Search form

Mas 2nan 11

Zuda mara masamuso Atali ka koo

(Lok 2nan 22.10-12)

1Tuma min na Akaziyasi bamuso y'a ye ko a dencɛ sara, a y'a latigɛ ko a be masacɛ kɔmɔgɔw bɛɛ faga. 2Nga u tun b'a fɛ ka masacɛ dencɛw faga tuma min na, masacɛ Zoramu denmuso Yoseba, min tun ye Akaziyasi balimamuso ye, ale ye Akaziyasi dencɛ Zowasi ta ka ta'a dogo Masaba ka soo kɔnɔ layɔrɔ la, ale n'a lamɔbaga. A kɛra ten, Atali m'a ye k'a faga. 3A dogonin tora Masaba ka soo kɔnɔ, ale n'a lamɔbaga, fɔɔ saan wɔɔrɔ. O waati nin na, Atali le tun be masaya la jamana kunna.

Zowasi be kɛ masacɛ ye

(Lok 2nan 23.1-21)

4Kariwd ni kɛlɛden minw be masacɛ ka daa kɔlɔsi, sarakalasebaga Yoyada ye cii bila k'u ka taga olu kuntigiw wele ka na ale fɛ Masaba ka soo kɔnɔ a saan wolonwulanan na. A bɛnna n'u ye k'a kɛ u kalila Masaba ka soo kɔnɔ. O kɔ, a ye masacɛ deen yira u la, 5k'a fɔ u ye ko: «Aw ka kan ka koo min kɛ, o filɛ. Aw minw be baara kɛ lafiɲɛlon na, aw tilan sabanan ka lɔ ka masaso kɔlɔsi. 6Tilan kelen fana ka lɔ Suru donda la, ani kelen fana ka lɔ daa la min be kɔlɔsilikɛbaga tɔw kɔfɛ, janko ka soo nin kɔnɔ donko kɔlɔsi. 7Jɛnkulu fila minw be jigi baara la lafiɲɛlon na, olu ka lɔ ka Masaba ka soo kɔlɔsi masacɛ gɛrɛfɛ. 8Aw bena lɔ ka masacɛ lamini, aw kelen kelen bɛɛ ka kɛlɛkɛminan ka sɔrɔ a bolo. Mɔgɔ o mɔgɔ mana gwɛrɛ aw la, aw k'o tigi faga. Aw bena to masacɛ gɛrɛfɛ a taayɔrɔw bɛɛ la.»

9Sarakalasebaga Yoyada ye min fɔ kɔlɔsilikɛbagaw kuntigiw ye, olu y'o bɛɛ kɛ. U kelen kelen bɛɛ y'u ka mɔgɔw minɛ, minw tun be baara daminɛ lafiɲɛlon na, ani minw tun be jigira. U tagara sarakalasebaga Yoyada fɛ. 10Tamanw ni nigɛkunbɛnnan minw tun ye masacɛ Dawuda ta ye, n'u tun be Masaba ka soo kɔnɔ, sarakalasebaga ye olu ta k'o di kuntigi nunu ma. 11Kɔlɔsibaga nunu lɔra n'u ka kɛlɛkɛminanw ye u bolo ka masacɛ lamini, k'a ta soo nin kinibolo fɛ fɔɔ ka na a numanbolo fɛ, soo nin sarakabɔyɔrɔ gɛrɛfɛ. 12Yoyada ye masacɛ dencɛ minɛ ka na n'a ye, ka masafugulan biri a kuun na, ani ka sariyasɛbɛ don a bolo, ka tulu kɛ a kuun na k'a kɛ masacɛ ye. O kɔ, jama ye tɛgɛrɛ fɔ. U y'a fɔ ko: «Masacɛ ka sii sɔrɔ!»

13Atali ye kɔlɔsilikɛbagaw ni jama mankan mɛn. A tagara u fɛ Masaba ka soo kɔnɔ 14- ka filɛli kɛ. A ye masacɛ lɔnin ye tutunan gɛrɛfɛ soda la, ka kɛɲɛ ni landa ye. Kɛlɛkuntigiw ni burufiyɛbagaw lɔnin tun be masacɛ gɛrɛfɛ. Jamana kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ tun be nisɔndiyara, n'u be buruw fiyɛra. Atali y'a ka faniw faran ka kule ko: «Janfa lo, janfa lo!» 15Sarakalasebaga Yoyada ye sira di kɛlɛdenw kuntigiw ma ko u k'a minɛ ka taga n'a ye u cɛma, ko mɔgɔ o mɔgɔ mana tugu a kɔ, k'u k'o faga ni murujan ye. Bari a tun y'a fɔ ko u man kan k'a faga Masaba ka soo kɔnɔ. 16U y'a minɛ ka taga n'a ye masaso faan fɛ. A sera Soow ka donda la tuma min na, u y'a faga o yɔrɔ la.

17Yoyada y'a kɛ masacɛ ni jama bɛnna ni Masaba ye ko u bena kɛ a ta ye. O kɔ fana, a y'a kɛ masacɛ ni jama ye layidu ta ɲɔgɔn ye. 18O kɔ, jamana kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ tagara don Baali soo kɔnɔ k'a cɛn, k'a sɔnnikɛyɔrɔw n'a jaaw ci k'u mugumugu, ka Baali sɔnbagaw kuntigi Matan faga sɔnnikɛyɔrɔw gɛrɛfɛ. O kɔ, sarakalasebaga Yoyada ye kɔlɔsilikɛlaw bila Masaba ka soo kosɔn. 19O kɔ, a ye kɛlɛden kuntigiw minɛ, ani kariwe ni masaso kɔlɔsibagaw, ani jamana kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ. U tagara Masaba ka soo kɔnɔ ka masacɛ minɛ ka tɛmɛ ni masaso kɔlɔsibagaw ka donda ye ka taga don masaso kɔnɔ. Zowasi sigira masasigilan kan. 20Jamana kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ nisɔn diyara. Dugu ɲamalɔra ten fana. Bari u tun ye Atali faga ni murujan ye masaso kɔnɔ.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index