Search form

Mas 2nan 12

Zuda mara masacɛ Zowasi ka koo

(Lok 2nan 24.1-3)

1Zowasi saan wolonwulanan na, a kɛra masacɛ ye. 2O kɛra Zewu ka masaya saan wolonwulanan ye. A ye saan bi naani kɛ masaya la Zeruzalɛmu. A bamuso tɔgɔ tun ko Sibiya ka bɔ Bɛriseba. 3Zowasi ye koɲuman kɛ Masaba ɲakɔrɔ a sii bɛɛ la, bari sarakalasebaga Yoyada tun y'a ladi ka ɲa. 4O n'a ta bɛɛ, sɔnnikɛyɔrɔw tun ma tunu. Jama tun be to ka sɔnni kɛ ani ka wusulan jɛni o yɔrɔ nunu na halibi.

Zowasi be Alabatosoba lalaga

(Lok 2nan 24.4-14)

5- Zowasi y'a fɔ sarakalasebagaw ye ko: «Wari min bɛɛ dira Masaba ma n'u nana n'a ye a ka soo kɔnɔ, bolomafara, u be min di, ani mɔgɔw be minw di ni diyanako ye Masaba ka soo kɔnɔ, 6aw ka to k'u minɛ aw yɛrɛ ma, aw lɔnbagaw fɛ. Nga aw ka banba ka Masaba ka soo yɔrɔcɛnninw lalaga n'a ye.»

7Nga fɔɔ ka taga se masacɛ Zowasi ka masaya saan mugan ni sabanan ma, sarakalasebagaw tun ma Masaba ka soo yɔrɔcɛnninw lalaga. 8O la, masacɛ Zowasi ye sarakalasebaga Yoyada wele, ani sarakalasebaga tɔw, k'a fɔ u ye ko: «Mun na aw te soo nin yɔrɔcɛnninw lalaga? Kabini sisan aw tena to ka wari minɛ aw lɔnbagaw fɛ tugu. Bari, aw ka kan k'a di u ka Masaba ka soo lalaga n'a ye.» 9Sarakalasebagaw sɔnna k'u tena wari minɛ jama fɛ tugu, ani ko Masaba ka soo yɔrɔcɛnninw lalagako te u bolo tugu. 10O la, sarakalasebaga Yoyada ye kɛsu dɔ ta ka woo sɔgɔ a datugulan na, ka ta'a bila sarakabɔyɔrɔ gɛrɛfɛ, mɔgɔ dontɔ Masaba ka soo kɔnɔ, kinibolo faan na. Sarakalasebaga minw tun be soo daa kɔlɔsila, mɔgɔw tun be to ka na ni wari min ye Masaba ka soo kɔnɔ, u tun be to k'o don kɛsu nin kɔnɔ. 11N'u y'a ye ko wari buguyara kɛsu kɔnɔ tuma min na, masacɛ ka sɛbɛnnikɛla ni sarakalasebagaw kuntigi be taga ta ka ta'a jati. 12O kɔ, olu b'a di baarakuntigiw ma, Masaba ka soo lalagako tun be minw bolo. Mɔgɔ minw tun be Masaba ka soo baara la, baarakuntigi nunu tun be to k'o wari nin kɛ k'olu sara: yirilɛsɛbagaw, 13ni solɔbagaw, ani kabakurulɛsɛbagaw, ani ka lɔgɔw ni kabakuru lɛsɛninw san k'u kɛ ka Masaba ka soo lalaga. Masaba ka soo lalagako musakaw bɛɛ tun be kɛ n'o wari ye. 14Nga u m'a si kɛ ka daga warigwɛlamanw ni fitinɛ juru tigɛminanw, walima jifilenw, walima buru fiyɛtaw dilan. U ma minan sanulaman, walima warigwɛlaman si dilan n'a ye, k'o kɛ Masaba ka soo kɔnɔ ta ye. 15U tun be to k'a di baarakuntigiw ma minw tun be Masaba ka soo lalagako musakaw ɲanabɔ. 16- U tun be to ka wari nin di mɔgɔ minw ma, ko u ka baarakɛlaw sara n'a ye, u tun te olu ɲininga a kɛcogo la, bari olu tun b'o baara nin kɛ ni tilenninya ye. 17- Ni mɔgɔ dɔ ye wari bɔ fili yafa saraka ye, walima hakɛ yafa saraka, o wari tun te fara o kan Masaba ka soo kɔnɔ, o tun ye sarakalasebagaw ta ye.

Zowasi ka masaya labanko

(Lok 2nan 24.23-27)

18O waati la, Siri masacɛ Azayɛli wilila ka na Gati kɛlɛ kama, a sera a kɔrɔ. O kɔ, a tun b'a fɛ ka taga Zeruzalɛmu kɛlɛ. 19Zuda masacɛ Zowasi faaw Zozafati ni Zoramu ani Akaziyasi tun ye fɛɛn minw di Ala ma, ani ale Zowasi yɛrɛ tun ye minw di fana, a ye olu bɛɛ di Siri masacɛ Azayɛli ma, ni sanu min bɛɛ tun be Masaba ka soo nafolo marayɔrɔ la, ani masacɛ ka soo ta la. Ale ye Zeruzalɛmu kɛlɛko dabila.

20Zowasi ka kɛwali tɔw, n'a ka baara bɛɛ, o be sɔrɔ Zuda mara masaw ka loon o loon kibaru sɛbɛ kɔnɔ. 21O kɔ, a ka kɛlɛdenw kuntigiw wilil'a kama ka janfa siri a la k'a faga Bɛtimilo, Sila sira kan. 22A ka kɛlɛden kuntigiw Simeyati dencɛ Yozabadi ni Somɛri dencɛ Yewozabadi le y'a faga. U y'a suu don a faaw ka kaburu kɔnɔ Dawuda ka ciin na. O kɔ, a dencɛ Amaziyasi sigir'a nɔɔ na masaya la.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index