Search form

Mas 2nan 18

Zuda mara masacɛ Ezekiyasi ka koo

(Lok 2nan 29.1-2)

1Ela dencɛ Oze, Isirayɛli mara masacɛ ka masaya saan sabanan na, Akazi dencɛ Ezekiyasi kɛra masacɛ ye Zuda mara kunna. 2A tun ye saan mugan ni duuru sɔrɔ sanni a ka kɛ masacɛ ye. A ye saan mugan ni kɔnɔntɔn kɛ masaya la Zeruzalɛmu. A bamuso tɔgɔ tun ko Abi, Zakari denmuso tun lo. 3A ye koɲuman kɛ Masaba ɲakɔrɔ i n'a fɔ a bɛma Dawuda tigitigi. 4- A y'a kɛ sɔnnikɛyɔrɔw tununa. A ye jokabakuruw ci, ka Asera jaaw tigɛ k'u ben. Musa tun ye saa ziralaman min dilan, a y'o cɛn, bari Isirayɛlidenw tun be to ka wusulan jɛni a kɔrɔ fɔɔ ka se o waati ma. U tun y'a tɔgɔ la ko Newusitan.

5A y'a jigi la Masaba, Isirayɛli ka Ala kan. Zuda mara masacɛ minw tugur'a kɔ, ani minw tun tɛmɛn'a ɲa, a ɲɔgɔn ma sɔrɔ olu si cɛma. 6A tora k'a jigi la Masaba kan, a ma Masaba bila. Masaba tun ye sariya minw di Musa ma, a y'o bato. 7Masaba fana tor'a fɛ. A ye see sɔrɔ a ka koo bɛɛ la. A murutira Asiri masacɛ ma, a ma kolo a ye tugu. 8A sera filisiw kɔrɔ fɔɔ ka taga se Gaza n'a ka mara ma, k'a ta kɔlɔsilikɛlaw ka sangasow ma fɔɔ ka taga se dugu barikamanw ma.

Samari minɛko be fɔ tugu

9Masacɛ Ezekiyasi ka masaya saan naaninan na, min kɛra Ela dencɛ Oze ka masaya saan wolonwulanan ye Isirayɛli mara kunna, Asiri masacɛ Salimanazari wilila ka na Samari dugu kama k'a datugu. 10Asirikaw sera k'a minɛ saan saba tɛmɛnin kɔ. O kɛra Ezekiyasi ka masaya saan wɔɔrɔnan na, o fana bɛnna Isirayɛli mara masacɛ Oze ka masaya saan kɔnɔntɔnnan ma. 11Asiri masacɛ ye Isirayɛli mara mɔgɔw minɛ ka taga n'u ye Asiri jamana na, ka taga u sigi Hala, ani Gozan, Abɔri baa daa la, ani mɛdiw ka duguw kɔnɔ. 12Bari u tun ma Masaba u ka Ala ka fɔta bato, u tun y'u ka bɛɛn cɛn. Masaba ka baarakɛla Musa tun ye fɛɛn min bɛɛ fɔ, u tun ma sɔn o ma. U ma o bato.

Senakeribu be na Zuda mara kɛlɛ

(Eza 36.1; Lok 2nan 32.1)

13Masacɛ Ezekiyasi ka masaya saan tan ni naaninan na, Asiri masacɛ Senakeribu tagara Zuda mara dugu barikamanw bɛɛ kɛlɛ k'u minɛ. 14Zuda mara masacɛ Ezekiyasi ye cira bila ka ta'a fɔ Asiri masacɛ ye Lakisi dugu kɔnɔ ko ale filila. Ko a ka bɔ ale ka jamana kɔnɔ, ko a mana fɛɛn min ɲini ale fɛ, ko a bena o di. Asiri masacɛ y'a fɔ ko a ka to ka warigwɛ kilo waa kɔnɔntɔn, ni sanu kilo kɛmɛ kɔnɔntɔn di ale ma. 15O la, warigwɛ min tun be Masaba ka soo kɔnɔ ani masacɛ ka soo nafolo marayɔrɔ la, Ezekiyasi y'o bɛɛ ta k'o di. 16O tuma na, sanu min tun be Masaba ka soo daa la koonw ni soo daa la lɔgɔw kan, Ezekiyasi y'o walaka k'o di Asiri masacɛ ma. Ale yɛrɛ le tun ye o sanu nin kɛ koon nunu ni lɔgɔ nunu kan.

Senakeribu ka kɛlɛmasa ka kuma

(Eza 36.2-22; Lok 2nan 32.9-16)

17Ka Asiri masacɛ to Lakisi, a ye kɛlɛdenw ɲamɔgɔ n'u ɲamɔgɔba, n'a ka kɛlɛmasa ci ka taga Zeruzalɛmu, ni kɛlɛden caaman ye. U nana se Zeruzalɛmu. Jisira min be taga don Sanfɛdalan kɔnɔ, u sera o yɔrɔ la, Fanikobaga ka foro sira daa la, u lɔra. 18U ye masacɛ wele. Masaso kɔnɔ kuntigi Eliyakimu, Ilikiyawu dencɛ, ani sɛbɛnnikɛla Sɛbuna, ni Azafu dencɛ Yowa, min tun be sɛbɛko kunna, olu bɔra ka taga u kunbɛn.

19Kɛlɛmasa nin y'a fɔ u ye ko: «Aw ka taga fɔ Ezekiyasi ye ko masacɛba, Asiri masacɛ y'a fɔ ko a jigi lanin be mun le kan. 20Ko a b'a fɔ ko kuma dama be se ka kɛlɛ ɲanabɔ ka fanga sɔrɔ ka kɛlɛ kɛ. Ko a jigi be jɔn le kan n'a be muruti ale ma? 21Ko a y'a jigi la Ezipiti jamana kan, min ye kala karinin ye. Mɔgɔ o mɔgɔ tintinn'a kan, a b'o tigi bolo sɔgɔ k'a mandimi. Mɔgɔ minw bɛɛ b'u jigi la Ezipiti masacɛ kan, a be ten olu fɛ. 22N'a sɔrɔ aw ben'a fɔ ne ye ko: ‹An jigi be Masaba an ka Ala kan.› Nga ale Ezekiyasi le m'a ka sɔnnikɛyɔrɔw n'a ka sarakabɔyɔrɔw bɔ yen, k'a fɔ Zeruzalɛmukaw ni Zuda mara mɔgɔ tɔw ye ko aw bena to ka batoli kɛ Zeruzalɛmu sarakabɔyɔrɔ le kɔrɔ dɔrɔn wa? 23Ayiwa, i ka sɔn k'a fɔ ko i bena kɛlɛ kɛ ni ne matigi Asiri masacɛ ye. Ne bena soo waa fila d'i ma, n'i be se ka mɔgɔw sɔrɔ ka yɛlɛ u kan! 24I ben'a kɛ cogo di ka se ka ne matigi ka kɛlɛkuntigi kelen yɛrɛ gwɛn, hali min ka dɔgɔ? I do b'i jigi la Ezipiti jamana kan, ko i bena kɛlɛkɛwotorow ni sotigiw sɔrɔ u fɛ. 25Ka fara o kan, ne ma na yan n yɛrɛ ma. Masaba le sɔnna, ne ka wili aw ka jamana nin kama k'a halaki. Masaba yɛrɛ le y'a fɔ ne ye ko n ka n'a kama k'a halaki.»

26Ilikiyawu dencɛ Eliyakimu ni Sɛbuna ani Yowa y'a fɔ kɛlɛmasa ye ko: «I ka jɔɔnw be aramekan mɛn minkɛ, an b'i dali ko i ka kuma an fɛ o la. Kana kuma an fɛ eburukan na jama nin ɲana minw be kogo kan.» 27Kɛlɛmasa nin y'u jaabi ko: «Ne kuntigi ye ne ci ka na kuma nunu fɔ aw n'aw kuntigi dama le ye wa? N ko mɔgɔ minw siginin be kogo kan, n'u bena u yɛrɛ ka boo dumu, k'u ka ɲɛgɛnni min i n'a fɔ aw, a ye ne ci olu le fɛ fana.» 28O kɔ, kɛlɛmasa lɔra k'a kaan kɔrɔta k'a fɔ eburukan na ko: «Aw ye masacɛba, Asiri masacɛ ka kuma lamɛn! 29A ko aw kana sɔn Ezekiyasi k'aw nigɛ, bari a tena se k'aw bɔsi ka bɔ ale bolo. 30Ko aw kana sɔn k'aw jigi la Masaba kan Ezekiyasi ka kuma seen fɛ, n'a b'a fɔra ko siga t'a la, Masaba bena aw kisi, ko dugu nin tena don Asiri masacɛ bolo. 31Aw kana mɛnni kɛ a fɛ. Asiri masacɛ ko aw ka bɛn n'ale ye, ko aw k'aw yɛrɛ d'a ma. K'o la, aw kelen kelen bɛɛ bena se k'a yɛrɛ ka ɛrɛzɛn ni torosunw deenw dumu, ani k'a ka kɔlɔnji min, 32yanni ale ka na aw minɛ ka taga n'aw ye jamana dɔ la, min be i n'a fɔ aw ta, suman be sɔrɔ yen, ni duvɛnkɛnɛ, ani dumunifɛn, ni ɛrɛzɛnforow, ani olivuyiriw, tulu be sɔrɔ minw na, lii fana be yen. K'o cogo la, aw tena sa tugu, aw bena to nii na. Aw kana mɛnni kɛ Ezekiyasi fɛ. Bari, a b'aw nigɛra k'a fɔ aw ye ko Masaba bena aw kisi. 33Yala siya wɛrɛw ka batofɛnw sera k'u ka jamanaw bɔsi ale Asiri masacɛ bolo ka ye wa? 34Ko Amati ni Aripadi dugu ka batofɛnw be min? Sefariwayimu, ni Ena dugu taw, ani Iwa taw be min? Ko u sera ka Samari kisi ka bɔ ale bolo wa? 35Ko jamana nunu ka batofɛnw bɛɛ cɛma, jumɛn le sera k'a ka jamana kisi ka bɔ ale bolo? Ni Masaba bena se ka Zeruzalɛmu kisi ka bɔ ale bolo!»

36Jama jera, u ma foyi fɔ, bari masacɛ tun y'a fɔ k'u kan'a jaabi.

37Masaso kɔnɔ kuntigi Eliyakimu, Ilikiyawu dencɛ, ni sɛbɛnnikɛla Sɛbuna, ani Azafu dencɛ Yowa, min tun be sɛbɛko kunna, olu y'u ka fani faran dusukasi bolo ka sɔrɔ ka kɔsegi ka na Ezekiyasi fɛ. U ye kɛlɛmasa ka kuma fɔ a ye.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index