo min na, o cogo kelen na fana, an y'aw koo fɔ Titi ye. Ale fana tagara o sɔrɔ ten. 15Aw y'a kunbɛn ka ɲa ni siranya ye fɔɔ aw yɛrɛyɛrɛla, ani aw bɛɛ ye mɛnni kɛ a fɛ cogo min na, n'a miirila o la tuma min na, aw koo be diya a ye kosɔbɛ. 16Ne be nisɔndiya bari ne be se ka n jigi la aw kan koo bɛɛ la.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index