Search form

Mas 2nan 13

Isirayɛli mara masacɛ Yowakazi

1Zuda mara masacɛ Zowasi, Akaziyasi dencɛ ka masaya saan mugan ni sabanan na, Zewu dencɛ Yowakazi sigira masaya la Isirayɛli mara kunna Samari. A ye saan tan ni wolonwula kɛ masaya la. 2A ye kojugu kɛ Masaba ɲakɔrɔ. Nebati dencɛ Zerobowamu tun y'a kɛ Isirayɛli mara mɔgɔw ye kojugu min kɛ, a fana y'o sira kelen ta ka Zerobowamu ka baara ɲɔgɔn kɛ. A m'a dabila. 3O la, Masaba dimina Isirayɛli mara mɔgɔw kɔrɔ. A y'u don Siri masacɛ Azayɛli bolo, n'a dencɛ Bɛnadadi bolo fana waatijan kɔnɔ. 4Yowakazi ye Masaba daali. Masaba y'a ka daalili minɛ, bari Masaba tun ye Isirayɛli mara mɔgɔw tɔɔrɔcogo ye Siri masacɛ bolo. 5O la, a ye kisibaga dɔ ci u ma. Isirayɛli mara mɔgɔw kisira ka bɔ Sirikaw bolo, ani ka taga sigi u yɛrɛ ka soow kɔnɔ i n'a fɔ a tun be cogo min na ka kɔrɔ. 6O bɛɛ n'a ta, Zerobowamu n'a ka somɔgɔw tun y'a kɛ Isirayɛli mara mɔgɔw ye kojugu min kɛ, u m'o dabila. U tora k'o ɲɔgɔn kɛ. U tun ye Asera jaa min tutu Samari, ale tun be yen fana. 7Sotigi bi duuru ni kɛlɛkɛwotoro tan ani kɛlɛden sennatigiw waa tan (10 000) dɔrɔn le tun tora Yowakazi bolo, bari Siri masacɛ tun ye dɔ nunu halaki k'u kɛ i n'a fɔ bɔgɔ, seenw kɔrɔ.

8Yowakazi ka kɛwali tɔw, a ka baara bɛɛ, n'a ka cɛfariyakow, o be sɔrɔ Isirayɛli mara masaw ka loon o loon kibaru sɛbɛ kɔnɔ. 9O kɔ, a sara, u y'a suu don Samari. A dencɛ Zowasi sigir'a nɔɔ na masaya la.

Isirayɛli mara masacɛ Zowasi ka koo

10Zuda mara masacɛ Zowasi ka masaya saan bi saba ni wolonwulanan na, Yowakazi dencɛ Zowasi sigira masaya la Isirayɛli mara kunna Samari. A ye saan tan ni wɔɔrɔ kɛ masaya la. 11A ye kojugu kɛ Masaba ɲakɔrɔ. Nebati dencɛ Zerobowamu tun y'a kɛ Isirayɛli mara mɔgɔw ye kojugu minw kɛ, a m'o dabila, a tora k'o ɲɔgɔn kɛ.

12Zowasi ka kɛwali tɔw, a ka baara bɛɛ, n'a ka cɛfariyakow, n'a ye kɛlɛ min kɛ ni Zuda mara masacɛ Amaziyasi ye, o be sɔrɔ Isirayɛli mara masaw ka loon o loon kibaru sɛbɛ kɔnɔ. 13Zowasi sara. U y'a suu don Isirayɛli mara masacɛw ka kaburu kɔnɔ Samari. Zerobowamu sigir'a nɔɔ na masaya la.

Kira Elize ka saya

14- Elize tun lanin be a ka sayabana na tuma min na, Isirayɛli mara masacɛ Zowasi tagar'a fɛ. A sigir'a kunna ka kasi n'a be to k'a fɔ ko: «Ne faa! Ne faa! Ele ni Isirayɛlidenw ka kɛlɛkɛwotorow n'u ka sotigiw bɛɛ ka kan.»

15Elize y'a fɔ a ye ko a ka kala ta. A y'a ta. 16O kɔ, a y'a fɔ a ye ko a ka kala nin sama. A y'a sama ka ban tuma min na, Elize y'a bolo la a bolo kan k'a fɔ ko: 17«Kɔrɔn fɛ fenɛtiri dayɛlɛ.» A y'a dayɛlɛ. Elize ko: «A bon.» A y'a bon. Elize ko: «Nin ye aw kisibiɲɛ ye Masaba fɛ. I bena se Sirikaw kɔrɔ, i bena u kɛlɛ Afɛki fɔɔ k'u ban.»

18O kɔ tugu, Elize y'a fɔ a ye ko a ka biɲɛw ta, a y'u ta. Elize y'a fɔ a ye ko a ka dugukolo gosi n'o ye. A y'a gosi siɲɛ saba ka lɔ. 19Elize dimin'a kɔrɔ k'a fɔ a ye ko: «I tun ka kan k'a gosi siɲɛ duuru, walima wɔɔrɔ, o la, e tun bena se Sirikaw kɔrɔ k'u ban pewu. Sisan i bena se u kɔrɔ siɲɛ saba dɔrɔn.»

20O kɔ, Elize sara, u y'a suu don.

Saan o saan, mowabu dɔw tun be to ka na ben jamana mɔgɔw kan. 21Waati dɔ, ka Isirayɛli mara mɔgɔw to n'u be mɔgɔ dɔ suu donna, mowabu nunu dɔw sera, u ye suu nin fili ka don Elize kaburu kɔnɔ. Suu nin tagara maga Elize kolow la dɔrɔn, a kununna, a wilila ka lɔ.

Zowasi be se Sirikaw kɔrɔ

22Siri masacɛ Azayɛli tun ye Isirayɛli mara mɔgɔw tɔɔrɔ Yowakazi ka tile bɛɛ la. 23Nga Masaba makarila u la, ka yafa u ma a ka layidu kosɔn a tun ye min ta Ibrayima ni Isiyaka ani Yakuba ye. A tun t'a fɛ k'u halaki, a ma u bila fɔɔ ka na se o waati ma. 24Siri masacɛ Azayɛli sara, a dencɛ Bɛnadadi sigir'a nɔɔ na masaya la. 25Bɛnadadi facɛ Azayɛli tun ye dugu minw minɛ Zowasi facɛ Yowakazi fɛ, Zowasi wilila ka olu minɛ Bɛnadadi fɛ kɛlɛwaati la. A y'a kɛlɛ ka se a kɔrɔ siɲɛ saba ka Isirayɛli mara duguw minɛ.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index