Search form

Zan 2nan 1

Foli fɔlɔ

1Muso,a Ala ye e min woloma, ne min ye a ka jama ɲamɔgɔ ye, ne be bataki nin ci ele n'i deenw ma. Aw koo ka di ne ye tiɲɛ na. A ma kɛ i n'a fɔ aw koo ka di ne dama ye dɛ, mɔgɔ o mɔgɔ be tiɲɛ lɔn, aw koo ka di olu bɛɛ ye. 2Tiɲɛ kama, aw koo ka d'an ye, tiɲɛ do b'an kɔnɔ, a bena to an kɔnɔ tuma bɛɛ.

3Faa Ala n'a Dencɛ Yezu Krista ka makari an na, ka nɛɛma ni hɛrɛ kɛ anw ye tiɲɛ ni kanuya kosɔn.

Ka taama tiɲɛ ni kanuya sira kan

4Faa Ala ye cii min d'an ma, ne y'i ka deen dɔw ye, minw be taamana tiɲɛ sira kan ka kɛɲɛ n'o ye. O ye ne nisɔn diya kosɔbɛ. 5- Ayiwa Muso, sisan ne b'a ɲini e fɛ ko an ka ɲɔgɔn kanu. O te cikura ye ni ne b'o fɔra i ye. Nga kɔrɔman lo, an ye min sɔrɔ kabini a daminɛtuma na. 6N'an be Ala ka ciiw bato, an be kanuya sira taama. Aw y'o cii le mɛn kabini a daminɛtuma na, ko aw ka ɲɔgɔn kanu.

7Bari galontigɛla caaman be diɲɛ na sisan. U b'a fɔ ko Yezu Krista tun te mɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ ye. Min be ban ten, o le ye galontigɛla ni Krista jugu ye. 8Aw k'aw yɛrɛ kɔlɔsi waasa aw ka baara kana kɛ fuu ye. Nga aw ka se k'a nafa sɔrɔ.

9Mɔgɔ o mɔgɔ te Krista ka kalan bato, fɔɔ ka to ka koo wɛrɛ kɛ, Ala te o tigi fɛ. Mɔgɔ min b'a ka kalan bato, Faa Ala n'a Dencɛ b'o tigi fɛ. 10Ni mɔgɔ dɔ nana aw fɛ n'a ka kalan ni Krista ta te kelen ye, aw kana sɔn o tigi ka don aw ka soo kɔnɔ. Aw kan'a fo yɛrɛ. 11Ni mɔgɔ min y'a fo, o tigi niin be don a ka kɛwali juguw la.

Foli laban

12Kuma caaman be n fɛ k'a fɔ aw ye. Nga n t'a fɛ k'o kɛ bataki ye. Bari ne yɛrɛ b'a fɛ ka na bɔ aw fɛ k'o fɔ aw ye ni n daa ye, waasa an ka nisɔndiya kosɔbɛ.

13Ala y'i Balimamuso min woloma fana, ale deenw b'i fo.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index