Search form

Mas 2nan 16

Zuda mara masacɛ Akazi ka koo

(Lok 2nan 28.1-27)

1Eremaliyawu dencɛ Peka ka masaya saan tan ni wolonwulanan na, Yotamu dencɛ Akazi kɛra masacɛ ye Zuda mara kunna. 2Yanni Akazi ka kɛ masacɛ ye, a sii tun ye saan mugan ye. A ye saan tan ni wɔɔrɔ kɛ masaya la Zeruzalɛmu. A ma koɲuman kɛ Masaba a ka Ala ɲakɔrɔ, i n'a fɔ a bɛma Dawuda tun y'a kɛ cogo min na. 3- A ye Isirayɛli mara masacɛw ka kɛwaliw ɲɔgɔn kɛ. A yɛrɛ y'a dencɛ jɛni ka joo sɔn ka kɛɲɛ ni siya wɛrɛw ka landajuguw ye, Masaba tun ye minw gwɛn ka bɔ Isirayɛlidenw ɲa. 4A tun be to ka sɔnni kɛ ani ka wusulan jɛni sɔnnikɛyɔrɔw la, tintinw kan, ni yiribabaw bɛɛ kɔrɔ.

5- Siri masacɛ Eresin ni Isirayɛli mara masacɛ Peka, Eremaliyawu dencɛ tagara Zeruzalɛmu kɛlɛ kama. U nana Akazi datugu, nga u ma se a kɔrɔ. 6O waati la, Siri masacɛ Eresin ye Ɛlati dugu minɛ k'a kɛ Siri jamana ta ye tugu. A ye Zuda mara mɔgɔw gwɛn ka bɔ a kɔnɔ. O kɔ, edɔmuw nana sigi yen fɔɔ ka na se bii ma. 7Akazi ye cidenw bila ka taga Asiri masacɛ Tigilati Pilezɛri fɛ, k'a fɔ a ye ko ale y'a ka baarakɛla ye, ko ale y'a deen ye. Ko a ka na ale bɔsi ka bɔ Siri masacɛ ni Isirayɛli mara masacɛ bolo. K'olu b'ale kɛlɛla. 8Warigwɛ ni sanu min tun be Masaba ka soo kɔnɔ, ani masaso nafolo marayɔrɔ la, Akazi ye olu ta k'u ci Asiri masacɛ ma boɲafɛn ye. 9Asiri masacɛ sɔnna ka wili ka na Damasi dugu kama. A ser'a kɔrɔ, k'a kɔnɔ mɔgɔw minɛ ka taga n'u ye Kiri, ka Eresin faga.

10Masacɛ Akazi tagara Damasi ko a be Asiri masacɛ Tigilati Pilezɛri kunbɛn. A sera o yɔrɔ la, k'o yɔrɔ josɔnyɔrɔ ye. A y'a taamasiɲɛ bɛɛ kɛ k'o ci sarakalasebaga Uriya ma. 11Ale y'a ɲɔgɔn lɔ ka kɛɲɛ ni masacɛ Akazi ka taamasiɲɛ bɛɛ ye, a tun ye min ci a ma k'a to Damasi. A y'a lɔ ka ban sanni masacɛ ka bɔ Damasi ka na. 12A bɔra Damasi ka na tuma min na, a ye josɔnyɔrɔ nin ye, a gwɛrɛl'a la ka yɛlɛ a kan. 13A y'a ka saraka jɛnita n'a ka suman saraka bɔ, n'o jii, k'a ka jɛnɲɔgɔnya sarakaw joli seriseri a kan. 14- O kɔ, sarakabɔyɔrɔ ziralaman min tun dira Masaba ma, a y'o ta ka bɔ yen. A bilanin tun be Masaba ka soo donda la, o yɔrɔ ni josɔnyɔrɔkura cɛ. A y'a bila josɔnyɔrɔ nin kɔfɛ, kɔgɔdugu ɲafan na. 15O kɔ, masacɛ Akazi y'a fɔ sarakalasebaga Uriya ye ko a ka to ka sɔgɔma saraka jɛnita bɔ josɔnyɔrɔba nin kan, ni wulafɛ suman saraka fana, ani masacɛ ka saraka jɛnita n'a ka suman ta, ani jamana kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ taw, n'u ka jii. Ko a ka begɛn saraka nunu bɛɛ joli seriseri a kan. Ko ale bena to k'a ka koo ɲafilɛ sarakabɔyɔrɔ ziralaman nin kan.

16Masacɛ Akazi tun ye min fɔ sarakalasebaga Uriya ye, a y'o bɛɛ kɛ. 17- Zira pɛnpɛrɛnin minw tun be wotoroninw gɛrɛn na Masaba ka soo kɔnɔ, a ye olu tigɛ k'a bɔ, ka dagababaw bɔ wotoronin nunu kan. A ye tasaba bɔ tura ziralamanw tan ni fila kan fana, k'ale bila yɔrɔ dɔ la min tun dilanna ni kabakuruw ye. 18Asiri masacɛ kosɔn, bulonda min tun ye lafiɲɛlon ta ye, a y'o bɔ Masaba ka soo kɔnɔ, ani masacɛ ka donda min tun be kɛnɛma.

19Akazi ka kɛwali tɔw, n'a ka baara bɛɛ, o be sɔrɔ Zuda mara masaw ka loon o loon kibaru sɛbɛ kɔnɔ. 20- Akazi sara, u y'a suu don a faaw ka kaburu kɔnɔ Dawuda ka ciin na. O kɔ, a dencɛ Ezekiyasi sigir'a nɔɔ na masaya la.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index