Search form

Mas 2nan 15

Masacɛ Azariya ka koo

(Lok 2nan 26.3-4, 21-23)

1Isirayɛli mara masacɛ Zerobowamu ka masaya saan mugan ni wolonwulanan na, Amaziyasi dencɛ Azariya sigira masaya la Zuda mara kunna. 2A sigiwaati la masaya la, o y'a sɔrɔ a sii tun ye saan tan ni wɔɔrɔ ye. A ye saan bi duuru ni fila kɛ masaya la Zeruzalɛmu. A bamuso tɔgɔ tun ko Yekoliyawu ka bɔ Zeruzalɛmu. 3A ye koɲuman kɛ Masaba ɲakɔrɔ cogo bɛɛ la i n'a fɔ a facɛ Amaziyasi tigitigi. 4Nga sɔnnikɛyɔrɔw tun ma tunu. Jama tun be to ka sɔnni kɛ ani ka wusulan jɛni yen halibi. 5Masaba y'a kɛ farisogobana ye masacɛ minɛ fɔɔ ka taga se a salon ma. A tora soo dɔ kɔnɔ a kelen. A dencɛ Yotamu min tun ye masacɛ ka soo kuntigi ye, ale lo tun be jamana kɔnɔ mɔgɔw kunna.

6Azariya ka kɛwali tɔw, n'a ka baara bɛɛ, o be sɔrɔ Zuda mara masaw ka loon o loon kibaru sɛbɛ kɔnɔ. 7- Azariya sara, u y'a suu don a faaw kɔrɔ Dawuda ka ciin na. O kɔ, a dencɛ Yotamu sigir'a nɔɔ na masaya la.

Isirayɛli mara masacɛ Zakari ka koo

8Zuda mara masacɛ Azariya ka masaya saan bi saba ni seeginan na, Zerobowamu dencɛ Zakari sigira masaya la Isirayɛli mara kunna Samari. A ye kalo wɔɔrɔ kɛ masaya la. 9A ye kojugu kɛ Masaba ɲakɔrɔ i n'a fɔ a faaw. Nebati dencɛ Zerobowamu tun y'a kɛ Isirayɛli mara mɔgɔw ye kojugu minw kɛ, a m'o dabila. 10Yabɛsi dencɛ Salumu ye janfa siri a la k'a faga Ibileyamu, ka sigi masaya la a nɔɔ na.

11Zakari ka kɛwali tɔw be sɔrɔ Isirayɛli mara masaw ka loon o loon kibaru sɛbɛ kɔnɔ. 12- O tun bɛnna Masaba ka fɔta ma, a tun ye min fɔ Zewu ye. A tun ko: «I kɔmɔgɔw bena to masaya la Isirayɛli mara kunna fɔɔ ka se i tulomasamaw ma.»

Isirayɛli mara masacɛ Salumu ka koo

13Yabɛsi dencɛ Salumu sigira masaya la, Zuda mara masacɛ Oziyasi ka masaya saan bi saba ni kɔnɔntɔnnan na. A ye kalo kelen le kɛ masaya la Samari. 14Gadi dencɛ Menayɛmu bɔra Tirisa ka na Samari. A ye Yabɛsi dencɛ Salumu bugɔ k'a faga, ka sigi a nɔɔ na masaya la.

15Salumu ka kɛwali tɔw, n'a tun ye janfa min siri, o be sɔrɔ Isirayɛli mara masaw ka loon o loon kibaru sɛbɛ kɔnɔ. 16Menayɛmu ye Tifisa dugu n'a kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ kɛlɛ k'u halaki, ani k'a mara halaki fɔɔ ka taga se Tirisa. A ye dugu nin kɛlɛ k'a halaki bari olu tun banna ka dugu dondaw yɛlɛ a ye, a ye muso kɔnɔmanw bɛɛ kɔnɔ faran fana.

Isirayɛli mara masacɛ Menayɛmu ka koo

17Zuda mara masacɛ Azariya ka masaya saan bi saba ni kɔnɔntɔnnan na, Gadi dencɛ Menayɛmu kɛra Isirayɛli mara masacɛ ye. A ye saan tan kɛ masaya la Samari. 18A ye kojugu kɛ Masaba ɲakɔrɔ a sii bɛɛ la. Nebati dencɛ Zerobowamu sababu la, Isirayɛli mara mɔgɔw ye kojugu minw kɛ, a m'o dabila.

19Asiri masacɛ Puli nana don jamana nin kɔnɔ. Menayɛmu ye warigwɛ tɔni bi saba d'a ma, janko a k'ale dɛmɛ, masaya ka sabati a bolo. 20Menayɛmu tun y'o lɛnpo wari minɛ Isirayɛli mara nafolotigiw fɛ, a tun ye warigwɛ kuru bi duuru le minɛ u kelen kelen bɛɛ fɛ k'o di Asiri masacɛ ma. O kɔ, ale tɛmɛna, a ma to jamana nin kɔnɔ tugu.

21Menayɛmu ka kɛwali tɔw, n'a ka baara bɛɛ, o be sɔrɔ Isirayɛli mara masaw ka loon o loon kibaru sɛbɛ kɔnɔ. 22A sara. A dencɛ Pekaya sigir'a nɔɔ na masaya la.

Isirayɛli mara masacɛ Pekaya ka koo

23Zuda mara masacɛ Azariya ka masaya saan bi duurunan na, Menayɛmu dencɛ Pekaya kɛra masacɛ ye Isirayɛli mara la Samari. A ye saan fila le kɛ masaya la. 24A ye kojugu kɛ Masaba ɲakɔrɔ. Nebati dencɛ Zerobowamu ye kojugu minw kɛ ka Isirayɛli mara mɔgɔw bila a la, a m'o dabila. 25Eremaliyawu dencɛ Peka min tun y'a ka kɛlɛkuntigibabaw dɔ ye, ale ye janfa siri a la, ka Galaadika bi duuru minɛ ka ta'a faga masaso boon dɔ kɔnɔ Samari, ni Arigo ani Ariye. A ye Pekaya faga ka sigi a nɔɔ na masaya la.

26Pekaya ka kɛwali tɔw, n'a ka baara bɛɛ, o be sɔrɔ Isirayɛli mara masaw ka loon o loon kibaru sɛbɛ kɔnɔ.

Isirayɛli mara masacɛ Peka ka koo

27Zuda mara masacɛ Azariya ka masaya saan bi duuru ni filanan na, Eremaliyawu dencɛ Peka kɛra masacɛ ye Samari, ka saan mugan kɛ masaya la. 28A ye kojugu kɛ Masaba ɲakɔrɔ. Nebati dencɛ Zerobowamu sababu la, Isirayɛli mara mɔgɔw ye kojugu min kɛ, a m'o dabila.

29Isirayɛli mara masacɛ Peka ka tile la, Asiri masacɛ Tigilati Pilezɛri nana Iyɔn minɛ, ni Abɛlibɛtimaaka, ani Yanowa ni Kedɛsi, ani Asɔri, ka Galaadi ni Galile ani Nɛfutali maraw bɛɛ minɛ k'a fara u kan. A y'o yɔrɔ mɔgɔw minɛ ka taga n'u ye Asiri. 30Ela dencɛ Oze ye janfa siri ka Peka faga, ka sɔrɔ ka sigi a nɔɔ na, Oziyasi dencɛ Yotamu ka masaya saan mugannan na.

31Peka ka kɛwali tɔw, n'a ka baara bɛɛ, o be sɔrɔ Isirayɛli mara masaw ka loon o loon kibaru sɛbɛ kɔnɔ.

Zuda mara masacɛ Yotamu ka koo

(Lok 2nan 27.1-3, 7-9)

32Eremaliyawu dencɛ Peka ka masaya saan filanan na Isirayɛli mara kunna, Oziyasi dencɛ Yotamu kɛra masacɛ ye Zuda mara kunna. 33Yanni a ka sigi masaya la, a sii tun ye saan mugan ni duuru ye. A ye saan tan ni wɔɔrɔ kɛ masaya la Zeruzalɛmu. A bamuso tɔgɔ tun ko Yerusa, Sadɔki denmuso tun lo. 34A ye koɲuman kɛ Masaba ɲakɔrɔ i n'a fɔ a facɛ Oziyasi tigitigi. 35O bɛɛ n'a ta, sɔnnikɛyɔrɔw tun ma tunu. Jama tun be to ka sɔnni kɛ ani ka wusulan jɛni halibi. Yotamu le ye Masaba ka soo sanfɛla donda lɔ.

36Yotamu ka kɛwali tɔw, n'a ka baara bɛɛ, o be sɔrɔ Zuda mara masaw ka loon o loon kibaru sɛbɛ kɔnɔ. 37O waati la, Masaba tun y'a daminɛ ka Siri masacɛ Eresin ni Eremaliyawu dencɛ Peka ci Zuda mara kama. 38Yotamu sara, u y'a suu don a faaw ka suu donyɔrɔ la, a bɛma Dawuda ka ciin na. O kɔ, a dencɛ Akazi sigir'a nɔɔ na masaya la.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index