Search form

Mas 2nan 19

Ezekiyasi be kira Ezayi ɲininga

(Eza 37.1-9)

1Masacɛ Ezekiyasi y'o mɛn tuma min na, a y'a ka faniw faran ka dusukasifani don a kaan na, ka taga don Masaba ka soo kɔnɔ. 2A ye masaso kɔnɔ kuntigi Eliyakimu, ni sɛbɛnnikɛla Sɛbuna, ani sarakalasebaga minw kɔrɔla kosɔbɛ ci ka taga Amɔsi dencɛ kira Ezayi fɛ. Dusukasifani tun be u bɛɛ kaan na. 3A ko u k'a fɔ a ye ko ale Ezekiyasi ko: «Bii ye dusukasi ni ɲagwan, ani maloya loon ye. A be i n'a fɔ deen sera wolo ma, nga fanga te yen k'a bɔ. 4Asiri masacɛ y'a ka kɛlɛmasa ci ka na Ala dɔgɔya. N'a sɔrɔ Masaba i ka Ala bena o kuma nunu bɛɛ mɛn, k'a ɲaa gwan o kosɔn. O la, Ala daali an ka siya tɔɔ ye.»

5Masacɛ Ezekiyasi ka cidenw tagara Ezayi fɛ. 6Ezayi y'a fɔ u ye ko: «Aw ka taga fɔ aw kuntigi ye ko Masaba ko a ye kuma min mɛn, a kan'a jaa tigɛ o kosɔn, Asiri masacɛ ka kɛlɛɲamɔgɔw ye minw fɔ k'ale Masaba dɔgɔya. 7Ko ale bena miiriya dɔ don a kɔnɔ, n'a ye kibaruya dɔ mɛn, a bena kɔsegi a yɛrɛ ka jamana na. Ko ale ben'a to u b'a faga yen ni murujan ye.»

8Kɛlɛmasa y'a mɛn ko Asiri masacɛ bɔra Lakisi ka taga Libina kɛlɛyɔrɔ. O la, a tagar'a sɔrɔ o yɔrɔ la. 9U nan'a fɔ Asiri masacɛ ye ko Ezipiti masacɛ Tiraka ka bɔ Etiyopi be nan'a kɛlɛyɔrɔ.

Senakeribu be bataki ci Ezekiyasi ma

(Eza 37.8-20; Lok 2nan 32.17)

Asiri masacɛ ye mɔgɔw bila ka taga Ezekiyasi fɛ tugu ko: 10«Aw k'a fɔ Zuda mara masacɛ Ezekiyasi ye ko a jigi be a ka Ala min kan, a kana sɔn ale k'a nigɛ ko Zeruzalɛmu tena don ne Asiri masacɛ bolo dɛ! 11Asiri masacɛw ye min kɛ jamanaw bɛɛ la, i yɛrɛ y'o mɛn. U y'u halaki pewu. Ele be miiri ko i bena kisi wa? 12Ne faaw ye siya minw halaki, olu ka batofɛnw sera k'u kisi wa? Gozankaw ni Arankaw, ani Ɛrɛsɛfukaw ni edɛniw minw tun be Telasari. 13Amati masacɛ, ni Aripadi ani Sefariwayimu ni Ena ani Iwa masacɛw be min?»

14Ezekiyasi ye bataki nin minɛ cidenw bolo k'a kalan. O kɔ, a tagara don Masaba ka soo kɔnɔ k'a la Masaba ɲakɔrɔ. 15- A ye Masaba daali ko: «Masaba, Isirayɛli ka Ala, e min siginin be serubɛnw sanfɛ, ele kelenpe le ye Ala ye jamanaw bɛɛ kunna dugukolo kan. Ele lo ye sankolo ni dugukolo dan. 16Masaba, i tulo malɔ ka mɛnni kɛ. I ɲaa yɛlɛ ka filɛli kɛ. Senakeribu ye mɔgɔ ci ka na e Ala nɛni. I k'a ka kuma mɛn. 17Tiɲɛ lo Masaba, Asiri masacɛw ye siya nunu n'u ka jamanaw halaki. 18U y'u ka batofɛnw fili tasuma kɔnɔ k'u jɛni. Olu kɔni tun te batofɛnsɔbɛw ye, fɔɔ adamaden ka fɛɛn dilannin dama. U dɔw tun ye yiri ye, dɔw ye kabakuruw ye. 19Sisan Masaba an ka Ala, an bɔsi Senakeribu bolo, janko dugukolo kan siyaw bɛɛ k'a lɔn ko ele Masaba kelenpe le ye Ala ye.»

Ezayi ka kirayakuma

(Eza 37.21-35)

20O kɔ, Amɔsi dencɛ Ezayi ye cii bila Ezekiyasi ma ko: «Masaba, Isirayɛli ka Ala ko: ‹Ne y'i ka daalilikan mɛn, i ye min kɛ Asiri masacɛ Senakeribu kosɔn.› 21Masaba ye min fɔ a kama, o filɛ nin ye:

‹I koo ka go Siyɔn dugu ye.

A b'a ɲaa don i la, Senakeribu.

Zeruzalɛmukaw b'u kuun kɔmikɔmina i kɔɔ kan.

22I ye jɔn le nɛni k'a tɔgɔ cɛn?

I y'i kaan kɔrɔta jɔn kama?

I y'i ɲaa don jɔn na yɛrɛboɲa fɛ?

I y'o kɛ ne le la, Isirayɛli ka Ala.

23I ye mɔgɔw ci ka na ne Matigi nɛni.

I ko i yɛlɛla Liban kulujanjanw kan

n'i ka kɛlɛkɛwotoro caaman ye.

Ko i y'a ka sɛdiriyiri jamanjanw

n'a ka sipɛrɛyiriɲumanw tigɛ.

Ko i sera fɔɔ a logologow la,

fɔɔ a tufin na.

24Ko i ye kɔlɔnw sogi jamana wɛrɛw la k'o jii min.

Ko i y'i sennɔ kɛ ka Ezipiti kɔɔw bɛɛ datugu, u jara.

25I m'a lɔn ko ne y'o koow latigɛ

kabini tumajan wa?

Kabini fɔlɔfɔlɔ, ne y'o labɛn.

Sisan ne y'a to u be kɛra.

Ka dugu barikamanw cɛn k'u kɛ kabakuru tonyɔrɔw ye,

o ye i niyɔrɔ ye.

26U kɔnɔ mɔgɔw barika banna,

u hakili ɲagamina, u maloyara.

U be i ko biin, kongo kɔnɔ,

walima furaburukɛnɛ.

U be i ko biin min be falen soo kunna,

walima sigɛn ye suman min jɛni

n'a ma sɔrɔ ka kisɛ don.

27I be sigi tuma min na, ne b'o lɔn,

ne b'i dontuma n'i bɔtuma lɔn.

I be dimi ne kɔrɔ tuma min na,

ne b'o lɔn.

28I dimina ne kɔrɔ minkɛ,

i ka yɛrɛboɲakuma fana donna ne tulo la minkɛ,

o la, ne bena i nuun sɔgɔ ka nigɛ don a la

ka karafe don i daa la.

I nana ni sira min ye,

ne ben'a kɛ i be kɔsegi n'o ye.

29Nin le bena kɛ o taamasiɲɛ ye i fɛ, Ezekiyasi:

Aw bena sumanmana le dumu ɲinan.

A saan filanan fana bena kɛ ten.

Nga a saan sabanan na, aw ka danni kɛ ka suman tigɛ,

ka ɛrɛzɛnsunw tutu k'u deenw dumu.

30Zuda mara mɔgɔ tɔɔ minw tora,

olu bena u yɛrɛ sɔrɔ tugu

i ko yiri min lili donna ka ɲa,

ka deen kɛ.

31Ɔnhɔn, Zeruzalɛmukaw tɔɔ bena to,

Siyɔn kulu kan mɔgɔw dɔw bena kisi.›

O bena kɛ Masaba, Setigi ka jijali barika la.

32Masaba be min fɔ Asiri masacɛ kosɔn, o filɛ nin ye:

‹A tena don dugu nin kɔnɔ,

a tena biɲɛ bon yan.

A tena na yan kama ni nigɛkunbɛnnan ye,

a tena yɔrɔ lɔ k'a wili dugu laminikogo kɔfɛ.

33A nana ni sira min ye,

a bena kɔsegi n'o ye.

A tena don dugu nin kɔnɔ.

Ne Masaba le ko ten.

34Ne bena dugu nin tanga k'a kisi

ne yɛrɛ, ni n ka baarakɛla Dawuda kosɔn.› »

Senakeribu ka saya

(Eza 37.36-38; Lok 2nan 32.21-22)

35O suu yɛrɛ la, Masaba ka mɛlɛkɛ tagara mɔgɔ waa kɛmɛ ni waa bi seegi ni waduuru (185 000) faga Asiri kɛlɛdenw ka sigiyɔrɔ la. O dugusagwɛ sɔgɔmadafɛ, mɔgɔw wilila tuma min na, u ma foyi ye suuw kɔ. 36O la, Asiri masacɛ Senakeribu wilila ka bɔ yen ka kɔsegi ka taga to Ninivu.

37Loon dɔ, k'a to a ka joo Nisirɔki sɔnni na joso kɔnɔ, a dencɛ Adaramelɛki ni Sarɛsɛri y'a faga ni murujan ye ka sɔrɔ ka boli ka taga Arara jamana na. A dencɛ Azaradɔn sigir'a nɔɔ na masaya la.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index