Search form

Mas 2nan 1

Masaba be Akaziyasi jalaki

1Masacɛ Akabu sanin kɔ, mowabuw murutira Isirayɛli mara mɔgɔw ma. 2O y'a sɔrɔ Akaziyasi tun bɔr'a ka soo sanbon kɔnɔ ka ben Samari dugu kɔnɔ, a mandimina kosɔbɛ. O la, a ye mɔgɔw bila ko u ka taga Ekurɔnkaw ka batofɛn Baalizebubi ɲininga, janko ka se k'a lɔn n'a bena bɔ a la. 3Masaba ka mɛlɛkɛ y'a fɔ Tisibika Eli ye ko: «Wili ka taga Samari masacɛ ka cidenw kunbɛn k'a fɔ u ye ko: ‹Ala te Isirayɛli mara la wa, fɔɔ aw be taga Ekurɔnkaw ka batofɛn Baalizebubi ɲininga?› 4O la, Masaba y'a fɔ ko a lara dilan min kan, ko a tena jigi ka bɔ a kan, ko a bena sa, siga t'a la.» O kɔ, Eli y'a ka sira minɛ ka taga.

5Ciden nunu kɔsegira ka taga masacɛ fɛ. A y'u ɲininga ko mun na u kɔsegira. 6Olu y'a jaabi ko: «Mɔgɔ dɔ y'an kunbɛn k'a fɔ an ye ko an ka kɔsegi ka taga an cibaga masacɛ fɛ k'a fɔ a ye ko Masaba y'a fɔ ko Ala te Isirayɛli mara la wa, fɔɔ i be mɔgɔw bila ka taga Ekurɔnkaw ka batofɛn Baalizebubi ɲininga? K'o la, i lanin be dilan min kan, ko i tena jigi ka bɔ a kan, ko i bena sa, siga t'a la.» 7Masacɛ y'u ɲininga ko: «Cɛɛ min y'aw kunbɛn, ka kuma nin fɔ aw ye, a be cogo di?» 8- U y'a jaabi ko begɛnsi fani le tun b'a kaan na, ani a ka cɛsirilan tun ye golo ye. O yɔrɔnin bɛɛ masacɛ y'a fɔ ko Tisibika Eli lo.

Akaziyasi b'a fɛ ka Eli minɛ

9Akaziyasi ye kɛlɛden mɔgɔ bi duuru n'u kuntigi ci Eli fɛ. O kuntigi nin tagara Eli fɛ, o y'a sɔrɔ Eli tun siginin be kulu kunna sanfɛ sanfɛ. A y'a fɔ Eli ye ko: «Ala ka mɔgɔ! Masacɛ ko i ka jigi!» 10- Eli y'a jaabi ko n'ale ye Ala ka mɔgɔ ye, ko tasuma ka bɔ sankolo la ka jigi k'ale n'a ka mɔgɔ bi duuru nunu jɛni. Tasuma jigira ka bɔ sankolo la ka kuntigi nin n'a ka mɔgɔ bi duuru nunu jɛni o yɔrɔnin bɛɛ.

11Akaziyasi ye kɛlɛden mɔgɔ bi duuru n'u kuntigi dɔ wɛrɛ ci tugu. O kuntigi nin ye kuma ta k'a fɔ Eli ye ko: «Ala ka mɔgɔ! Masacɛ ko i ka teliya ka jigi!» 12Eli y'a jaabi ko ni ale ye Ala ka mɔgɔ ye, ko tasuma ka bɔ sankolo la ka jigi k'ale n'a ka mɔgɔ bi duuru nunu jɛni. Tasuma bɔra Ala fɛ sankolo la ka na ale n'a ka mɔgɔ bi duuru jɛni o yɔrɔnin bɛɛ.

13O kɔ, masacɛ ye kɛlɛden mɔgɔ bi duuru n'u kuntigi wɛrɛ ci a siɲɛ sabanan na. O kuntigi sabanan nin tagara se dɔrɔn, a y'a kunbiri gwan Eli ɲakɔrɔ k'a daali ko: «Ala ka mɔgɔ, sabali, n b'i daali, ne n'i ka baaraden mɔgɔ bi duuru nunu nii kisi! 14A filɛ, mɔgɔ bi duuru duuru kuntigi mɔgɔ fila, n'u ka mɔgɔ bi duuru duuru minw kɔnna ka na, tasuma bɔra sankolo la ka jigi k'olu jɛni. Sisan, ne kisi!» 15Masaba ka mɛlɛkɛ y'a fɔ Eli ye ko a ka jigi ka taga n'ale ye. Ko a kana siran a ɲa. O la, Eli wilila ka taga n'a ye masacɛ fɛ. 16Eli y'a fɔ masacɛ ye ko: «Masaba y'a fɔ ko: ‹I ye mɔgɔ bila k'u ka taga Ekurɔnkaw ka batofɛn Baalizebubi ɲininga minkɛ, i n'a fɔ Ala te Isirayɛli mara la, u be se ka min ɲininga, k'o la, i lanin be dilan min kan, i tena jigi ka bɔ a kan, i bena sa, siga t'a la.› »

17Eli ye kuma min fɔ Masaba barika la, Akaziyasi sara ka kɛɲɛ n'o ye. Zoramu sigir'a nɔɔ na. Zuda mara masacɛ Zoramu, Zozafati dencɛ ka masaya saan filanan na, bari dencɛ tun te Akaziyasi fɛ.

18Akaziyasi ka kɛwali tɔw, ani a ye baara min kɛ, o be sɔrɔ Isirayɛli mara masaw ka loon o loon kibaru sɛbɛ kɔnɔ.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index