Search form

Mas 2nan 14

Zuda mara masacɛ Amaziyasi ka koo

(Lok 2nan 25.1-4, 11-12, 17-28; 26.1-2)

1Isirayɛli mara masacɛ Zowasi, Yowakazi dencɛ ka masaya saan filanan na, Zowasi dencɛ Amaziyasi sigira masaya la Zuda mara kunna. 2Sanni a ka kɛ masacɛ ye, a sii tun sera saan mugan ni duuru. A ye saan mugan ni kɔnɔntɔn kɛ masaya la Zeruzalɛmu. A bamuso tɔgɔ tun ko Yowadɛn ka bɔ Zeruzalɛmu. 3A ye koɲuman kɛ Masaba ɲakɔrɔ. A kɔni ma se a bɛma Dawuda fɛ, nga a facɛ Zowasi ye fɛɛn min kɛ, a y'o ɲɔgɔn bɛɛ kɛ fana. 4O bɛɛ n'a ta, sɔnnikɛyɔrɔw tun ma tunu, jama tun be to ka sɔnni kɛ ani ka wusulan jɛni yen halibi.

5A sigira ka ɲa a ka masaya la tuma min na, a ka dakɔrɔsigi minw tun y'a facɛ masacɛ faga, a ye olu faga. 6- Nga a ma u dencɛw faga, ka kɛɲɛ ni Musa ka sariyasɛbɛ kɔnɔnakuma ye. Masaba tun y'a fɔ yɔrɔ min na ko: «Faaw tena faga u deenw nɔɔ na, deenw fana tena faga u faaw nɔɔ na, mɔgɔ kelen kelen bɛɛ bena faga a yɛrɛ ka kojuguw kosɔn.»

7Ale lo ye edɔmuw ka kɛlɛden waa tan (10 000) kɛlɛ ka se u kɔrɔ, kɔgɔ be kɔkɛnɛ min na. K'u to kɛlɛ la, a ye Sɛla dugu minɛ, k'a tɔgɔ la ko «Yokiteyɛli.» O tɔgɔ le tor'a kan fɔɔ ka na se bii ma.

8O kɔ, a ye cidenw bila ka ta'a fɔ Zewu deen Yowakazi dencɛ Zowasi, Isirayɛli mara masacɛ ye ko a ka na u be ɲɔgɔn kɛlɛ. 9Isirayɛli mara masacɛ Zowasi ye cira bila k'a fɔ a ye ko: «Liban kulu kan ŋɔniyiri ye cira bila k'a fɔ Liban sɛdiriyiri ye ko a k'a denmuso di ale dencɛ ma furu la. Nga Liban kongosogo dɔ tagara ŋɔniyiri nin dɔndɔn. 10Ɔnhɔn, i kɔni sera edɔmuw kɔrɔ, o la, i fara i yɛrɛ la. I yɛrɛ boɲa n'o ye, nga to i ka yɔrɔ la! Mun na e b'i yɛrɛ don kɛlɛjugu la? I bena ben e ni Zuda mara fana!» 11Nga a ma sɔn ka mɛnni kɛ. O la, Isirayɛli mara masacɛ Zowasi wilila ka na. U ye ɲɔgɔn sɔrɔ Bɛtisɛmɛsi, Zuda mara la. 12Isirayɛli mara kɛlɛdenw sera Zuda mara taw kɔrɔ, u kelen kelen bɛɛ bolila ka taga u ka soow kɔnɔ. 13Isirayɛli mara masacɛ Zowasi ye Zuda mara masacɛ Amaziyasi, Akaziyasi deen Zowasi dencɛ minɛ Bɛtisɛmɛsi. O kɔ, a tɛmɛna ka taga Zeruzalɛmu, ka dugu laminikogo ci k'a ta Efarayimu donda ma fɔɔ ka ta'a bila Nɔnkɔn donda la. O jaɲa be ɲini ka se mɛtɛrɛ kɛmɛ fila ma. 14Sanu ni warigwɛ, ani minan minw tun be Masaba ka soo kɔnɔ, ani minw tun be masacɛ ka soo nafolo marayɔrɔ la, a y'o bɛɛ ta, ka mɔgɔ dɔw minɛ fana ka sɔrɔ ka kɔsegi Samari.

15Zowasi ka kɛwali tɔw, n'a ka cɛfariyakow, n'a ye kɛlɛ min kɛ ni Zuda mara masacɛ Amaziyasi ye, olu be sɔrɔ Isirayɛli mara masaw ka loon o loon kibaru sɛbɛ kɔnɔ. 16Zowasi sara, u y'a suu don Samari, Isirayɛli mara masacɛw ka kaburu yɔrɔ la. O kɔ, a dencɛ Zerobowamu sigir'a nɔɔ na masaya la.

17Isirayɛli mara masacɛ Zowasi sanin kɔ, Zuda mara masacɛ Amaziyasi ye saan tan ni duuru kɛ sii la tugu. 18Amaziyasi ka kɛwali tɔw be sɔrɔ Zuda mara masaw ka loon o loon kibaru sɛbɛ kɔnɔ. 19U ye janfa siri a la Zeruzalɛmu, a bolila ka taga Lakisi. U ye mɔgɔw bila a kɔ, u tagar'a faga yen. 20U y'a ta soo kan ka na n'a ye Zeruzalɛmu k'a suu don a faaw ka suu donyɔrɔ la, Dawuda ka ciin na. 21Zuda mara mɔgɔw bɛɛ ye Azariya minɛ k'a sigi masaya la a facɛ Amaziyasi nɔɔ na. O y'a sɔrɔ a sii tun ye saan tan ni wɔɔrɔ ye. 22Ale lo ye Ɛlati dugu lalaga k'a lɔ, ani k'a kɛ Zuda mara ta ye tugu, masacɛ Amaziyasi sanin kɔ.

Masacɛ Zerobowamu filanan ka koo

23Zowasi dencɛ Amaziyasi, Zuda mara masacɛ, ka masaya saan tan ni duurunan na, Zowasi dencɛ Zerobowamu sigira masaya la Isirayɛli mara kunna Samari. A ye saan bi naani ni kelen kɛ masaya la. 24A ye kojugu kɛ Masaba ɲakɔrɔ. Nebali dencɛ Zerobowamu tun y'a kɛ Isirayɛlidenw ye kojugu min kɛ, a y'o ɲɔgɔn kɛ.

25- Ale lo ye Isirayɛli mara minɛ ka taga bɔ a dankɔrɔ la tugu, k'a ta Lebowamati fɔɔ ka taga se Kɔgɔji Fariman ma, ka kɛɲɛ ni Masaba, Isirayɛli ka Ala ka kuma ye, a ka baarakɛla kira Zonasi ka bɔ Gatefɛri ye min fɔ, Amitayi dencɛ. 26Isirayɛli mara mɔgɔw tun sigɛnna kosɔbɛ cogo min na, Masaba tun y'o ye. Dɛmɛbaga foyi tun te Isirayɛli la, jɔɔn, walima hɔrɔn. 27Masaba tun m'a latigɛ ko a bena Isirayɛli mara tɔgɔ tunu dugukolo kan. O la, a y'u kisi Zowasi dencɛ Zerobowamu barika la.

28Zerobowamu ka kɛwali tɔw, a ka baara bɛɛ, n'a ka cɛfariyakɛlɛw, ani a kɛra cogo min na ka se ka Damasi ni Amati duguw kɔsegi Isirayɛli mara la, o be sɔrɔ Isirayɛli mara masaw ka loon o loon kibaru sɛbɛ kɔnɔ. 29Zerobowamu sara, u y'a suu don Isirayɛli mara masacɛw ka kaburu kɔnɔ. O kɔ, a dencɛ Zakari sigir'a nɔɔ na masaya la.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index